príloha č. 10
Hodnotenie programovej štruktúry roku 2006
15 - Ministerstvo financií SR
Zatvoriť okno
  Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov
(v tis. Sk)
 
Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov
072 - Výber daní a ciel
Zámer:
Efektívny výber daní a ciel.
07201 - Výber daní
0720101 - Výkon funkcií daňovej správy
Cieľ 1 : 
 V rokoch 2006 až 2008 stabilizovať úspešnosť výberu daní v správe daňových úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti na úrovni 96 %.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento úspešnosti  výberu daní v správe daňových úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       95 96 96 96      
Skutočnosť   95,9 94,02 99,31 99,05          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Pre rok 2006 bola stanovená úspešnosť výberu daní daňovou správou v zákonom stanovenej lehote splatnosti na úrovni 96 %. Za rok 2006 bola dosiahnutá úspešnosť na úrovni 99,05 %. Na všetkých  sledovaných daniach bol pomer vyšší ako 96 %. Pozitívne bol indikátor ovplyvnený aj  prechodom splatnosti dane z príjmov za mesiac december 2006 do januára roku 2007. Daňové subjekty však určitú časť daňovej povinnosti uhradili ešte v mesiaci december.

Zdrojom získavania údajov je daňový informačný systém.
Údaje sa získavajú s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre správu daní, odbor správy daní

Cieľ 2 : 
V rokoch 2006 až 2008 zvyšovať podiel  výberu dodatočne zaplatenej dane na základe úkonov "kontroly od stola" na rozdiele medzi dobrovoľne  priznanou a zaplatenou daňou v lehote, v roku 2006 dosiahnuť podiel najmenej 25 %.
2 / 23
 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento dodatočne zaplatenej dane z rozdielu dane priznanej a dane zaplatenej v termíne
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       20 25 30 30      
Skutočnosť   18,67 18,73 84,11 51,45          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Stanovený cieľ v rokoch 2006 až 2008 zvyšovať podiel výberu dodatočne zaplatenej dane na základe úkonov „kontroly od stola“ na rozdiele medzi dobrovoľne priznanou a zaplatenou daňou v lehote, v roku 2006 dosiahnuť najmenej 25 % bol za rok 2006 splnený. Výsledný pomer predstavuje 51,45 %. Nadmieru úspešné plnenie tohto ukazovateľa súvisí aj s nízkym rozdielom medzi predpismi a platbami na daniach z príjmov, čo bolo spôsobené prechodom splatnosti dane za mesiac december 2006 do januára roku 2007. Daňové subjekty však určitú časť daňovej povinnosti uhradili ešte v mesiaci december.

Zdrojom získavania údajov je daňový informačný systém.
Údaje sa získavajú s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre správu daní, odbor správy daní, oddelenie daňových analýz

Cieľ 3 : 
V roku 2006 dosiahnuť podiel zaplatenej dane z daňovej kontroly na dani zaplatenej v riadnom termíne najmenej na úrovni 0,53 %.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento zaplatenej dane z daňovej kontroly na dani zaplatenej v riadnom termíne
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       0,55 0,53 0,5 0,5      
Skutočnosť   0,36 0,58 0,72 0,47          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Stanovený cieľ v roku 2006 dosiahnuť podiel zaplatenej dane z daňovej kontroly na dani zaplatenej v riadnom termíne na úrovni 0,53 % bol za rok 2006 splnený na 0,47 % . Mierne nesplnenie cieľa súvisí so zvýšenou sumou dorubenej dane na základe dane určenej podľa pomôcok. V roku 2005 bola suma nálezu na základe dane určenej podľa pomôcok vo výške 3,070 mld. Sk, v roku 2006 tvorila až 4,994 mld. Sk, t.j. medziročný rast o takmer 63 %. V týchto prípadoch  je platobná disciplína veľmi nízka.

Zdrojom získavania údajov je daňový informačný systém.
Údaje sa získavajú s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre správu daní, odbor správy daní, oddelenie daňových analýz

0720102 - Rozvoj daňového informačného systému (DIS)
Cieľ 1 : 
V rokoch 2006 až 2008 realizovať jednotlivé etapy projektu „Inovácia APV DIS" v zmysle Master Planu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zrealizovaná etapa projektu
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno áno áno      
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 sa zrealizovali nasledovné aktivity v zmysle Master Planu:
- bola dokončená základná úroveň procesného modelu daňového systému,
3 / 23
- bol ukončený projekt hardverovej konsolidácie (ďalej len „HWK“) z l. implementačnej fázy Master Planu,
- boli odovzdané a akceptované dve etapy projektu dátovej konsolidácie (ďalej len „KDT“)  z 2. implementačnej fázy Master Planu a začala sa realizovať tretia etapa projektu KDT, ktorá nebola ukončená z dôvodu jej neprebratia objednávateľom z dôvodu nesplnenia akceptačných kritérií,
- začal sa realizovať projekt Zmena riadenia IT služieb, v rámci ktorého sa realizovala v roku 2006  prvá fáza prípravnej etapy.

Údaje sa získavajú z interného zdroja s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (Sekcia daňová a colná, Odbor integrovanej podpory).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre informatiku

0720103 - Systémové zmeny v daňovej kontrole - Transition Facility (Prechodný fond)
Cieľ 1 : 
V roku 2006 dosiahnuť efektívnosť daňovej kontroly nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty na úrovni 36 %.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento efektívnosti daňovej kontroly nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       35 36 36 37 37 38 38
Skutočnosť   22,3 34,5 37,1 43,2          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Efektívnosť daňovej kontroly nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty za rok 2006 dosiahla úroveň 43,2 %. Percento efektívnosti daňovej kontroly nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty vyjadruje percentuálny podiel počtu kontrol nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty s nálezom k počtu vykonaných kontrol nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty celkom.
Dosiahnutý výsledok prekročil plánovaný cieľ, čo možno zdôvodniť zlepšením plánovacieho procesu formou precíznejšieho výberu daňových subjektov na kontrolu. Na kontrolu sú vyberané rizikové daňové subjekty, vyššie percento efektivity potvrdzuje, že dochádza k zvyšovaniu počtu subjektov, u ktorých bol správny odhad rizika.
Cieľ bol stanovený v súlade s potrebou zefektívniť kontroly nadmerných odpočtov DPH, aby  boli finančné prostriedky štátu zadržané pred ich vyplatením v tých prípadoch, keď daňový subjekt nemá nárok na deklarovanú výšku nadmerného odpočtu.
  
Údaje sa získavajú z interného zdroja - z  daňových úradov prostredníctvom pracovísk DR SR. Frekvencia zberu údajov je mesačná.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych  a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu
Cieľ 2 : 
V roku 2006 zvýšiť počet „Electronic Date Processing" (ďalej EDP) kontrol daňových subjektov o 50 % v porovnaní so skutočnosťou roku 2004, t.j. vykonať 63 EDP kontrol.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Počet vykonaných EDP kontrol
MJ: ks
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       50 63 80 100 120 130 140
Skutočnosť     42 315 329          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bolo vykonaných 329 EDP kontrol. Dosiahnutý výsledok prekročil plánovaný cieľ. EDP kontroly prispievajú k skráteniu času trvania daňovej kontroly, ako aj času stráveného výkonom daňovej kontroly priamo u daňového subjektu. V minulom období sa značne zvýšila profesionalita EDP kontrolórov v spolupráci s vlastnými ako aj zahraničnými školiteľmi, došlo k lepšiemu prerozdeleniu licencií, čo významnou mierou prispelo k značnému zvýšeniu skutočného počtu EDP kontrol oproti odhadovanému počtu.

Údaje sa získavajú z interného zdroja - z  daňových úradov prostredníctvom pracovísk DR SR. Frekvencia zberu údajov je štvrťročná.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych  a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníka GR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu
4 / 23
07202 - Výber ciel a daní v správe colných orgánov
0720202 - Výkon funkcií colnej správy
Cieľ 1 : 
V rokoch 2006 až 2008 každoročne zvyšovať úspešnosť výberu daní a ciel v správe colných úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti, v roku 2006 dosiahnuť úspešnosť výberu na úrovni 94,7 %.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento úspešnosti výberu daní a ciel v správe col. úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       94,6 94,7 95 95,5      
Skutočnosť   96,47 94,83 95,42 95,26          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Za  obdobie január až december 2006 bol percentuálny ukazovateľ výberu daní a cla splnený. Dosiahol hodnotu 95,26 % oproti plánu 94,7 %.  Oproti prvému polroku 2006 došlo k výraznému nárastu percenta úspešnosti výberu daní a ciel, a to z dôvodu zlepšenej platobnej disciplíny v druhej polovici roku 2006.  V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2005, kedy percento úspešnosti výberu daní a ciel v správe colných úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti dosiahlo hodnotu 95,42, došlo k jeho miernemu poklesu. Platobná disciplína na konci roku 2006 sa síce  zvýšila  avšak nedosiahla úroveň  roku 2005.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku. Zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (FIS) na Colnom riaditeľstve SR a na colných úradoch. Údaje sa dajú získať každý mesiac a vyhodnocujú sa štvrťročne.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor ekonomiky a logistiky
Cieľ 2 : 
V rokoch 2006 až 2008 zvyšovať podiel dodatočne zaplatenej dane a cla v správe colných úradov na rozdiele medzi dobrovoľne priznanou daňou a vymeranou sumou cla a zaplatenou daňou a sumou cla v lehote splatnosti, v roku 2006 dosiahnuť podiel najmenej 81 %.
 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % dod. zaplat. dane a cla z rozdielu prizn. dane a vym. sumy cla a zaplat. dane a cla v leh. splat.
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       80 81 82 82      
Skutočnosť   91,45 78,56 73,93 60,87          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Za obdobie január až december 2006 sa nepodarilo splniť percento ukazovateľa, aj keď došlo oproti obdobiu január až jún 2006 k výraznému nárastu v plnení percenta dodatočne zaplatenej dane a cla z rozdielu priznanej dane a cla  a zaplatenej  dane a cla v lehote splatnosti, a to zo 41,82 % na 60,87 %.
Dosiahnutý výsledok ovplyvnila skutočnosť, že dochádza k vysokému % vymoženosti pohľadávok celkom, ako aj úhrady pohľadávok v zákonom stanovenej lehote, čo možno hodnotiť pozitívne z pohľadu platobnej disciplíny deklarantov a daňových subjektov, ktorí svoje záväzky platili v zákonnej lehote. Je dôležité, aby rozdiel na platbe medzi vymeranými a uhradenými pohľadávkami mal čo najnižšiu hodnotu, tzn. aby pohľadávky boli uhradené v lehote splatnosti. Neplnenie stanoveného ukazovateľa je spôsobené skutočnosťou, že oproti roku 2004 dochádzalo v roku 2005 a výraznejšie v roku 2006 k  neustálemu poklesu tohto podielu, pričom v roku 2006 došlo k nárastu výšky neuhradených pohľadávok po lehote splatnosti oproti skutočne vymoženým pohľadávkam po lehote splatnosti. Túto výšku niekedy môže ovplyvniť úhrada pohľadávky vysokej hodnoty, čím sa výsledok merateľného ukazovateľa môže zmeniť.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku. Zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (FIS) na Colnom riaditeľstve SR a na colných úradoch. Údaje sa dajú získať každý mesiac a vyhodnocujú sa štvrťročne.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor ekonomiky a logistiky

Cieľ 3 : 
V roku 2006 dosiahnuť podiel zaplatenej dane a cla na základe kontrolnej činnosti na zaplatenej dani a cle v riadnom termíne najmenej na úrovni 0,13 %.

5 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento zaplatenej dane a cla z kontrolnej činnosti na dani a cle zaplatenom v riadnom termíne
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       0,11 0,13 0,13 0,14      
Skutočnosť   0,07 0,11 0,13 0,08          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Za obdobie január až december 2006 sledovaný ukazovateľ nebol splnený - dosiahol hodnotu 0,08 %, čo v porovnaní s plánovanou hodnotou 0,13 % predstavuje neplnenie ukazovateľa o 0,05 %. Avšak v porovnaní s  s obdobím január až jún 2006, kedy ukazovateľ dosiahol hodnotu 0,06 %  je tento pokles  nižší.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku. Zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (FIS) na Colnom riaditeľstve SR a na colných úradoch. Údaje sa dajú získať každý mesiac a vyhodnocujú sa štvrťročne.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor ekonomiky a logistiky
0720203 - Rozvoj informačného systému výberu ciel a daní v správe colných orgánov
Cieľ 1 : 
V roku 2006 dosiahnuť, aby  5 % daňových priznaní v správe colných úradov bolo podaných elektronicky.


Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento elektronicky podaných daňových priznaní
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         5 10 15 20 25 30
Skutočnosť         0,0          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Dôvodom nesplnenia cieľa bola realizácia ďalšieho vývoja colného informačného systému v súlade s prijatou koncepciou EÚ v oblasti colníctva eCustoms a jej realizačného plánu MASP. Colná správa pripravovala predpoklady na splnenie legislatívnych podmienok v súlade s bezpečnostnou novelou vykonávacích predpisov k Colnému kódexu (Nariadenie Komisie (ES) č. 1875/2006) a v roku 2006 realizovala „Systém na kontrolu vývozu“ s termínom implementácie I. etapy v januári 2007. Oblasť spotrebných daní bola z uvedeného dôvodu posunutá na neskôr, aj z dôvodu zosúladenia s medzinárodným projektom EMCS (kontrolný systém pre oblasť spotrebných daní), ktorého finálna implementácia je plánovaná EK na rok  2009. Nakoľko sa pracuje na budovaní informačného systému, čo si vyžaduje zohľadniť aj podmienky jeho fungovania zo strany EK, došlo k posunu plnenia stanoveného cieľa.

V rámci vývoja CIS boli v roku 2006 realizované nasledovné aktivity:
Pokračoval vývoj funkcionality ISST (integrovaný systém správy taríf) s požiadavkami legislatívy EÚ:
- modul Deklaračný systém (integrácia na systém Kvóty, zmena životného cyklu colného vyhlásenia, štatistický modul, integrácia na OIS a ďalšie)
- modul GMS (správa zábezpek)
- modul ECS (systém na kontrolu vývozu v rámci EÚ) so zahájením prevádzky 26.1.2007.
V roku 2006 bola realizovaná I. etapa 4-ročného programu „Zvýšenie bezpečnosti vo vybraných oblastiach colnej správy“ s prioritou v oblasti ochrany osobných údajov a oblasti ochrany utajovaných skutočností. Bola schválená bezpečnostná politika colnej správy a vypracované čiastkové bezpečnostné politiky vo vybraných oblastiach. Na základe nich budú ďalej rozpracované metodiky a pracovné postupy pre oblasť bezpečnosti.
V roku 2006 bol úspešne ukončený vývoj v rámci európskeho projektu NCTS (nový kompjuterizovaný tranzitný systém). V blízkej budúcnosti sa ďalší vývoj pre oblasť tranzitu nepredpokladá.
V priebehu roka 2006 bol vyvinutý a nasadený špeciálny modul pre oblasť analýzy rizík ERP (evidencia rizikových profilov). Tento vývoj predstavoval rozšírenie existujúcej funkcionality OIS (operatívny informačný systém) pre útvary colného kriminálneho úradu. V tejto oblasti je plánovaný ďalší vývoj v súlade s bezpečnostnou novelou vykonávacích predpisov k Colnému kódexu ES.

Dôležitou oblasťou vývoja je aj oblasť správy spotrebných daní. V súlade s Rozhodnutím číslo 1152/2003/EC Európskeho parlamentu a Rady o automatizácii pohybu a dohľadu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam, sú definované dva hlavné ciele systému EMCS (systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúcemu SPD):
- Zabezpečiť elektronický prenos sprievodného dokumentu definovaného v Nariadení (EEC) No. 2719/92
- Zlepšiť fungovanie vnútorného trhu zjednodušením intrakomunitárneho pohybu tovaru podliehajúceho spotrebným daniam, poskytnúť členským štátom možnosť monitorovania toku v reálnom čase a pokiaľ je to potrebné, vykonať nevyhnutnú kontrolu.
Projekt je rozdelený do niekoľkých fáz. V súčasnosti prebieha fáza I., ktorá obsahuje uvedené aktivity:
– Vytvorenie funkčnej špecifikácie pre systém EMCS – FESS
– Vytvorenie technickej a bezpečnostnej  špecifikácie pre systém EMCS – TESS/SESS
– Definovanie rámca a etáp vývoja systému (Phase and scope)
– Vytvorenie projektového dokumentu pre národnú aplikáciu (DDNEA – Design Document for National Excise Application).
V súlade s uvedeným Rozhodnutím EP a Rady sú členské krajiny a Komisia povinné do 6 rokov (t. z. do 1.7.2009) zaviesť informačný systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúcemu spotrebným daniam. V roku 2006 prebiehala fáza vytvorenia a schválenia funkčnej a technickej špecifikácie, na základe ktorých je možné vytvoriť zmluvný rámec na rozšírenie funkcionality existujúceho aplikačného programového vybavenia 
6 / 23
pre oblasť spotrebných daní (SysNed).

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (Sekcia daňová a colná, Odbor integrovanej podpory).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor informatiky CR SR
072020E - Posilnenie kontroly vonkajšej hranice EÚ - TRANSITION FACILITY (PF)
Cieľ 1 : 
V roku 2005 inštalovať kamerový systém s príslušným softvérom na rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel na vonkajšej hranici EÚ.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Inštalovaný kamerový systém so softvérom
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť       nie nie          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. Realizácia projektu bola posunutá do roku 2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Projekt 2004-016-833 „Posilnenie kontrolných systémov zameraných na kontrolu podvodov na vonkajšej hranici EÚ“ bol schválený v rámci prechodného fondu (Transition Facility) 2004. Jeho cieľom je vybudovať kamerový systém pre účely snímania a monitorovania identifikačných čísel kontajnerov a evidenčných čísel vozidiel na hraničných prechodoch Vyšné Nemecké a železnica Čierna n. Tisou a informačný systém, schopný tieto údaje uchovávať, spracovávať a komunikovať s relevantnými systémami ostatných krajín EÚ prostredníctvom správ špecifikovaných Európskym úradom boja proti podvodom OLAF.
V decembri 2006 bola podpísaná zmluva č. 200401683301-0101-0001 medzi Centrálnou finančnou a kontraktačnou jednotkou a spoločnosťou MICROCOMP s. r. o. na realizáciu projektu „Systémy na čítanie a zaznamenávanie evidenčných čísiel vozidiel a kódov kontajnerov“ v prospech Colného riaditeľstva SR.
Konečný termín realizácie predmetu zmluvy je stanovený na 15.11.2007. Colné riaditeľstvo SR prostredníctvom rozkazu GR CR SR č. 8/2007 vytvorilo zo zástupcov troch dotknutých útvarov projektový tím na realizáciu predmetu zmluvy.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, odbor informatiky

072020F - Zavádzanie legislatívy z oblasti ochrany spotrebiteľov do praxe - TRANSITION FACILITY (PF)
Cieľ 1 : 
Do konca roku 2006 vyškoliť 90 zamestnancov colnej správy a 10 zamestnancov orgánov dohľadu/dozoru v oblasti všeobecnej produktovej bezpečnosti pri ochrane spotrebiteľa.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Počet vyškolených zamestnancov
MJ: Počet
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         100          
Skutočnosť                    
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. Realizácia projektu bola posunutá do roku 2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Na základe žiadosti Úradu vlády SR Komisia predĺžia realizáciu projektu do konca roka 2007.
Zmluva o vykonaní twinningového projektu bola podpísaná dňa 25.10.2006, pričom začiatok projektu bol stanovený od 15.11.2006 s predpokladaným ukončením do 15.07.2007. Z uvedených dôvodov nebolo možné vyššie uvedený cieľ splniť v roku 2006,  cieľ bude splnený v roku 2007.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor colného dohľadu7 / 23
074 - Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií
Zámer:
Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.
07401 - Tvorba a implementácia politík
Cieľ 1 : 
Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko v roku 2010 plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.

Pozn. k merateľnému ukazovateľovi:
Do roku 2006 bez vplyvu druhého piliera reformovaného dôchodkového systému, od roku 2007 vrátane vplyvu 2. piliera.


Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       3,4 2,9 3 2,5 1,6 0,7  
Skutočnosť   3,6 3,3 3,1 2,5          
Hodnotenie:
Dosiahnutý podiel deficitu verejných financií v metodike ESA 95 na HDP za rok 2006 v súčasnom období nie je možné presne stanoviť. Predpokladá sa, že dosiahnutý podiel deficitu verejných financií za rok 2006 neprekročí rozpočtovanú úroveň – predbežný údaj vychádza zo Správy o makroekonomickoum vývoji a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2006 a predikcii do konca roka.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Údaje o dosiahnutej skutočnosti podielu deficitu verejných financií v metodike ESA 95 na HDP za rok 2006 budú k dispozícii až po spracovaní účtovných a štatistických výkazov jednotlivých subjektov verejnej správy za rok 2006 sekciou štátneho výkazníctva, ktoré budú súčasťou spracovanej notifikácie za príslušný rozpočtový rok pre Eurostat. Predbežná skutočnosť vychádza z marcovej notifikácie za príslušný rozpočtový rok a zo septembrovej notifikácie vychádzajú definitívne údaje.
Deficit verejných financií bez vplyvu zavedenia II. piliera dôchodkového systému bol v roku 2006 rozpočtovaný na úrovni 2,9 % HDP. 
Na základe Správy o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií SR za tri štvrťroky 2006 a predikcii do konca roka sa predpokladá, že deficit verejných financií za rok 2006 neprekročí rozpočtovanú úroveň.
Na skutočne dosiahnutú výšku deficitu verejnej správy v metodike ESA 95 za rok 2006 má okrem schodku štátneho rozpočtu výrazný vplyv hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, a to najmä hospodárenie Sociálnej poisťovne, Fondu národného majetku SR.
Predpokladaný schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95 môže byť ešte ovplyvnený o hodnotu tovaru v rámci intervenčných nákupov, o zmenu stavu niektorých mimorozpočtových účtov, o zmenu stavu záväzkov a pohľadávok subjektov verejnej správy a o ostatné úpravy skutočnosti vykonávané podľa metodiky ESA 95. 

Zdrojom získavania údajov je Štátna pokladnica, Rozpočtový informačný systém, finančné výkazy, notifikačné tabuľky.
Údaje sa získavajú so štvrťročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia rozpočtovej politiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej politiky, odbor rozpočtu verejnej správy
Cieľ 2 : 
Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami bola v roku 2006 menšia ako 2 %.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       2 2 2 2 2 2 2
Skutočnosť   -8,8 2,6 9,1            
Hodnotenie:
Dosiahnutú odchýlku medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami za rok 2006 v súčasnom období nie je možné presne stanoviť. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa za rok 2006, pretože výška daňových príjmov na akruálnej báze za rok 2006 bude definitívne známa až v októbri 2007, kedy je termín notifikácie deficitu a dlhu pre Eurostat. Vyhodnotenie plnenia cieľa za rok 2006 sa z uvedeného dôvodu môže uskutočniť až po tomto termíne.

V súčasnosti je možné vykonať vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov za rok 2005, pretože už sú k dispozícii údaje. V roku 2005 bola dosiahnutá odchýlka skutočných daňových príjmov oproti rozpočtovaným vo výške  9,1 %. Na odchýlke sa podieľali najmä nasledujúce faktory:
- Oproti rozpočtu sa priaznivejšie vyvíjalo makroekonomické prostredie (vyšší rast HDP o 1,6 p. b., vyšší rast zamestnanosti o 1,5 p. b., vyšší rast nominálnych miezd o 2,7 p. b.)
- Samotná DPPO prekročila rozpočet o takmer 11 mld. Sk. Bolo to spôsobené najmä neobyčajným rastom ziskovosti podnikov, medziročne okolo 48%
- V zdaňovaní cigariet boli prijaté legislatívne zmeny (zvýšenie sadzieb) od 1.1.2006, s ktorým rozpočet na rok 2005 nepočítal. Toto zvýšenie sadzieb so sebou prinieslo efekt predzásobenia, čo znamenalo vyššie príjmy o približne 4 mld. Sk.

Zdrojom získavania údajov je Štátna pokladnica, Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR (pre potreby predbežnej notifikácie dlhu a deficitu k 1.4.2007 a k definitívnej notifikácii k 1.10.2007).
8 / 23
Údaje sa získavajú mesačne a ročne.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Inštitút finančnej politiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky, oddelenie daňových príjmov a fiškálnych analýz

Cieľ 3 : 
V roku 2006 dosiahnuť podiel doriešených podnetov z externého prostredia zo strany Ministerstva financií SR v lehote do 30 dní na celkovom počte podnetov minimálne na úrovni 80 %.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup % dorieš. podnetov, ktoré sú odoslané ext. dotazovateľom v leh. do 30 dní, na celk. počte podnetov
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       75 80 85 90 95 99 99
Skutočnosť         66          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
 Ministerstvo financií SR dosiahlo podiel doriešených podnetov z externého prostredia v lehote do 30 dní na celkovom počte podnetov na úrovni 66 %.
Dôvody nesplnenia môžu byť:
a) spisy boli vybavené v termíne, ale v systéme Správa registratúry neboli označené ako vybavené
b) z objektívnych dôvodov nebolo možné spisy vybaviť v určenom termíne, preto bolo potrebné aktuálne upraviť termín riešenia v systéme Správa registratúry
c) reálne nevybavené spisy v určenom termíne.

Na skutočnosti uvedené pod písm. a) a b) samostatné oddelenie správy registratúry a odbornej knižnice  v priebehu roka 2006 opakovane upozorňovalo zodpovedných zamestnancov Ministerstva financií SR.

Zdrojom získavania údajov je automatizovaný systém  správy registratúry – SpR.
Údaje sa získavajú priebežne so štvrťročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Správa úradu MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Správa úradu MF SR.

07402 - Reforma riadenia verejných financií
Zámer:
Účinná podpora rozpočtových kapitol  pri implementácii moderných metód rozpočtového a finančného riadenia.
Cieľ 1 : 
Znižovať odchýlku medzi rozpočtovanými a skutočnými výdavkami štátneho rozpočtu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Odchýlka medzi skutočnými a plánovanými výdavkami za štátny rozpočet celkom
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       0,72 0,72          
Skutočnosť   0,82 0,73 8,21            
MU: Výsledok Vážená odchýlka medzi skutočnými a plánovanými výdavkami podľa jednotlivých rozpočtových kapitol
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       8 6          
Skutočnosť   12,76 11,84 13,27            
Hodnotenie:
Dosiahnutú odchýlku medzi skutočnými a plánovanými výdavkami za štátny rozpočet celkom a podľa jednotlivých rozpočtových kapitol za rok 2006 v súčasnom období nie je možné presne stanoviť. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa, pretože definitívna výška skutočných výdavkov štátneho rozpočtu bude známa až po zostavení štátneho záverečného účtu v marci 2007.

V súčasnom období je možné hodnotiť dosiahnuté výsledky za rok 2005. V roku 2005 dosiahli odchýlky značne vyššiu hodnotu oproti plánu. Dôvodom je najmä zmena spôsobu rozpočtovania v dôsledku prijatia nového zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v dôsledku ktorého sa výdavky presúvané do nasledovného roka podľa § 8 cit. zákona viažu v bežnom roku, a teda nie sú súčasťou 
9 / 23
skutočnosti bežného roka ako tomu bolo doteraz.

Zdrojom získavania údajov je Štátna pokladnica – modul výkazníctva (každoročné účtovné závierky rozpočtových kapitol).
Údaje sú získavané na ročnej báze.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia rozpočtovej politiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej politiky, Odbor rozpočtových analýz
07403 - Kontrola a vnútorný audit
Zámer:
Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
0740302 - Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách
Cieľ 1 : 
V roku 2006 znížiť podiel zrušených rozhodnutí v odvolacom konaní na celkovom počte vydaných rozhodnutí na 2,2  %.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento zrušených rozhodnutí v odvolacom konaní na celkovom počte vydaných rozhodnutí
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       2,5 2,2 2 1,8 1,7 1,6 1,5
Skutočnosť   6,4 2,8   2,2          
Hodnotenie:
Cieľ bol splnený. Podiel zrušených rozhodnutí v odvolacom konaní na celkovom počte vydaných rozhodnutí za rok 2006 dosiahol 2,2 %.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Na plnení cieľa sa podieľajú organizácie Správa finančnej kontroly Bratislava, Správa finančnej kontroly Zvolen, Správa finančnej kontroly Košice a Ministerstvo financií SR, Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly.
 
V roku 2006 bolo v nadväznosti na výsledky následných finančných kontrol vydaných spolu 227 prvostupňových rozhodnutí (Správa finančnej kontroly Bratislava 81, Správa finančnej kontroly Zvolen 23, Správa finančnej kontroly Košice 120 a Ministerstvo financií SR  3 rozhodnutia). Proti I. stupňovým rozhodnutiam vydaným Správami finančnej kontroly Ministerstvo financií SR riešilo 45 odvolaní t. j. bolo vydaných 45 II. stupňových  rozhodnutí. Z uvedeného počtu bolo zrušených 5 rozhodnutí (Správa finančnej kontroly Bratislava 5) a v  5 prípadoch rozhodnutie bolo zrušené a vec vrátená na nové konanie a vydanie rozhodnutia. Z počtu 5 zrušených rozhodnutí v štyroch prípadoch išlo o rozhodnutia vydané v správnom konaní SFK Bratislava na základe výsledkov následných finančných kontrol vykonaných SFK Bratislava a v jednom prípade išlo o odstúpené výsledky z vykonanej kontroly Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Stanovený cieľ - znížiť podiel zrušených rozhodnutí v odvolacom konaní na celkovom počte vydaných rozhodnutí  za rok 2006 (2,2 %)  bol  dodržaný.  I napriek  priebežnému dohľadu nad postupmi v rozhodovaní správ finančnej kontroly, často sa vyskytujú prípady, kedy v súlade so zákonom NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  účastník konania v odvolacom konaní doplní dokazovanie, čo nie je možné vopred predvídať. Nie je možné predvídať správanie účastníka konania v odvolacom konaní a tým aj vopred plánovať výsledky tohto procesu.
Vo väzbe na vyššie uvedené boli v rámci programovej štruktúry na roky 2007 až 2009 navrhnuté a schválené iné ciele, ktoré lepšie vyjadrujú hlavné zameranie správ finančnej kontroly, ktorým je výkon kontrolnej činnosti.

Zdrojom získavania údajov sú hlásenia SFK a evidencia samostatného oddelenia správneho konania.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, samostatné oddelenie správneho konania
0740304 - Permanentný vzdelávací systém pre vnútorných audítorov - Transition Facility (Prechodný fond)
Cieľ 1 : 
V roku 2006 vybudovať permanentný vzdelávací stupeň pre pokročilých vnútorných audítorov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vybudovaný permanentný vzdelávací stupeň
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         nie          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. Vecné plnenie cieľa bolo posunuté do roku 2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Cieľ bol hodnotený na základe ukazovateľa - Vybudovaný permanentný vzdelávací stupeň - vypracovanie vzdelávacích materiálov v rozsahu 8 modulov, ktoré budú zahrnuté do akreditovaných školení pre vnútorných audítorov.
Cieľ sa do konca roka 2006 podarilo splniť na 90 %. Z celkového počtu modulov bolo dokončených 5, zvyšné sú v rôznom štádiu rozpracovania. 
10 / 23
Predpokladaný termín dokončenia sa zhoduje s termínom ukončenia projektu, ktorý bol posunutý na 27. apríla 2007. Časový sklz bol spôsobený navýšením počtu účastníkov školení na celkový počet 140 oproti pôvodne plánovanému počtu.

Zdrojom získavania údajov sú pravidelné pracovné stretnutia s trvalým twinningovým poradcom zo Severného Írska (RTA) a asistentom RTA.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu

Cieľ 2 : 
V roku 2006 vyškoliť 40 vnútorných audítorov a 6 zamestnancov odboru metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu. 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Počet vyškolených zamestnancov
MJ: počet
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         46          
Skutočnosť         140          
Hodnotenie:
Cieľ bol splnený. Ku dňu 31.12.2006 bolo vyškolených 140 účastníkov.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Do konca roka 2006 bolo vyškolených celkovo 140 účastníkov. Odchýlka oproti pôvodne plánovanému počtu vznikla v dôsledku zahrnutia finančných kontrolórov do školiaceho procesu.  V priebehu marca 2007 sa uskutoční školenie školiteľov v predpokladanom počte 6 - 12 zamestnancov. Gestorom za projekt je RTA (trvalý twinningový poradca). Je zodpovedný za realizáciu a priebežné monitorovanie plnenia cieľov projektu. Za Slovenskú stranu je za sledovanie plnenia cieľov zodpovedný Ing. Stanislav Topor (RTA counterpart) z odboru metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu.
Na základe dostupných informácií účastníkov školení (spätná odozva) ako aj lektorov je projekt hodnotený veľmi pozitívne. Z tohto dôvodu sa zámer projektu - Posilnenie systému vnútorného auditu na Ministerstve financií SR, ostatných ministerstvách a príslušných inštitúciách v súlade s príslušnými nariadeniami Európskej únie, javí ako relevantný.
Efektivita projektu je veľmi vysoká vzhľadom na vysoký počet vyškolených účastníkov školení oproti plánovanému počtu. V dôsledku tohto navýšenia boli posunuté termíny dokončenia sylabov na rok  2007. Z uvedeného dôvodu bol posunutý termín ukončenia projektu.

Zdrojom získavania údajov sú pravidelné pracovné stretnutia s trvalým twinningovým poradcom zo Severného Írska (RTA) a asistentom RTA.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia systému verejnej vnútornej finančnej kontroly, Odbor metodiky finančnej kontroly a vnútorného auditu

07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR
0740403 - Distribúcia kolkov
Cieľ 1 : 
Zabezpečiť financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte v rokoch 2006 - 2008.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno áno áno      
Skutočnosť     áno áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k  31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Ministerstvo financií SR v roku 2006 zabezpečilo financovanie provízie za  predaj kolkových známok Slovenskej pošte.

Zdrojom získavania údajov je Štátna pokladnica, finančná učtáreň MF SR.
Údaje sa získavajú mesačne, štvrťročne, polročne a ročne.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Správa úradu MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Správa úradu MF SR, odbor financovania úradu
0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva
Cieľ 1 : 
Do konca roku 2006 vybudovať informačný systém jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva kompatibilný s medzinárodnými štandardami.

11 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vybudovaný informačný systém
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         nie          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Zámerom projektu je návrh a implementácia systému účtovníctva štátneho sektora tak, že štátne účtovníctvo a výkazníctvo bude predstavovať informačnú sústavu, ktorá zaznamenáva, analyzuje, klasifikuje, sumarizuje a interpretuje výsledky finančných a ekonomických činností jednotiek štátneho sektora.
V roku 2006 bol spracovaný návrh technickej architektúry Jednotného  systému  štátneho účtovníctva a výkazníctva obsahujúci identifikáciu požiadaviek na jednotný systém štátneho účtovníctva, ktorý má byť autonómnym komponentom v rámci riadenia verejných financií uzatvárajúci celkový kolobeh informácií potrebných pre manažment verejných prostriedkov. V rámci návrhu technickej architektúry boli rozpracované tri varianty riešenia technickej architektúry, a to:
- vybudovanie centrálneho informačného systému účtovania
- využitie výkazníctva v rámci informačného systému štátnej pokladnice
- vybudovanie konsolidačného poľa s výkazníctvom založeným na centralizovanej  databáze účtovných údajov.
Do konca roku 2006 manažment Ministerstva financií SR neprijal rozhodnutie o výbere konkrétneho variantu  riešenia, pričom rozhodnutie sa očakáva na najbližšom zasadnutí Riadiacej komisie projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva.

Zdrojom získavania údajov sú štvrťročné informácie od projektových tímov.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia štátneho výkazníctva.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia štátneho výkazníctva

074040A - Posilnenie riadenia verejných financií - Transition Facility (Prechodný fond)
Cieľ 1 : 
V roku 2006 revidovať a aktualizovať migračný plán pre prechod na akruálne účtovníctvo a vykonať analýzu systémov podávania finančných správ.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Aktualizovaný migračný plán a vykonaná analýza systémov podávania finančných správ
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bola  vykonaná aktualizácia  migračného plánu a vykonaná analýza  systémov podávania finančných správ, v rámci ktorej bol  posudzovaný  systém finančného a fiškálneho výkazníctva so zameraním sa na  prípravu výkazov  podľa ESA 95 a GFS  2001  a výkazov  v zmysle princípov IPSAS, s dôrazom na konzistenciu a prepojenie  tohto systému s manažmentom riadenia verejných financií.  

Zdrojom získavania údajov sú štvrťročné informácie od projektových tímov.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia štátneho výkazníctva, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia štátneho výkazníctva
Cieľ 2 : 
V roku 2007 vypracovať metodológiu a postupy akruálneho účtovníctva a nových fiškálnych a finančných správ v štátnom sektore.Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vypracované hodnotiace správy obsahujúce relevantné informáciami o aplikácii novej metodológie
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán           áno        
Skutočnosť                    
Hodnotenie:
Cieľ je definovaný pre rok  2007.
12 / 23
Zdôvodnenie hodnotenia:
 
Cieľ 3 : 
V roku 2006 vybudovať externý školiaci systém pre monitorovanie a hodnotenie verejných fondov vrátane analýzy školiacich potrieb a ľudských zdrojov a vykonať osem ex-ante hodnotení.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vybudovaný externý školiaci systém a vykonané hodnotenia
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         nie          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. Vecné plnenie cieľa bolo posunuté do roku 2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Projekt sa začal oficiálne realizovať po úspešnom ukončení výberového konania začiatkom novembra 2006.
Výberové konanie prebiehalo v čase od 11. augusta 2006 v podstate až do podpisu zmluvy s úspešným výhercom. Dĺžka výberového konania bola ovplyvnená revíznymi postupmi. Zmluva bola podpísaná 7. novembra 2006. V nadväznosti na uvedené sa očakáva, že podstatná časť projektu bude prebiehať v roku 2007 s predpokladaným termínom ukončenia celého projektu koncom novembra 2007. Splnenie predmetného cieľa sa predpokladá v roku 2007, t.j. po ukončení celého projektu.

Údaje sú získané na základe plnenia časového harmonogramu.  Pokrok v projekte sa monitoruje priebežne prostredníctvom priebežných správ a stretnutí s vykonávateľom projektu.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia rozpočtovej politiky, Sekcia európskych  a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej politiky, Odbor rozpočtových analýzCieľ 4 : 
V roku 2006 vykonať analýzu školiacich potrieb a uskutočniť školenia v identifikovaných oblastiach činnosti štátnej pokladnice.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vykonaná analýza a uskutočnené školenia
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         nie          
Hodnotenie:
Cieľ nebol k  31.12.2006 splnený. Vecné plnenie cieľa bolo posunuté do roku 2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bola vypísaná verejná súťaž na dodávateľa projektu. Projekt bol rozdelený do troch dielčích projektov:
1. Poskytnutie poradenských služieb pri zefektívnení fungovania Štátnej pokladnice – dodávateľom dielčieho projektu je Computer Sciences, s.r.o.
2. Optimalizácia prognóz pre Finančné plánovanie – dodávateľom dielčieho projektu je Management Systems.
3. Poskytnutie technickej asistencie k predmetu – platobný styk v súvislosti so zavedením EUR.

Okrem vypracovania projektov sa v 4. štvrťroku 2006 začalo pracovať na zriadení Riadiaceho výboru k jednotlivým projektom.
Analýza školiacich potrieb a  školenia v roku 2006 vykonané neboli, nakoľko vypísaná  verejná súťaž bola zrušená a bolo potrebné vypísať novú verejnú súťaž, čo bolo časovo veľmi náročné. Tým sa plnenie cieľa posunulo na prvý štvrťrok 2007.  

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu prvku s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Štátna pokladnica
074040B - Technická pomoc MVRR SR - MF SR
Cieľ 1 : 
Zabezpečiť efektívne finančné riadenie, kontrolu, audit a podporu informačných systémov pre projekty štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom zamestnancov oprávnených na refundáciu miezd zapojených do riadenia a implementácie štrukturálnych fondov.


13 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené efektívne fin. riadenie, kontrola, audit a podpora IS pre projekty štruktur. fondov
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť       áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
S cieľom zabezpečiť  efektívne finančné riadenie štrukturálnych fondov (ďalej len ŠF) boli platobným orgánom v období od 1.1.2006 do 31.12.2006 aktualizované dokumenty: Koncepcia financovania projektov podporovaných zo ŠF na roky 2004 - 2006 – dodatok schválený vládou (17.05.2006), Vnútorný manuál procedúr Sekcie európskych a medzinárodných záležitostí (01.07.2006), Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov - verzia 6.0 (20.09.2006) a  Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 (08.10.2006).
Na Sekcii európskych a medzinárodných záležitostí bolo k 31.12.2006 schválených 561 súhrnných žiadostí o platbu z jednotlivých rezortov, bolo vypracovaných a zaslaných 36 žiadostí o platbu na Európsku komisiu, bola uskutočnená certifikácia, zaúčtovanie a kontrola realizovaných výdavkov zo ŠF v zmysle postupov a zodpovednosti zakotvených vo vyššie uvedených dokumentoch. Prostredníctvom dobudovania prepojení a rozhraní  štyroch informačných systémov (ISUF, ITMS, RIS a IS ŠP) bolo zabezpečené zefektívnenie procesov finančného riadenia ŠF.

Údaje sa získavajú z interného zdroja so štvrťročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí
07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru
Zámer:
Informačné systémy riadenia verejných financií ako zdroj presných a včasných informácií.
Cieľ 1 : 
Zabezpečiť rozvoj informačného systému riadenia verejných financií (aplikačného programového vybavenia rozpočtového informačného systému APV RIS) a pokračovať v jeho realizácii v roku 2006. 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečený rozvoj informačného systému
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       áno áno          
Skutočnosť     áno áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V nadväznosti na plán činnosti sekcie rozpočtovej politiky na rok 2006 a priebežného udržiavania už vytvoreného APV  RIS bolo potrebné zabezpečiť aj potrebné zmeny do APV RIS.
V roku 2006 bol rozvoj informačného systému riadenia verejných financií APV RIS realizovaný podľa ITIL formou požiadaviek na zmenu systému. Bolo zrealizovaných 36 požiadaviek na zmenu a všetky tieto boli úspešne implementované, čím sa podarilo cieľ naplniť.

Údaje sú získavané na základe plnenia úloh z jednotlivých požiadaviek na zmenu.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (Odbor integrovanej podpory).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej politiky, Odbor rozpočtu verejnej správy

Cieľ 2 : 
Zabezpečiť rozvoj informačného systému riadenia verejných financií (aplikačného programového vybavenia informačného systému pre systém štátnej pokladnice IS pre SŠP
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečený rozvoj informačného systému
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
14 / 23
Zdôvodnenie hodnotenia:
Informačný systém riadenia verejných financií je ako jeden funkčný celok tvorený čiastkovými, úzko navzájom prepojenými informačnými systémami, ktoré zabezpečujú podporu efektívneho riadenia verejných financií. Jedným z nosných článkov tohto informačného systému je Informačný systém pre systém štátnej pokladnice (ďalej len „IS pre SŠP“).
Rozvoj IS pre SŠP sa vykonáva na základe materiálu „Koncepcia rozvoja systému štátnej pokladnice“, ktorý rámcovým spôsobom vymedzuje ciele rozvoja systému štátnej pokladnice (SŠP) vrátane investičných aktivít v oblasti informačného systému pre obdobie troch rokov. Aktuálne platným materiálom je „Koncepcia rozvoja SŠP pre roky 2006 - 2008“ odsúhlasená Riadiacim výborom pre SŠP dňa 27.04.2006. V tomto materiáli bolo celkovo vymedzených 15 projektov, z toho 9 projektov bolo určených pre realizáciu v roku 2006. V priebehu roka 2006 bolo v rámci odsúhlasených rozvojových projektov pre rok 2006 úspešne ukončených, resp. realizovaných šesť projektov. Realizácia troch projektov bola presunutá do ďalšieho roka z objektívnych dôvodov (časový posun pri schvaľovacom procese, zlúčenie projektov a pod.).
Odpočet plnenia projektov vymedzených Koncepciou rozvoja SŠP je vykonávaný štvrťročne formou predkladania materiálu Správa o hodnotení efektívnosti SŠP na poradu vedenia ministerstva.

Údaje sa získavajú z interného zdroja s ročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (Odbor integrovanej podpory).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Odbor riadenia systému štátnej pokladnice

06G0A - Nelimitovaná technická pomoc - výdavky na technickú podporu projektov - MF SR
06G0A01 - Nelimitovaná technická pomoc - výdavky na technickú podporu projektov - MF SR
Cieľ 1 : 
Zvýšiť odbornosť pracovníkov odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy MF SR a pracovníkov orgánov zapojených do implementácie Európskeho sociálneho fondu (ESF) zabezpečením vyškolenia cca 70 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF v priebehu rokov 2005 -2006. 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vyškolenie zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       áno áno          
Skutočnosť       áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V dňoch 30.11.-2.12.2005 a v dňoch 5.4.-7.4.2006 sa uskutočnili 2 semináre s názvom “Finančné riadenie Európskeho sociálneho fondu“. Seminárov sa zúčastnilo spolu 70 účastníkov - zamestnancov platobného orgánu (ďalej len PO),  odboru riadenia SOP Ľudské zdroje, JPD3, Equal a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Z plánovaného počtu  70  bolo vyškolených 70 zamestnancov, čo predstavuje 100 %.
Na zabezpečenie dosiahnutia cieľa (vyškolenie 70 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF) zorganizoval PO seminár s témou finančné riadenie ESF. V zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bolo vykonané verejné obstarávanie (podprahová metóda s nižšou cenou) s cieľom obstarať dodávateľa služieb na zabezpečenie seminára.
V dňoch 30.11.-2.12.2005 sa uskutočnil seminár s témou „Finančné riadenie ESF“ v hoteli Panoráma vo Vysokých Tatrách. Seminára sa zúčastnilo 33 účastníkov. Náklady na seminár predstavovali  61 444,- Sk (z toho suma za JPD3 predstavovala 7 680,50 Sk).
Druhý seminár s názvom „Finančné riadenie Európskeho sociálneho fondu“ sa uskutočnil v dňoch 5.-7. apríla 2006 v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach. Pri zabezpečovaní seminára sa postupovalo v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov. Seminára sa zúčastnilo 37 účastníkov. Náklady na seminár predstavovali 103 195,- Sk (z toho suma za JPD3 predstavovala 12 899,37 Sk).

Údaje sa získavajú z interného zdroja s mesačnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, Odbor koordinácie finančného riadenia

Cieľ 2 : 
V rokoch 2005 - 2006 zabezpečiť zdokonalenie ovládania cudzieho jazyka a začatie výučby ďalšieho cudzieho jazyka pre 21 pracovníkov odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy MF SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené zdokonal. ovládania cudz. jazyka a výučba ďalšieho cudz. jazyka pre zamestnancov
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       áno áno          
Skutočnosť       áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Začiatkom roka 2006 bolo zrealizované verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa jazykových kurzov - špecializovaných školení v anglickom jazyku. Víťazom verejného obstarávania sa stala firma Canadian Bilingual Institute, Bratislava a dňa 20.3.2006 sa začali realizovať tieto 
15 / 23
školenia. Školenia boli ukončené v zmysle zmluvy k 30.11.2006.
Platobný orgán v rámci projektu s názvom „Semináre zamerané na finančné riadenie ESF a jazykové kurzy pre zamestnancov PO“ vykonal v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie, metóda - zákazka s nízkou hodnotou, za účelom obstarania dodávateľa na realizáciu špecializovaných školení v anglickom jazyku. Víťazom obstarávania sa stala firma Canadian Bilingual Institute. Zmluva s touto firmou bola podpísaná dňa 6.3.2006. V zmysle zmluvy boli vykonané vstupné testy, na základe ktorých sa počet skupín rozšíril o 1 skupinu. Z uvedeného dôvodu sa zvýšila pôvodná zmluvná cena . Na  základe vstupných testov sa ďalej ukázalo, že pre tri skupiny bude vhodnejšie používať iný druh učebnice, než aký bol ponúknutý v rámci ponuky vo verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu sa navýšila zmluvná cena za učebnice o 1 176,- Sk.  Na základe uvedeného bol dňa 27.3.2006 podpísaný Dodatok č. 1 k uvedenej zmluve. Dňa 20.3.2006  začala realizácia špecializovaných školení v anglickom jazyku. K 31.12.2006 boli uhradené faktúry  v sume 256 640,94 Sk (z toho suma za  JPD 3 predstavovala 32 080,10 Sk).

Údaje sa získavajú z interného zdroja s mesačnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, Odbor koordinácie finančného riadenia


06G0A02 - Technická pomoc - nelimitovaná - MF SR - SOP ĽZ
Cieľ 1 : 
Zvýšiť odbornosť pracovníkov odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy MF SR a pracovníkov orgánov zapojených do implementácie Európskeho sociálneho fondu (ESF) zabezpečením vyškolenia cca 70 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF v priebehu rokov 2005 -2006.


Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vyškolenie zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       áno áno          
Skutočnosť       áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V dňoch 30.11.-2.12.2005 a v dňoch 5.4.-7.4.2006 sa uskutočnili 2 semináre s názvom “Finančné riadenie Európskeho sociálneho fondu“. Seminárov sa zúčastnilo spolu 70 účastníkov - zamestnancov platobného orgánu,  odboru riadenia SOP Ľudské zdroje, JPD3, Equal a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  Z plánovaného počtu  70  bolo vyškolených 70 zamestnancov, čo predstavuje 100 %.
Na zabezpečenie dosiahnutia cieľa (vyškolenie 70 zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii ESF) zorganizoval PO seminár s témou finančné riadenie ESF. V zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov bolo vykonané verejné obstarávanie (podprahová metóda s nižšou cenou) s cieľom obstarať dodávateľa služieb na zabezpečenie seminára.
V dňoch 30.11.-2.12.2005 sa uskutočnil seminár s témou „Finančné riadenie ESF“ v hoteli Panoráma vo Vysokých Tatrách. Seminára sa zúčastnilo 33 účastníkov. Náklady na seminár predstavovali  61 444,- Sk (z toho suma za SOP Ľudské zdroje predstavovala 53 763,50 Sk).
Druhý seminár s názvom „Finančné riadenie Európskeho sociálneho fondu“ sa uskutočnil v dňoch 5.-7. apríla 2006 v hoteli Flóra v Trenčianskych Tepliciach. Pri zabezpečovaní seminára sa postupovalo v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov. Seminára sa zúčastnilo 37 účastníkov. Náklady na seminár predstavovali 103 195,- Sk (z toho suma za SOP Ľudské zdroje predstavovala  90 295,63 Sk).

Údaje sa získavajú z interného zdroja s mesačnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, Odbor koordinácie finančného riadenia


Cieľ 2 : 
V rokoch 2005 - 2006 zabezpečiť zdokonalenie ovládania cudzieho jazyka a začatie výučby ďalšieho cudzieho jazyka pre 21 pracovníkov odboru platobného orgánu pre štrukturálne fondy MF SR.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené zdokonalenie ovládania cudz. jazyka a výučba ďalšieho cudz. jazyka pre zamestnancov
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       áno áno          
Skutočnosť       áno áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
16 / 23
Zdôvodnenie hodnotenia:
Začiatkom roka 2006 bolo zrealizované verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa jazykových kurzov - špecializovaných školení v anglickom jazyku. Víťazom verejného obstarávania sa stala firma Canadian Bilingual Institute, Bratislava a dňa 20.3.2006 sa začali realizovať tieto školenia. Školenia boli ukončené v zmysle zmluvy k 30.11.2006.
Platobný orgán v rámci projektu s názvom „Semináre zamerané na finančné riadenie ESF a jazykové kurzy pre zamestnancov PO“ vykonal v zmysle Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie, metóda - zákazka s nízkou hodnotou, za účelom obstarania dodávateľa na realizáciu špecializovaných školení v anglickom jazyku. Víťazom obstarávania sa stala firma Canadian Bilingual Institute. Zmluva s touto firmou bola podpísaná dňa 6.3.2006. V zmysle zmluvy boli vykonané vstupné testy, na základe ktorých sa počet skupín rozšíril o 1 skupinu. Na  základe vstupných testov sa ďalej ukázalo, že pre tri skupiny bude vhodnejšie používať iný druh učebnice, než aký bol ponúknutý v rámci ponuky vo verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu sa navýšila zmluvná cena za učebnice o 1 176,- Sk.  Na základe uvedeného bol dňa  27.3.2006 podpísaný Dodatok č. 1 k uvedenej zmluve, v ktorom bolo zohľadnené navýšenie pôvodnej zmluvnej ceny. Týmto navýšením zostal pôvodný celkový rozpočet projektu nezmenený. Dňa 20.3.2006 začala realizácia špecializovaných školení v anglickom jazyku. K 31.12.2006 boli uhradené faktúry v sume 256 640,94 Sk (z toho suma za SOP Ľudské zdroje predstavovala  224 560,84 Sk).

Údaje sa získavajú z interného zdroja s mesačnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, Odbor koordinácie finančného riadenia
06G0D - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MF SR
06G0D01 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalitu a adaptabilitu zamestnancov - MF SR
Cieľ 1 : 
V roku 2005 zaradiť minimálne 5 500 zamestnancov daňovej správy v štátnej službe  do 3 vedomostných skupín na základe výsledkov vstupných testov PC gramotnosti.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % zamestnancov daňovej správy v štátnej službe zaradených do 3 vedom. skup. PC gramotnosti
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       100            
Skutočnosť       102,6 102,6          
Hodnotenie:
Cieľ bol splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Z technických dôvodov nebolo možné vložiť do RIS-u cieľ, merateľný ukazovateľ a plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa, ktoré boli v roku 2006 definované nasledovne:
Cieľ:
Zabezpečiť zaradenie minimálne 5 500 zamestnancov daňovej správy v štátnej službe do 3 vedomostných skupín na základe výsledkov vstupných testov PC gramotnosti s tým, že najmenej 80 % testovaných zamestnancov dosiahne úroveň vedomostí v stupni mierne pokročilý a pokročilý v module Informácie a komunikácia, MS Internet Explorer a MS Outlook, čo umožní zvýšenie informačnej prepojenosti zamestnancov a zlepšenie elektronickej komunikácie v daňovej správe.
Merateľný ukazovateľ:
Percento zamestnancov daňovej správy v štátnej službe zaradených do 3 vedomostných skupín PC gramotnosti
Plán: 100 %

V rámci projektu bolo realizované zaradenie celkovo 5 646 zamestnancov daňovej správy v štátnej službe do 3 vedomostných skupín /úrovní – pokročilý, mierne pokročilý a začiatočník/, v jednotlivých moduloch MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet a MS Outlook, čo predstavuje splnenie plánovaného ukazovateľa na 102,6 %.
Až 84 % testovaných zamestnancov dosiahlo úroveň vedomostí v stupni mierne pokročilý a pokročilý v module Informácie a komunikácia, MS Internet Explorer a MS Outlook, čo umožní zvýšenie informačnej prepojenosti zamestnancov a zlepšenie elektronickej komunikácie v daňovej správe.  
Vzhľadom k tomu, že aktivity realizované na splnenie cieľa a aj cieľ bol splnený už v roku 2005, v roku  2006 bolo fakturované a uhradené doúčtovanie za prípravu, realizáciu a vyhodnotenie vstupných testov pre  zamestnancov daňovej správy v štátnej službe.
Zámerom projektu bola podpora ďalšieho vzdelávania a adaptability zamestnancov daňových orgánov, ktorá v súlade s výzvou bola zameraná na implementáciu vzdelávacích programov zameraných na získanie zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu projektu s polročnou periodicitou.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Daňová škola DR SR


Cieľ 2 : 
V roku 2005 dosiahnuť úspešnosť minimálne 70 % pri testovaní pilotnej skupiny 450 zamestnancov v štátnej službe pre získanie ECDL Štart v rámci odborného vzdelávania v oblasti IT.
17 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % úspešnosti pri testovaní zamestnancov pre získanie Osvedčenia ECDL Štart
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán       70            
Skutočnosť       79,1 79,1          
Hodnotenie:
Cieľ bol splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Z technických dôvodov nebolo možné vložiť do RIS-u cieľ, merateľný ukazovateľ a plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa, ktoré boli v roku 2006 definované nasledovne:
Cieľ:
Zabezpečiť úspešnosť minimálne 70 % pri testovaní pilotnej skupiny 450 zamestnancov v štátnej službe pre získanie ECDL Štart v rámci odborného vzdelávania v oblasti IT.
Merateľný ukazovateľ:
Percento úspešnosti pri testovaní zamestnancov pre získanie Osvedčenia ECDL Štart
Plán: 70 %

V priebehu projektu 79,1 % zamestnancov daňovej správy v štátnej službe absolvovalo vzdelávanie v moduloch MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet a MS Outlook a získalo osvedčenie ECDL – Štart.
Vzhľadom k tomu, že aktivity realizované na splnenie cieľa a aj cieľ  bol splnený už v roku 2005, v roku  2006 bolo fakturované a uhradené doúčtovanie za realizáciu pilotného vzdelávania v 4 moduloch, vykonanie testov a vydanie osvedčení a vyhodnotenie pilotného vzdelávania.
  
Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu projektu s polročnou periodicitou.


Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Daňová škola DR SR06G0D02 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MF SR
Cieľ 1 : 
V rokoch 2006 - 2007 zabezpečiť jazykovú prípravu pre minimálne 190 zamestnancov Ministerstva financií SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Počet účastníkov jazykovej prípravy
MJ: počet
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         190 190        
Skutočnosť         236          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Na pravidelnej týždennej jazykovej príprave z anglického a francúzskeho jazyka sa počas roka 2006 zúčastňovalo celkom 236 zamestnancov. Jazyková príprava bola realizovaná v rámci schváleného projektu „Úspešný štátny zamestnanec“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie. Zabezpečená bola rôznymi formami (pravidelná týždenná výučba, odborné workshopy, odborné intenzívne semináre, individuálna výučba vrcholových manažérov). Účasť zamestnancov bola nasledovná:
- pravidelná týždenná výučba – anglický jazyk: 11 skupín  / celkom 165 zamestnancov,
- pravidelná týždenná výučba – francúzsky jazyk: 4 skupiny / celkom  63 zamestnancov,
- individuálna jazyková výučba manažérov: 8  predstavených.
V uvádzanom počte 236 zamestnancov sú vykazovaní len zamestnanci, ktorí sa v priebehu roka zúčastňovali pravidelnej týždennej výučby anglického a francúzskeho jazyka ako aj individuálnej výučby, vzhľadom na to,  že niektorí zamestnanci sa zúčastnili aj na odborných seminároch a workshopoch, resp. absolvovali aj viac takýchto odborných akcií.
V rámci projektu boli realizované aj odborné semináre a workshopy. Celkove sa uskutočnilo 7 odborných seminárov pre 12 skupín (v rozsahu 10 -18 hodín pre jednotlivé skupiny), za účasti 106 zamestnancov. Z odborných workshopov boli realizované 2 témy (v rozsahu po 8 hodín) pre 4 skupiny, za účasti 45 zamestnancov. Jazyková príprava sa realizovala v období 15.01.-15.12.2006 s výnimkou letných prázdnin – možno teda konštatovať, že pravidelná týždenná výučba bola zabezpečená v maximálnom rozsahu. Efektívnosť výučby a nadobúdanie jazykových vedomostí je overované pravidelnými písomnými testmi. Poznatky získavané od účastníkov výučby dotazníkovou formou potvrdzujú kvalitu výučby a spokojnosť zamestnancov s ňou. Zvyšovanie jazykovej pripravenosti zamestnancov prispieva k vybudovaniu moderného a efektívneho ústredného orgánu štátnej správy s odborne a jazykovo vybavenými zamestnancami.

Údaje sú získavané z prezenčných listín v rámci realizácie pravidelnej jazykovej prípravy. Periodicita zberu údajov je mesačná, s výnimkou letných prázdnin.

Gestor: Ministerstvo financií SR, osobný úrad


Cieľ 2 : 
V roku 2007 dosiahnuť, aby úspešne absolvovalo 70 % účastníkov jazykových kurzov na Ministerstve financií SR.
18 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento úspešných absolventov jazykových kurzov
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán           70        
Skutočnosť                    
Hodnotenie:
Cieľ je definovaný pre rok  2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
 
Cieľ 3 : 
V rokoch 2006 - 2007 zabezpečiť manažérske vzdelávanie pre minimálne 90 predstavených Ministerstva financií SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Počet účastníkov manažérskeho vzdelávania
MJ: počet
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         90 90        
Skutočnosť         97          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Na manažérskom vzdelávaní sa počas roka 2006 zúčastňovalo celkom 97 predstavených (35 riaditeľov odborov a 62 vedúcich oddelení). Manažérske vzdelávanie bolo realizované v rámci schváleného projektu „Úspešný štátny zamestnanec“, spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie. Vzdelávanie je naplánované pre predstavených na všetkých úrovniach (top manažment – generálni riaditelia sekcií /GRS, middle manažment – riaditelia odborov /RO a tímoví lídri – vedúci oddelení /VO) v 5 moduloch pre GRS a v  6 moduloch pre riaditeľov odborov a vedúcich oddelení.
V roku 2006 bolo z organizačných dôvodov realizované vzdelávanie v 4 moduloch pre všetkých riaditeľov odborov a vedúcich oddelení,  pre všetkých generálnych riaditeľov sekcií bude zabezpečené kompletné vzdelávanie v zmysle projektu  v  I. polovici roku 2007. Manažérske vzdelávanie (4 rôzne vzdelávacie moduly) bolo v mesiacoch január – október 2006 (s výnimkou letných prázdnin) zrealizované celkom na 32 vzdelávacích aktivitách  (3 skupiny RO, 5 skupín VO). Poznatky získavané od účastníkov výučby dotazníkovou formou potvrdzujú kvalitu výučby a spokojnosť zamestnancov s ňou. Po absolvovaní 5 vzdelávacích modulov (resp. 4 modulov u GRS) obdržia účastníci akreditovaného vzdelávania certifikát. Rozvíjanie manažérskych schopností predstavených by malo prispieť k vybudovaniu moderného a efektívneho ústredného orgánu štátnej správy.

Údaje sú získavané z prezenčných listín v rámci manažérskeho vzdelávania predstavených, ktoré sa realizovalo v mesiacoch január – október 2006 s výnimkou letných prázdnin.

Gestor: Ministerstvo financií SR, osobný úrad

Cieľ 4 : 
V roku 2007 dosiahnuť, aby úspešne absolvovalo 80 % účastníkov manažérskeho vzdelávania predstavených na Ministerstve financií SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok Percento úspešných absolventov manažérskeho vzdelávania
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán           80        
Skutočnosť                    
Hodnotenie:
Cieľ je definovaný pre rok  2007.
Zdôvodnenie hodnotenia:
 
Cieľ 5 : 
V roku 2006 zabezpečiť vzdelávanie 58 zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava (ďalej len SFK Bratislava) za účelom získania osvedčenia ECDL Štart.
19 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vzdelávanie 58 zamestnancov SFK Bratislava
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Správa finančnej kontroly (ďalej len SFK) Bratislava realizovala v roku 2006 projekt „Vzdelávanie zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava za účelom získania osvedčenia ECDL Štart“. Financovanie projektu bolo zabezpečené „Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. JPD3 - 2006/2.1/01-11“ uzatvorenou dňa 29.5.2006 medzi riadiacim orgánom (MPSVaR SR) a konečným prijímateľom (SFK Bratislava) na celkovú sumu 1 094 240,- Sk. Podľa uzatvorenej zmluvy bola realizácia projektu stanovená v termíne od 1.6.2006 do 30.11.2006.
Na základe žiadosti SFK Bratislava o zálohovú platbu zo dňa 27.6.2006 boli poskytnuté prostriedky na účet organizácie dňa 7.8.2006 v čiastke 415 800,- Sk. Dňa 7.9.2006 požiadala SFK Bratislava o zúčtovanie zálohovej platby v sume 414 050,- Sk. Informáciu o jej zúčtovaní organizácia obdržala telefonicky (MPSVaR SR) dňa 6.11.2006. Následne, dňa 10.11.2006 organizácia podala druhú žiadosť o zálohovú platbu vo výške predchádzajúcej zúčtovanej zálohovej platby na objem prostriedkov vo výške 414 050,- Sk, ktoré boli pripísané na účet organizácie dňa 27.11.2006.
Vecný obsah projektu bol zo strany SFK Bratislava naplnený v roku 2006, celkom bolo vyškolených a otestovaných 58 zamestnancov v štyroch moduloch (certifikát úspešne získalo 52 zamestnancov).
Po zhodnotení reálnych možností na uzatvorenie projektu (finančné vysporiadanie – zúčtovanie výdavkov na projekt) v zmluvne dohodnutom termíne a po konzultácii na MPSVaR SR s manažérom monitorovania, SFK Bratislava požiadala riadiaci orgán o predĺženie doby realizácie projektu do 30.3.2007.
Nevyčerpané rozpočtové prostriedky roka 2006 (ostali v kapitole MPSVaR SR – rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a prostriedkami poskytnutými SFK Bratislava v roku 2006) vo výške 264 390,– Sk a prostriedky vo výške 27 572,- Sk (ktoré boli v roku 2006 nevyčerpané a viazané v rozpočte organizácie SFK Bratislava v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z.) budú použité v roku 2007 na úhradu výdavkov za vyškolenie zamestnancov.

Údaje sú získavané z interného zdroja (ekonomický odbor). „Priebežná (monitorovacia správa)“ sa predkladá štvrťročne. „Záverečná správa“ sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení projektu.  „Dopadová správa“ sa predkladá do 6 mesiacov po ukončení projektu.

Gestor: Správa finančnej kontroly Bratislava, Odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

Cieľ 6 : 
V roku 2006 dosiahnuť úspešnosť minimálne 70 % zúčastnených zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava pri absolvovaní testu pre získanie osvedčenia ECDL Štart.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % úspeš. pri absolv. testu pre získanie osvedč. ECDL Štart
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         70          
Skutočnosť         89,7          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bolo vyškolených a otestovaných 58 zamestnancov SFK Bratislava v štyroch moduloch. Certifikát úspešne získalo 52 zamestnancov. Úspešnosť pri absolvovaní testu pre získanie osvedčenia ECDL Štart dosiahla 89,7 %.

Údaje sú získavané z interného zdroja (ekonomický odbor). „Priebežná (monitorovacia správa)“ sa predkladá štvrťročne. „Záverečná správa“ sa predkladá do 1 mesiaca po ukončení projektu.  „Dopadová správa“ sa predkladá do 6 mesiacov po ukončení projektu.

Gestor: Správa finančnej kontroly Bratislava, Odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
Cieľ 7 : 
V roku 2006 zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov Štátnej pokladnice  za účelom získania osvedčenia ECDL Štart.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vzdelávanie zamestnancov Štátnej pokladnice
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bolo zabezpečené vzdelávanie zamestnancov Štátnej pokladnice za účelom získania osvedčenia ECDL Štart. Okrem 
20 / 23
práceneschopných zamestnancov sa školení zúčastnili všetci zamestnanci organizácie v počte 99, z toho dvaja školenie neukončili a jeden pracovník bol neúspešný.

Údaje sú získavané z interného zdroja s týždennou periodicitou počas uskutočňovania školení.

Gestor: Štátna pokladnica

Cieľ 8 : 
V roku 2006 dosiahnuť minimálne 85 % - nú úspešnosť získania Osvedčenia ECDL Štart absolventov školenia organizácie Štátna pokladnica.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % úspešnosti získania osvedčenia ECDL Štart
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         85          
Skutočnosť         97          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 bolo vyškolených 99 zamestnancov Štátnej pokladnice, z toho  dvaja zamestnanci školenie neukončili a jeden pracovník bol neúspešný. Certifikát úspešne získalo 96 zamestnancov. Úspešnosť pri absolvovaní testu pre získanie osvedčenia ECDL Štart dosiahla 97 %. Školenie ECDL Štart bolo mimoriadne úspešné.

Údaje sú získavané z interného zdroja s týždennou periodicitou počas uskutočňovania školení.

Gestor: Štátna pokladnica

Cieľ 9 : 
V roku 2006 zabezpečiť vzdelávanie 17 zamestnancov  Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len ARDAL) za účelom získania osvedčenia ECDL Štart.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vzdelávanie 17 zamestnancov ARDAL
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Finančné krytie projektu bolo zabezpečené „Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. JDP3-2006/2.1/01-16“, so zmluvnými stranami: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ARDAL zo dňa 26.6.2006.
Podľa plánu v  schválenom projekte sa projekt realizoval v roku 2006, avšak vzhľadom na časovú náročnosť poskytovania zálohových platieb a ich zúčtovania sa aktivity týkajúce sa ukončenia, dofinancovania a zúčtovania výdavkov projektu posúvajú aj do roku 2007 na základe  Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytnutí  nenávratného finančného príspevku zo dňa 29.11.2006, a to vo výške 302 tis. Sk.
Na dosiahnutie cieľov projektu sa realizovalo nasledovných 5 aktivít:
1. Vytvorenie predbežného harmonogramu školení a testovania ECDL,
2. realizácia školení,
3. testovanie a vystavenie certifikátov ECDL Štart,
4. zabezpečenie publicity projektu a
5. monitorovanie napĺňania cieľov projektu a vyhodnocovanie jeho priebehu.

Vzdelávanie absolvovali všetci 17 zamestnanci ARDAL v 4 moduloch, každý z nich absolvoval:
 - tzv. povinné 3 moduly: ECDL – modul 2 Používanie počítača a správa súborov  (17 účastníkov), ECDL – modul 3 Spracovanie textu (17 účastníkov),  ECDL – modul 4 Tabuľkový kalkulátor (17 účastníkov),
 - 1 voliteľný modul (podľa rozhodnutia účastníka) z 3 modulov : ECDL modul 5 Informácia a komunikácia (8 účastníkov), ECDL – modul 6 Elektronická prezentácia  (5 účastníkov) a ECDL – modul 7 Databázový systém (4 účastníci).

Údaje sú získavané z interného zdroja (dokumentácia k projektu – prezenční listiny, výsledky testovania a pod.).
Periodicita zberu údajov je priebežná, správa sa predkladá štvrťročne.

Gestor: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Odbor všeobecnej správy a osobný úrad

Cieľ 10 : 
V roku 2006 dosiahnuť úspešnosť minimálne 76 % zúčastnených zamestnancov ARDAL pri absolvovaní testu pre získanie osvedčenia ECDL Štart.
21 / 23
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % úspeš. pri absolv. testu pre získanie osvedč. ECDL Štart
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         76          
Skutočnosť         88          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 test pre získanie osvedčenia ECDL Štart úspešne absolvovalo 15 účastníkov zo 17 účastníkov (1 účastník nemohol pre pracovné zaťaženie vykonať test v riadnom termíne a jedna účastníčka v riadnom termíne  na teste z  modulu 2 nebola úspešná). Úspešnosť pri absolvovaní testu pre získanie osvedčenia ECDL Štart dosiahla 88 %.
Rozsah záberu vzdelávania a úspešné vykonanie testu (výsledok 75 % a viac správnych odpovedí) je v súlade s metodikou EÚ v tejto oblasti. Tým, že testovanie je vykonávané v akreditovaných testovacích centrách,  je zabezpečená vysoká úroveň a porovnateľnosť výsledkov s krajinami EÚ.

Údaje sú získavané z interného zdroja (dokumentácia k projektu – prezenční listiny, výsledky testovania a pod.).
Periodicita zberu údajov je priebežná, správa sa predkladá štvrťročne.

Gestor: Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Odbor všeobecnej správy a osobný úrad

Cieľ 11 : 
V roku 2006 zabezpečiť vzdelávanie 150 zamestnancov colnej správy za účelom získania osvedčenia ECDL Štart.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Zabezpečené vzdelávanie 150 zamestnancov colnej správy
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
Na základe odsúhlaseného vzdelávacieho projektu v zmysle programového dokumentu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, Priorita č. 2 – Rozvoj celoživotného vzdelávania a podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov, Opatrenie č. 2.1. – Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora a na základe „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa v termíne 14.08.2006 – 30.11.2006 uskutočnilo „Vzdelávanie zamestnancov colnej správy za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart“.
Do vzdelávacieho projektu bolo zapojených 150 zamestnancov colnej správy, pričom osvedčenie ECDL Štart získalo 144 zamestnancov.
Doba trvania projektu bola predĺžená na základe odsúhlaseného dodatku ku „Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ do 15.05.2007.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu programovej časti  s polročnou periodicitou.

Gestor: Colné riaditeľstvo SR, Odbor personálneho manažmentu

Cieľ 12 : 
V roku 2006 dosiahnuť minimálne 75 % - nú úspešnosť získania Osvedčenia ECDL Štart z celkového počtu vzdelávaných zamestnancov colnej správy za tým účelom.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok % úspešnosti získania osvedčenia ECDL Štart
MJ: %
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         75          
Skutočnosť         96          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený. 
Zdôvodnenie hodnotenia:
V roku 2006 osvedčenie ECDL Štart získalo 144 zamestnancov zo 150 zamestnancov colnej správy zapojených do vzdelávacieho projektu. Úspešnosť získania osvedčenia ECDL Štart dosiahla 96 %.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu programovej časti  s polročnou periodicitou.

Gestor: Colné riaditeľstvo SR, Odbor personálneho manažmentu
22 / 23
08B08 - MF SR - Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam
Zámer:
Spoľahlivá kolektívna ochrana zamestnancov.
Cieľ 1 : 
V roku 2006 vykonať revíziu filtroventilačného zariadenia (ďalej FVZ) v CO - kryte MF SR v rámci trojročného cyklu. 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Vykonaná revízia filtroventilačného zariadenia
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
Revízia filtračného zariadenia bola vykonaná v mesiaci júl 2006 a to v súlade s uzavretou Zmluvou o dielo č. 1/2006 (č. MF4600000207/2006) zo dňa 06.06.2006 s firmou Ivan MALINA-KREDIT, Vzduchotechnika, montáže s.r.o. Trenčín.

Údaje sa získavajú z interného zdroja s polročnou periodicitou.
Údaje o plnení cieľa verifikuje Kancelária ministra.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Kancelária ministra, odd. zvláštnych úloh
Cieľ 2 : 
V roku 2006 zabezpečiť dodávku materiálu, ochranných odevov a obuvi, protichemických oblekov a obuvi, dýchacích prístrojov a ochranných prostriedkov pre 20-člennú jednotku služobných zákrokov. 
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup Uskutočnená dodávka materiálu a ochranných prostriedkov pre  jednotku služobných zákrokov
MJ: logická
Rok Bázický R - 3 R - 2 R - 1 R R + 1 R + 2 R + 3 R + 4 R + 5
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Plán         áno          
Skutočnosť         áno          
Hodnotenie:
Cieľ bol k 31.12.2006 splnený.
Zdôvodnenie hodnotenia:
V súlade s uznesením vlády SR č. 1325/2002 a nariadením GR CR SR č. 326/2006 „Zriadenie a materiálno-technické vybavenie špeciálnej jednotky na plnenie úloh pri zabezpečovaní osobitných bezpečnostných opatrení“ zabezpečilo Colné riaditeľstvo SR v roku 2005  nákup 10 kusov kompletných protichemických oblekov a v roku 2006 materiálno-technické zabezpečenie – výstražné tabule, označovacie pásky, zvukovú signalizáciu, ktorými budú označené priestory hraničných priechodov, prípadne letiská v prípade vzniku situácií použitia chemických zbraní, alebo podozrenia z tohto použitia.

Údaje sa získavajú z interného zdroja – odborného útvaru zodpovedného za realizáciu podprogramu s polročnou periodicitou.

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, Odbor ekonomiky a logistiky
Doplňujúca informácia:
V priebehu roku 2006 boli do programovej štruktúry kapitoly MF SR schválenej na rok 2006 doplnené v súvislosti s vykonanými rozpočtovými opatreniami  nasledovné programové časti:

074040B – Technická pomoc MVRR SR – MF SR

06G0A – Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR
06G0A01 – Nelimitovaná technická pomoc – výdavky na technickú podporu projektov – MF SR
06G0A02 – Technická pomoc –  nelimitovaná – MF SR – SOP ĽZ

06G0D – Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosi – MF SR
06G0D01 – Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalitu a adaptabilitu zamestnancov – MF SR
06G0D02 – Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora –
MF SR
23 / 23
Zatvoriť okno