Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Finančné riaditeľstvo SR

Adresa:
IČO:
Kontakt:
Internet:
Štatutárny zástupca:

Lazovná ulica č. 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500
www.financnasprava.sk/sk/kontakt
www.financnasprava.sk
Mgr. Jozef Kiss, MA - prezident finančnej správy

Základné ustanovenia

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej aj „FR SR“) podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 je od 1. júla 2019 Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky podľa § 317 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 35/2019 Z. z.“). FR SR je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR. Organizačný poriadok FR SR (ďalej len „organizačný poriadok“) je základným vnútorným organizačným predpisom FR SR.

Organizačný poriadok v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné členenie FR SR, rozsah oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov a nadriadených, náplň činností jednotlivých organizačných útvarov a ich vzájomné vzťahy.

Pôsobnosť organizácie

FR SR vykonáva svoju pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky. Sídlom FR SR je Banská Bystrica.

FR SR je rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva a je

 1. služobným úradom príslušníkov finančnej správy,
 2. zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme alebo práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce na finančnom riaditeľstve, daňových úradoch, colných úradoch a Kriminálnom úrade finančnej správy (ďalej len „zamestnanec finančného riaditeľstva“),
 3. služobným úradom štátnych zamestnancov podľa osobitného predpisu.

FR SR plní tieto úlohy:

 1. riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy,
 2. vypracúva koncepciu rozvoja finančnej správy v súlade so stratégiou rozvoja finančnej správy,
 3. zabezpečuje jednotné uplatňovanie osobitných predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná (ďalej len „medzinárodná zmluva“), v oblasti daní, poplatkov a  colníctva a navrhuje ich zmeny,
 4. vytvára, rozvíja a prevádzkuje informačné systémy finančnej správy; zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačných systémov finančnej správy predkladá ministerstvu financií,
 5. vytvára a vedie centrálny register hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré sa zaoberajú činnosťami, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a zabezpečuje jeho zosúladenie s príslušnými registrami Európskej komisie, vytvára a vedie centrálny register daňových subjektov, udržiava a aktualizuje bázu dát; uvedené registre vytvára a vedie prostredníctvom informačných systémov finančnej správy,
 6. prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) podľa osobitného predpisu,
 7. poskytuje informácie podľa osobitného predpisu,
 8. vykonáva činnosti správcu integrovaného colného sadzobníka, spravuje sadzobné opatrenia a kontroluje ich dodržiavanie,
 9. vykonáva správu nomenklatúry harmonizovaného systému a správu kombinovanej nomenklatúry,
 10. usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa osobitného predpisu,
 11. schvaľuje spôsobilosť kontajnerov na prepravu pod colnou uzáverou,
 12. poskytuje údaje na účely štátnej štatistiky o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a tretími krajinami a o obchode s tovarom medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
 13. zabezpečuje získavanie a spracúvanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
 14. informuje osoby o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitných predpisov,
 15. informuje obce vo veciach miestnych daní a poplatkov, ktoré spravujú, vo veciach správy daní a o osobitných predpisoch,
 16. rozhoduje o žiadostiach o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva podľa osobitných predpisov a v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi informuje príslušné colné orgány členských štátov o rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje žiadosť o prijatie tohto opatrenia,
 17. poskytuje Európskej komisii informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti a do pôsobnosti colných úradov,
 18. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy a vo veciach daní a poplatkov aj proti rozhodnutiam obcí a preskúmava tieto rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
 19. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri správe daní a pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov na základe poverenia ministerstva financií,
 20. zabezpečuje a vykonáva vzájomnú medzinárodnú pomoc a spoluprácu pri výkone colného dohľadu a správy daní podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov,
 21. robí úkony, okrem vyrubovacieho konania, ktoré inak patria do pôsobnosti daňových úradov, colných úradov a Kriminálneho úradu finančnej správy, ak
  1. to vyžaduje bezpečnosť štátu,
  2. hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví alebo majetku alebo ohrozenie života a jeho odvrátenie nemožno inak dosiahnuť,
  3. hrozí nebezpečenstvo, že účtovné doklady alebo iné doklady budú znehodnotené, zničené alebo pozmenené alebo že bude spôsobená ujma na prostriedkoch štátneho rozpočtu alebo rozpočtu Európskej únie a odvrátenie takéhoto nebezpečenstva nemožno inak dosiahnuť,
  4. súvisia s úkonmi, ktoré je potrebné utajiť,
  5. na dosiahnutie cieľa sledovaného daňovými predpismi, colnými predpismi alebo inými osobitnými predpismi, podľa ktorých vykonáva svoje úlohy, je potrebný bezprostredný zásah, alebo
  6. je potrebné overiť výsledky daňovej kontroly alebo úroveň daňového dozoru, alebo úroveň colného dohľadu,
 22. schvaľuje tlač formulárov uvedených v osobitnom predpise a zabezpečuje tlač daňových priznaní, hlásení a prehľadov, ktorých vzory určuje ministerstvo financií,
 23. spracúva úhrady pohľadávok štátu vzniknutých podľa osobitného predpisu,
 24. vypracováva analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu za finančnú správu a vykonáva analytickú a koncepčnú činnosť v oblasti správy daní,
 25. vykonáva odhaľovanie a dokumentovanie trestnej činnosti príslušníkov finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
 26. vykonáva inšpekčnú činnosť zameranú na odhaľovanie, zisťovanie, dokumentovanie a preverovanie porušovania povinností príslušníkmi finančnej správy pri výkone štátnej služby a zamestnancov finančného riaditeľstva,
 27. vykonáva školenia v oblasti colných predpisov a daňových predpisov a organizačne zabezpečuje skúšky podľa osobitného predpisu za úhradu v rozsahu vynaložených nákladov; úhrada je
 28. príjmom štátneho rozpočtu, zhromažďuje, dokumentuje, uchováva a spracúva predmety hmotného a nehmotného historického dedičstva z oblasti cla a daní a zabezpečuje osvetovú činnosť v tejto oblasti,
 29. vykonáva expertíznu laboratórnu činnosť na účely uplatňovania colných predpisov, daňových predpisov a osobitných predpisov,
 30. zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovania colných, daňových a nedaňových príjmov vrátane výpočtu nároku z výnosu dane z príjmov územnej samospráve a realizácie platobného styku za daňové úrady a colné úrady,
 31. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou.

Štatutárnym orgánom FR SR je prezident finančnej správy (ďalej len „prezident“). Prezidenta vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Prezident riadi finančnú správu a zodpovedá za činnosť finančnej správy ministrovi. Ak funkcia prezidenta nie je obsadená, finančnú správu riadi v rozsahu práv a povinností prezidenta viceprezident finančnej správy.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Ministerstvo
 2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
 3. Organizácie kapitoly MF SR
 4. Finančné riaditeľstvo SR

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.