Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo financií SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídla:

 • www.mfsr.sk (www.finance.gov.sk)
 • ces.mfsr.sk
 • analyzy.gov.sk

Stav súladu

Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Zvukové záznamy a video záznamy neobsahujú alternatívne informácie o súbore [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
  • Video záznamy neobsahujú titulky [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
  • Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) a niektoré tabuľky na stránke nemajú definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Pokyny poskytované pre správne pochopenie obsahu a prácu s ním v niektorých prípadoch závisia od jeho charakteristík založených na zmyslovom vnímaní jednotlivých prvkov, ako sú napr. tvar, farba, veľkosť, vizuálne umiestnenie, orientácia alebo zvuk. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu].
  • Niektoré dokumenty a niektoré hypertextové odkazy používajú farbu ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Použitie farieb]
  • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Niektoré informácie sú zverejnené vo forme obrázkov. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • V rámci webového sídla sú zverejnené dokumenty, ktoré nemajú dostatočne popísaný názov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2  Každá stránka má názov]
  • Niektoré stránky majú nesprávne zadefinovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky].
  • Návrhy na korekciu chýb sa nie vždy poskytujú používateľovi, ak sa automaticky zistí chyba. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby].
  • Ak používateľ úspešne odošle formulár, tak súčasne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov. Z webovej stránky vyplývajú právne dôsledky, preto by mal mať používateľ k dispozícii súhrn zadaných údajov. To sa však nestane a formulár sa odošle. [Kritérium úspešnosti 3.3.4 Predchádzanie chybám].
  • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.).

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.11.2019.

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 25.01.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídiel nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@mfsr.sk. Ďalšie potrebné kontakty sú dostupné na stránke „Kontakty“.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webových sídiel je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk