Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické dokumenty k PPP projektom

PPP projekty sú prostredníctvom právnej úpravy koncesií (zákon o verejnom obstarávaní, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákonom venujúcim sa nakladaniu s verejným majetkom a iné zákony) zakotvené v právnom poriadku SR. PPP projekty sú však zakotvené aj v iným dokumentoch, ktoré majú odporúčací charakter, ale pre určité subjekty verejného sektora sú dokonca záväzné. Sú to materiály, ktoré schválila vláda SR a zároveň o úlohy, ktoré plynú z uznesení vlády SR.


AKTUALIZOVANÉ METODICKÉ DOKUMENTY

Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces

Metodický dokument poskytuje prehľad o procese prípravy a realizácie PPP projektu krok za krokom. Jednotlivé etapy tohto procesu sú doplnené o kontrolné otázky, ktoré v prípade pozitívneho výsledku indikujú, že PPP projekt môže postúpiť do ďalšej etapy prípravy. Zároveň popisuje proces schvaľovania PPP projektu príslušnými orgánmi, a to v závislosti od toho, aký subjekt verejnej správy PPP projekt pripravuje.

Metodický dokument „Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces“ bol schválený uznesením vlády SR č. 499/2009 a aktualizovaný v marci 2016.

Záväznosť:

  • všetky ústredné orgány štátnej správy (rámci svojho rezortu zabezpečiť, aby štátne podniky a akciové spoločnosti, v ktorých príslušné ministerstvo vykonáva väčšinu hlasovacích práv, dodržiavali metodický dokument Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces)
  • odporúčanie dodržiavať metodický dokument pre samosprávu 
Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora

Metodický dokument určuje záväzné náležitosti štúdie uskutočniteľnosti k PPP projektu. Štúdia uskutočniteľnosti je dokument, ktorý analyzuje finančnú, technickú a právnu uskutočniteľnosť projektu a vypracúva sa ešte pred začatím verejného obstarávania súkromného partnera. Súčasťou štúdie uskutočniteľnosti je aj finančný model, ktorý overuje, či realizácia projektu formou PPP zabezpečí pre verejný sektor vyššiu hodnotu za peniaze v porovnaní s jeho realizáciou tradičným spôsobom.

Metodický dokument „Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public Sector Comparator)“ bol schválený uznesením vlády SR č. 500/2009 a aktualizovaný v marci 2016.

Záväznosť:

Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu

Je určený pre všetkých zadávateľov PPP projektov bez ohľadu na to, či získavajú konzultačnú a finančnú podporu zo schémy technickej pomoci pre PPP. Tento dokument obsahuje organizačné zabezpečenie a pravidlá prípravy a realizácie PPP projektu vypracované na základe medzinárodných skúseností.

  • Rokovací poriadok Riadiaceho výboru PPP projektu - je prílohou Kódexu riadenia prípravy a realizácie PPP projektu.

Metodický dokument "Kódex riadenia prípravy a realizácie PPP projektu" bol schválené uznesením vlády SR č. 80/2008  a aktualizovaný v marci 2016.

Záväznosť:

  • minimálne štandardy dokumentu všetky ústredné orgány štátnej správy (rámci svojho rezortu zabezpečiť, aby štátne podniky a akciové spoločnosti, v ktorých príslušné ministerstvo vykonáva väčšinu hlasovacích práv, dodržiavali metodický dokument Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces)
  • odporúčanie dodržiavať metodický dokument pre samosprávu 

OSTATNÉ METODICKÉ DOKUMENTY

Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber

Prvá časť metodického dokumentu obsahuje návod, ako spracovať projektový zámer PPP projektu v úvodnej fáze prípravy PPP projektu. Druhá časť metodického dokumentu je z dôvodu, že MF SR neposkytuje konzultačnú a finančnú podporu subjektom verejnej správy pri príprave PPP projektov, irelevantná.

Metodický dokument "Osnova projektového zámeru PPP projektu a kritériá pre jeho výber" bol schválený uznesením vlády SR č. 80/2008.

Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch

 Predstavuje základný metodický nástroj na identifikáciu, hodnotenie a optimálnu alokáciu rizík v PPP projektoch.

Metodický dokument "Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch" bol schválený uznesením vlády SR č. 80/2008.

Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu

Dokument je určený pre zadávateľov PPP projektov a jeho účelom je poskytnúť všetkým zadávateľom PPP projektov praktickú pomôcku pri realizácii verejného obstarávania na výber poradcu. Poradca bude zadávateľovi poskytovať špecifické poradenské služby v jednotlivých etapách procesu prípravy a realizácie PPP projektu. Táto Príručka poskytuje vzory základných dokumentov nevyhnutných pre realizáciu daného postupu verejného obstarávania – oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov.

Príručka je primárne zameraná na stredne veľké a veľké PPP projekty a výber poradcu pri príprave a realizácii tohto druhu projektov. Nie je ale vylúčené, že sa použije aj pri menších PPP projektoch, avšak po určitých úpravách a zmiernení viacerých častí príručky, najmä podmienok účasti a návrhu zmluvy. Tento metodický dokument má pre zadávateľov PPP projektov výlučne odporúčací charakter.

Metodický dokument "Príručka pre výber poradcu pre prípravu a realizáciu PPP projektu" vzala Vláda SR na vedomie.


INÉ MATERIÁLY K PPP PROJEKTOM NA SLOVENSKU

Správa o vytváraní podmienok na realizáciu projektov s privátnym partnerstvom, schválená uznesením vlády SR č. 245/2005, prvý vládny dokument, ktorý sa zaoberal komplexnejšie PPP projektmi a zanalyzoval hlavné výhody a riziká tejto metódy.

Politika pre realizáciu projektov verejno-súkromných partnerstiev (PPP) (schválená uznesením vlády SR č. 914/2005) - ustanovenie princípov, ktoré by mali PPP projekty spĺňať a nastavenie regulácie PPP, ktorá má obmedziť riziká pre rozpočet verejnej správy.

Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (II. etapa) (schválený uznesením vlády SR č. 836/2006) - definovanie poskytovania finančnej pomoci na podporu budovania verejnej infraštruktúry prostredníctvom PPP projektov ako jedného z inovatívnych finančných nástrojov.

Návrh implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP) (schválená uznesením vlády SR č. 786/2007) - definovanie úlohy schémy technickej pomoci pre PPP a špecifikácia jednotlivých štádií procesu prípravy a realizácie PPP projektov, inštitucionálneho zabezpečenia tohto procesu a úloh jednotlivých subjektov.

Štúdia o možnosti využitia fondov EÚ v PPP projektoch analyzuje možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ pri financovaní PPP projektov. Identifikuje prekážky a riziká, ktoré vznikajú alebo potenciálne môžu vzniknúť pri kombinovaní metódy PPP a fondov EÚ (napr. legislatívne, organizačné, procesné, finančné). Štúdia zároveň navrhuje odporúčania pre ďalšie programové obdobie pre jednotlivé sektory vo väzbe na operačné programy v aktuálnom programovom období 2007 – 2013 a to aj na základe praktických skúseností s PPP projektmi, v ktorých boli využité fondy EÚ.

MF SR je členom organizácie EPEC, ktorá umožňuje zástupcom členských i kandidátskych krajín EÚ v rámci pracovných skupín vymieňať si skúsenosti a najlepšiu prax s implementáciou PPP politiky a pritom odborne posudzovať a analyzovať PPP procesy. Výsledky práce pracovných skupín sú zverejnené na oficiálnej stránke EPEC. MF SR sa aktívne zúčastnilo na príprave niekoľkých zo zverejnených dokumentov. Pre záujemcov o informácie z tejto oblasti MF SR pripravilo slovenskú verziu jedného z materiálov pod názvom Kapitálové trhy vo financovaní PPP.


Dostupné dokumenty 

 

  • + Materiály k PPP projektom