Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém financovania a finančného riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009-2014, verzia 1.4

Zmeny v materiáli systém financovania a finančného riadenia finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 – 2014 (verzia 1.4) vyplynuli z nasledovného:

  • aktualizácie textu formálneho charakteru v celom dokumente;
  • aktualizácie textu v nadväznosti na aktualizáciu právnych predpisov SR a zohľadnenia podnetov vyplývajúcich z implementačnej praxe;
  • úprav textu z dôvodu zapracovania odporúčaní z vládneho auditu A710, K4259;
  • spresnenia textu v súvislosti s ukončovaním programového obdobia 2009 – 2014;
  • úprav znenia, doplnenia definícií a povinností jednotlivých subjektov;
  • doplnenia povinnosti pre národný kontaktný bod vypracovať a evidovať správu o zistenej nezrovnalosti na základe podnetu certifikačného orgánu po potvrdení nezrovnalosti v rámci certifikácie alebo výkonu certifikačného overovania alebo na základe podnetu iných relevantných subjektov (orgán auditu, Úrad vládneho auditu, Rada audítorov EZVO, Úrad generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a pod.);
  • doplnenia povinnosti pre certifikačný orgán poskytovať podnety národnému kontaktnému bodu na vypracovanie a evidovanie správy o zistenej nezrovnalosti v prípade potvrdenia nezrovnalosti v rámci certifikácie alebo výkonu certifikačného overovania;
  • doplnenia povinnosti pre orgán auditu poskytovať podnety národnému kontaktnému bodu na vypracovanie a evidovanie správy o zistenej nezrovnalosti v prípade potvrdenia nezrovnalosti v rámci výkonu vládneho auditu, obdobne pre Úrad vládneho auditu;
  • predĺženia termínu na odvod výnosov vzniknutých z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie pre prijímateľa (z 15.01. na 15.02.) a pre správcu programu (z 31.01. na 31.03.).

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sú povinné zapracovať zmeny vykonané v tomto materiáli do všetkých relevantných materiálov v ich zodpovednosti v primeranej lehote.

Materiál nadobúda účinnosť: 1.7.2016