Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Výkazníctvo subjektov verejnej správy (výkazy FIN 1-12 až FIN 6-04)

V tejto záložke sú uvedené informácie k predkladaniu FIN výkazov za subjekty verejnej správy. Na jednom webovom mieste má za cieľ poskytnúť komplexný prehľad právnej regulácie, metodických usmernení vyplývajúcich z praxe, kontrol v informačných systémoch MF SR určených na spracovanie FIN výkazov a ďalších dôležitých informácií.

Aktuality

5.2.2024 bol zverejnený Dokument kontrol pre FIN a UC výkazy pre rok 2024. Dokument kontrol sa uplatní na zbery výkazov po 1.1.2024. 

9.1.2024 boli aktualizované príručky pre Zber výkazov FIN/UCT do systému CKS. Príručka pre reporting v nástroji BOBJ a príručka pre Importéra a kapitolu ŠR/VUC. 

4.1.2024 boli aktualizované dokumenty k Opatreniu k FIN výkazom pre rok 2024. Formálny nesúlad voči verzii vo Finančnom spravodajcovi bol vo FIN 3 a FIN 4, vo vzorci súčtových riadkov pre verejnú správu, kde sa opakovalo „(9 až 11)". Verzia vo Finančnom spravodajcovi je správna a smerodajná. 

28.12.2023 bolo zverejnené Metodické usmernenie MF SR k predkladaniu FIN výkazov pre rok 2024. Usmernenie štandardne popisuje štruktúru CSV súborov a vysvetľuje obsah jednotlivých polí súborov.  

22.12.2023 bola zverejnená špecifikácia súborov pre import FIN výkazov do systému RISSAM.výkazy (pre obce, mestá a ich ROPO a ostatné subjekty obcí a miest), pre rok 2024. 

21.12.2023 bol zverejnená Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov, s platnosťou od 1.1.2024, v nadväznosti na novelizované Opatrenie č. MF/017353/2017-352. Názov stiahnutého zip súboru nie je pre aktuálny dokument relevantný, vzťahuje sa k zakladajúcemu dokumentu z roku 2020.

21.12.2023 bol aktualizovaný súbor „Podporné dokumenty k zberu výkazov do CKS".  

8.12.2023 bola zverejnená novela Opatrenia MF SR k FIN výkazom s platnosťou pre rok 2024, rovnako tak aj úplné znenie opatrenia č. MF/017353/2017-352. Metodické usmernenie k štruktúre FIN výkazov predkladaných do systému CKS a RISSAM bude zverejnené do konca roka 2023, rovnako tak aj ostatné podporné dokumenty (Príručka, Dokument kontrol).

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Opatrenie Ministerstva financií z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy.

Metodické usmernenie č. MF/005774/2023-31 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MF SR. Opatrenie je vydávané na základe § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre štátne organizácie a organizácie VUC platí prvýkrát pre predkladanie výkazov do Centrálneho konsolidačného systému s údajmi k 31.1.2023, resp. k 31.3.2023. 

Opatrenie MF SR č. MF/017353/2017-352 z 19. decembra 2017

Metodické usmernenie č. MF/005774/2023-31 k postupu §2 až 7 opatrenia platí pre výkazy v roku 2023

Legislatíva k FIN výkazníctvu do konca roka 2023 je uložená v súbore ,,Archív". 

Novely a úplné znenia

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2023 č. MF/013684/2023-313, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov

Opatrenie č. MF/013684/2023-313 pre rok 2024

Úplné znenie opatrenia k FIN výkazom subjektu verejnej správy pre rok 2024

Metodické usmernenie č. MF/018612/2023-313 k postupu pri aplikácii §2 až 7 opatrenia platí pre výkazy v roku 2024

Ďalšie dôležité informácie pre subjekty verejnej správy v oblasti finančnej štatistiky

Príručka MF SR k obsahovej náplni FIN výkazov. Dokument popisuje základné princípy finančnej štatistiky verejnej správy, obsah a štruktúru jednotlivých výkazov, ekonomickú podstatu predkladaných údajov, vysvetľuje väzbu na príslušnú legislatívu a predpisy.    

Dokument kontrol obsahuje popis všetkých existujúcich logických a vecných kontrol vo FIN výkazoch a výkazoch účtovnej závierky (vnútro-výkazové kontroly), a medzi jednotlivými FIN výkazmi a medzi FIN a účtovnými výkazmi (medzi-výkazové kontroly). Textová časť opisným spôsobom delí jednotlivé druhy kontrol podľa subjektov verejnej správy, xls. prílohy obsahujú mapovanie kontrol podľa štruktúry aktuálnych FIN a UCT výkazov (riadky, stĺpce, povolené hodnoty a pod.).

Odkaz na stránku Štatistického úradu SR pre overenie zaradenia subjektu do verejnej správy. Subjekt zaradený v registri organizácií s kódom inštitucionálneho sektora 13110, 13130 alebo 13140 je subjektom verejnej správy.

Usmernenia v oblasti metodiky a techniky spracovania FIN výkazov sú vypracované Ministerstvom financií SR na základe často kladených otázok od subjektov resp. z dôvodu potreby konkrétneho vysvetlenia štruktúry a obsahu jednotlivých FIN výkazov. Usmernenia nájdete nižšie vo zverejnených súboroch. Zasielanie metodických otázok k obsahu FIN výkazov alebo technických otázok k spôsobu ich uloženia do zberových informačných systémov (IS CKS, IS Štátnej pokladnice, RISSAM.výkazy) môžete zasielať na cpu@datacentrum.sk.

1. Legislatíva k FIN výkazom a štruktúra CSV výkazov        

 

 2. Príručky používateľov k CKS a RISSAM.výkazy, technické špecifikácie CSV súborov k FIN výkazom  

 Používateľské príručky k systému CKS pre Zber výkazov (od 1.1.2023)

  • + Príručka CKS Zber výkazov Importér a Kapitola

  • + Príručka CKS Zber výkazov Reporting BObj

  • + Postup_Manuálna úprava CSV súborov FIN výkazov

  • + Podporné dokumenty k zberu výkazov do CKS

  • + Formulár F107 pre prístup používateľa do CKS

Záznam z ukážky ,,analýz" údajov nad FIN výkazmi v aplikácii BOBj (CKS) 4.5.2023 

 

3. Metodické usmernenia k riešeným otázkam na vykazovanie údajov vo FIN výkazoch  

Metodické usmernenie platné do konca roka 2021 (od marca 2022 nahradené výkladom v Príručke pre obsahovú náplň FIN výkazov) 

 4. Dokument kontrol vo FIN a UCT výkazoch