Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

§ 1 Dotácia z príjmov z odvodu (na všeobecne prospešné služby)

Výzva na predkladanie žiadostí 1/2024

Ministerstvo financií podľa § 1 Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2005 č. 26825/2005 – 441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 19. januára 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. septembra 2023 č. MF/010575/2023-119

vyhlasuje 
výzvu 1/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na všeobecne prospešné služby z kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Vyhlásenie výzvy 06. 05. 2024
Lehota na predkladanie žiadostí 31. 05. 2024
Disponibilný objem zdrojov - alokácia  1 500 000 eur
Minimálna výška dotácie  3 000 eur
Maximálna výška dotácie 15 000 eur

Cieľom výzvy je podpora aktivít zameraných na vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce, mestá, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie, právnické osoby oprávnené na podnikanie, fyzické osoby ako aj fyzické osoby – podnikatelia, základné, stredné alebo vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle https://www.mfsr.sk/sk/financie/dotacie/.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
817 52 Bratislava
e-mail: dotacie@mfsr.sk

Dokumenty

Prelinkovanie na dotačný systém