Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ochrana osobných údajov

Aktualizované dňa: 25.08.2020 14:00

Informačná povinnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Pri realizácii úloh a povinností úradu získava Ministerstvo financií Slovenskej republiky osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo ich získava pri plnení svojich zákonných povinností od tretích strán (napríklad z referenčných registrov).

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, P.O.Box 82, 817 82 Bratislava

ďalej len ,,ministerstvo“

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR a zákona prijíma žiadosti dotknutej osoby o opravu, výmaz, obmedzenie spracovania, prístup, prenos alebo uplatnenie námietky spracúvania osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorej vzor je uvedený v prílohe, prostredníctvom gestora zabezpečuje vybavenie žiadosti a informuje dotknutú osobu o spôsobe vybavenia žiadosti. Kontakt na zodpovednú osobu: „zodpovedna.osoba@mfsr.sk“. 

Dotknutá osoba:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje ministerstvo spracúva.

Zásady ochrany osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú bezpečne uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou ministerstva a to po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania ako aj počas doby archivácie stanovenej osobitným právnym predpisom (napr. zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach). Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ministerstvom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov ministerstva a v súlade s bezpečnostnou politikou a smernicami ministerstva.

Vaše osobné údaje sú zálohované na záložných úložiskách v súlade s retenčnými pravidlami ministerstva. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, a to najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Ministerstvo je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona. Zo zálohových úložísk budú úplne vymazané hneď, ako to bude na základe retenčných pravidiel možné.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Ministerstvo spracúva Vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z právnych základov podľa čl. 6 GDPR alebo § 13 zákona. Podrobnejšie informácie o právnych základoch a jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Ministerstvo spracúva osobné údaje aj ako sprostredkovateľ na základe pokynov prevádzkovateľov osobných údajov dohodnutých v sprostredkovateľských zmluvách v zmysle čl. 28 GDPR.

Príjemcovia osobných údajov - kategória príjemcov:

 • orgány štátnej správy a verejnej moci,
 • podriadené organizácie ministerstva,
 • súdy, prokuratúra, iné orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori, notári a ostatné subjekty s preneseným výkonom štátnej správy,
 • sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka,
 • účastníci konania.
 • Podrobnejšie informácie o príjemcoch osobných údajov nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Ministerstvo neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania:

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je vymedzená osobitnými predpismi, na základe ktorých ministerstvo spracúva Vaše osobné údaje (predpisy daňové, mzdové, sociálneho zabezpečenia a pod.) a od povinnosti ministerstva uchovávať tieto údaje. Všeobecným predpisom určujúcim dobu uchovávania je zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v spojení s registratúrnym poriadkom ministerstva.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov.

Práva dotknutej osoby:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má o Vás ministerstvo k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme alebo prostredníctvom emailu, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. V prípade ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúva ministerstvo na základe súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Váš súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré ministerstvo na jeho základe o Vás spracúvalo.
 • Právo na opravu osobných údajov – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností ste oprávnený požiadať ministerstvo, aby prestalo používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás ministerstvo má, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebuje využívať. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, ministerstvo môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť uplatneniu Vašej žiadosti vyhovieť.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch ministerstva. V prípade, ak nemá ministerstvo legitímny oprávnený dôvod na ďalšie spracúvanie osobných údajov a Vy podáte námietku, nebude ministerstvo Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 • Právo podať návrh na začatie konania - každá dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom má právo podať návrh na začatie konania na adresu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
  email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Výnimky z informačnej povinnosti:

Podľa čl. 13 ods. 4 GDPR alebo § 19 ods. 4 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak boli poskytnuté dotknutej osobe pred spracovaním osobných údajov.

Podľa čl. 14 ods. 5 GDPR alebo § 20 ods. 5 zákona: Ministerstvo nie je povinné pri spracúvaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe vyššie uvedené informácie, ak ich už dotknutá osoba má, ak existuje fyzická nemožnosť alebo vynaloženie neprimeraného úsilia pre informovanie alebo je pravdepodobné, že povinnosť uvedená v čl. 14 ods. 1 GDPR alebo § 20 ods. 1 zákona znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov spracúvania osobných údajov (ministerstvo je v takomto prípade povinné prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti), rozsah získania a poskytovania informácií je ustanovený osobitnými predpismi, ktoré sa na ministerstvo vzťahujú a upravujú primeranú ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, ak osobné údaje musia ostať dôverné podľa osobitných predpisov.

 • Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv