Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozvojová banka Rady Európy (RB RE)

Logo - Rozvojová banka Rady Európy (RB RE)

Fond sociálneho rozvoja Rady Európy, od 1. novembra 1999 premenovaný na Rozvojovú banku Rady Európy (Council of Europe Development Bank - CEB, www.coebank.org/en), bol založený v roku 1956 na základe Parciálnej dohody Rady Európy. RB RE je multilaterálnou finančnou inštitúciou, ktorá má charakter multilaterálnej rozvojovej banky. 

Sídlo: Paríž, Francúzska republika

Členovia: 43 členských štátov, z toho 23 cieľových krajín činnosti vrátane SR

Mandát: hlavná pridaná hodnota RB RE je v jej sociálnom mandáte a medzi prioritné oblasti financovania patria udržateľný a inkluzívny rast, integrácia utečencov a migrantov a klimatické akcie. RB RE poskytuje financovanie verejnému sektoru a finančným sprostredkovateľom (komerčné banky), neposkytuje financovanie súkromnému sektoru/podnikom.


Orgány RB RE

Riadiace orgány RB RE sú Riadiaca rada, Administratívna rada (v ktorých má každá členská krajina svoje zastúpenie) a Výbor pre audit.

Riadiaca rada (Governing Board) je najvyšší orgán RB RE zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorí sú spravidla stálymi zástupcami pri Rade Európe. Rada určuje základnú orientáciu aktivít banky, podmienky prijatia nových členov, schvaľuje výročnú správu, účty a bilanciu banky. Rada volí svojho predsedu, predsedu Administratívnej rady, menuje guvernéra, členov Výboru pre audit a externého audítora. Predseda Riadiacej rady je volený na obdobie troch rokov, ktoré sa môže opakovať.

Administratívna rada (Administrative Council) je zložená zo zástupcov členských štátov obvykle z ministerstva financií alebo centrálnej banky. Rada posudzuje predložené požiadavky na financovanie projektov, odsúhlasuje projekty a sleduje ich realizáciu.

Guvernér (Governor) je právnym zástupcom banky, riadi jej finančnú politiku a zastupuje ju navonok. Pre Administratívnu radu predkladá finančné analýzy. Volí sa na päťročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Guvernérom RB RE je Carlo MONTICELLI (Taliansko). 

Výbor pre audit (Auditing Board) je zložený z 3 členov menovaných Riadiacou radou. Zodpovedá za správnosť konečných účtov po vykonanej kontrole externým audítorom.


Slovenská republika a RB RE

Všeobecná informácia

Slovenská republika sa stala členom RB RE dňa 22. decembra 1998 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 865 zo dňa 2. decembra 1998. 

Zastúpenie SR v RB RE

Za SR je členom Riadiacej rady (Governing Board) velvyslanec a stálý predstaviteľ SR pri Rade Európy v Štrasburgu. Členom Administratívnej rady (Administrative Council) je František Palko, poradca, sekcia rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií SR a alternátom je Matej Blažej, odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, Ministerstvo financií SR.

Regionálnym manažérom pre Slovenskú republiku (ako aj Českú republiku) v RB RE je Ján Matuška.

Úvery RB RE pre SR

Operácie v SR vo výške cca. 1,7 miliardy EUR a ide o úvery verejnému sektoru, kde príjemcom je SR prostredníctvom Ministerstva financií SR, verejné podniky a financovanie komerčným bankám.

Projekty, na financovaní ktorých sa banka podieľa, sú schvaľované na základe priorít určených vládou Slovenskej republiky. Ministerstvo financií SR koordinuje predkladanie projektov, pričom inštitúcia, ktorá projekt predkladá, je zodpovedná za jeho vecné spracovanie.

Donorské aktivity SR

V roku 2016 Ministerstvo financií SR zriadilo spoločný fond na podporu inkluzívneho rastu s RB RE. Do fondu bol poskytnutý príspevok 3,5 mil. eur a v rokoch 2019-2021 budú poskytnuté nové príspevky vo výške 2 mil. eur. Do medzinárodných tendrov na projekty technickej spolupráce sa môžu zapojiť aj slovenské podnikateľské subjekty.


Hlavné dokumenty


Kontakt

Council of Europe Development Bank
55, Avenue Kléber
75116 Paris Cedex 16 
France
www.coebank.org/en/contact

LinkedIn Twitter Youtube