Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Proces prípravy a realizácie PPP projektu

Schvaľovací proces pri príprave a realizácii PPP projektu

Záväznosť

Štúdia uskutočniteľnosti:

 • Zadávatelia PPP projektov na úrovni štátu majú povinnosť vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti a predložiť projekt so zohľadnením štúdie uskutočniteľnosti na rokovanie vlády. Prílohou štúdie uskutočniteľnosti je tiež stanovisko MF SR (zároveň majú zadávatelia povinnosť v rámci svojho rezortu zabezpečiť, aby štátne podniky a akciové spoločnosti, v ktorých príslušné ministerstvo vykonáva väčšinu hlasovacích práv, dodržiavali metodické dokumenty Postup pri príprave a realizácii PPP projektu a kontrolný proces a Obsah a požiadavky na štúdiu uskutočniteľnosti a komparátor verejného sektora (Public sector comparator)).
  (V prípadoch, kedy sú zmeny projektu natoľko zásadného charakteru v porovnaní so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti (napr. týkajúce sa požiadavky poskytnutia akýchkoľvek garancií či výšky celkového požadovaného plnenia od zadávateľa), musí byť projekt znovu predložený na schválenie príslušnému schvaľovaciemu orgánu, ktorý už štúdiu uskutočniteľnosti schválil).
 • Zadávateľom PPP projektov na úrovni územnej samosprávy sa z dôvodu komplikovanosti, investičnej náročnosti a dlhodobého charakteru PPP projektov odporúča spracovanie štúdie realizovateľnosti pre PPP projekty.

Koncesná zmluva (zmluva PPP projektu):

 • Zadávatelia PPP projektov na úrovni štátu (subjekt verejnej správy s výnimkou samosprávy) môžu uzatvoriť koncesnú zmluvu, v prípade, že hodnota plnenia tejto zmluvy prevyšuje sumu 5,35 mil. eur, len s predchádzajúcim súhlasom vlády SR. Povinnou súčasťou materiálu na rokovanie vlády je stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy z hľadiska vplyvu jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre EÚ.
  (V prípade, že sa koncesná zmluva, ktorá bola schválená vládou, v priebehu prípravy a realizácie projektu zmení, musí byť táto zmena taktiež schválená vládou).
 • Verejnoprávna inštitúcia, ktorá nie je subjektom verejnej správy (napr. Matica slovenská), môže uzavrieť koncesnú zmluvu s hodnotou prevyšujúcou 4 845 000 eur, len po schválení koncesnej zmluvy vládou SR.
 • Zadávatelia PPP projektov na úrovni územnej samosprávy* nemajú povinnosť predložiť zmluvu na schválenie vládou SR, majú však povinnosť oznámiť MF SR začatie verejného obstarávania koncesie na stavebné práce podľa zákona o verejnom obstarávaní a predložiť návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzatvorením MF SR, ktoré posudzuje návrh koncesnej zmluvy a vydáva k nemu stanovisko z hľadiska dôsledkov na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (prípadné súhlasné/nesúhlasné stanovisko a jeho dôsledky bližšie upravuje zákon č. 583/2004 Z. z.).

  *Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby – postupujú podľa vyššie uvedeného, pokiaľ hodnota plnenia zo zmluvy za stavebné práce prevyšuje sumu 3,319 mil. eur. Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby – postupujú podľa vyššie uvedeného, pokiaľ hodnota plnenia vyplývajúca zo zmluvy na stavebné práce prevyšuje sumu v obci s počtom obyvateľov: do 1 000 (0,398 mil.eur), od 1 001 do 3 000 (0,664 mil. eur), od 3 001 do 5 000 (1,162 mil. eur), od 5 001 do 10 000 (1,660 mil. eur), od 10 001 do 50 000 (2,158 mil. eur), od 50 001 do 100 000 (2,490 mil. eur), nad 100 001 (3,319 mil. eur).
Projektový cyklus PPP projektov