Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štátny záverečný účet SR

Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za príslušný rozpočtový rok vypracováva Ministerstvo financií SR na základe § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanoveným obsahovým vymedzením materiál obsahuje:

  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka,
  • vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
  • iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.

Štátny záverečný účet je dokumentom, ktorý v sumárnej podobe informuje o dosiahnutom salde a dlhu verejnej správy v metodike, ktorú uplatňujú všetky krajiny EÚ.  Ďalej obsahuje hotovostné plnenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a ich porovnanie so schváleným rozpočtom na príslušný rok. Ministerstvo financií SR zverejňuje štátny záverečný účet SR do 10 dní po schválení Národnou radou SR. Návrh štátneho záverečného účtu SR prerokovala Národná rada SR na 94. schôdzi avšak na hlasovaní 28.6.2023 k nemu neprijala navrhované uznesenie. Ministerstvo financií v záujme transparentnosti a dostupnosti údajov zverejňuje Návrh štátneho záverečného účtu SR po ukončení schôdze NR SR.

Podľa predbežných výsledkov v metodike ESA 2010 hodnotených zo strany Eurostatu hospodárila verejná správa Slovenskej republiky v roku 2022 so schodkom 2,04 % HDP a dlh verejnej správy ku koncu roka 2022 dosiahol 58,7% podiel voči HDP. Tieto údaje sú na základe jarnej notifikácie Eurostatu, ktorej výsledky boli prezentované 22. apríla tohto roku.