Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Máj 2018

aktualizované dňa: 01. 06. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
02.05.2018 03.05.2018 04.05.2018 07.05.2018 09.05.2018
Príjmy spolu 13 982 810 4 250 057 4 281 853 4 291 241 4 316 724 4 348 074
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 662 371 3 670 521 3 678 739 3 703 588 3 731 487
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -184 605 -179 364 -171 312 -152 924 -130 068
daň z príjmov PO 2 472 622 1 022 983 1 019 752 1 011 874 1 007 517 1 003 918

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 93 738 93 732 94 116 94 584 95 204
DPH 6 079 178 1 931 877 1 937 808 1 945 194 1 955 366 1 963 249
spotrebné dane 2 335 690 703 444 703 439 703 546 703 607 703 569
2. nedaňové 1 208 819 260 609 261 110 261 883 262 517 263 485
3. granty a transfery 1 412 473 327 077 350 222 350 619 350 619 353 102
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 327 014 350 157 350 552 350 552 353 001
Výdavky spolu 15 955 715 5 056 018 5 095 366 5 167 885 5 238 445 5 322 358
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 4 760 686 4 797 961 4 833 545 4 892 502 4 974 771
kapitálové výdavky 1 331 416 295 332 297 405 334 340 345 943 347 587
Schodok/Prebytok -1 972 905 -805 961 -813 513 -876 644 -921 721 -974 284
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 15.05.2018 16.05.2018
Príjmy spolu 13 982 810 4 387 562 4 424 797 4 447 657 4 493 007 4 512 443
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 768 974 3 799 989 3 822 062 3 829 952 3 848 312
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -98 625 -61 184 -35 432 -14 646 -5 206
daň z príjmov PO 2 472 622 1 000 576 989 377 985 946 986 544 989 063

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 95 730 97 431 98 652 101 583 102 817
DPH 6 079 178 1 971 851 1 973 025 1 971 081 1 954 381 1 959 186
spotrebné dane 2 335 690 703 615 703 639 703 987 704 072 704 268
2. nedaňové 1 208 819 265 481 266 504 267 289 267 808 268 855
3. granty a transfery 1 412 473 353 107 358 304 358 306 395 247 395 276
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 353 001 358 195 358 195 395 136 395 163
Výdavky spolu 15 955 715 5 442 044 5 482 493 5 512 821 5 549 081 5 642 508
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 5 082 617 5 116 540 5 145 756 5 178 269 5 249 088
kapitálové výdavky 1 331 416 359 427 365 953 367 065 370 812 393 420
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 054 482 -1 057 696 -1 065 164 -1 056 074 -1 130 065
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.05.2018 18.05.2018 21.05.2018 22.05.2018 23.05.2018
Príjmy spolu 13 982 810 4 536 736 4 388 066 4 438 874 4 488 411 4 466 946
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 870 860 3 709 577 3 757 710 3 787 540 3 761 384
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -948 -140 752 -137 787 -136 564 -135 628
daň z príjmov PO 2 472 622 990 434 988 474 990 320 993 555 998 085

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 103 087 103 282 103 404 103 491 103 612
DPH 6 079 178 1 974 289 1 954 473 1 996 356 2 018 158 1 985 986
spotrebné dane 2 335 690 705 558 705 565 706 767 710 115 710 294
2. nedaňové 1 208 819 269 263 269 812 272 488 292 153 296 842
3. granty a transfery 1 412 473 396 613 408 677 408 676 408 718 408 720
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 396 499 408 563 408 563 408 605 408 605
Výdavky spolu 15 955 715 5 654 688 5 718 876 5 730 604 5 740 081 5 770 195
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 5 420 997 5 314 144 5 322 939 5 329 991 5 343 848
kapitálové výdavky 1 331 416 233 691 404 732 407 665 410 090 426 347
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 117 952 -1 330 810 -1 291 730 -1 251 670 -1 303 249
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
24.05.2018 25.05.2018 28.05.2018 29.05.2018 30.05.2018
Príjmy spolu 13 982 810 4 446 970 4 623 179 5 089 337 5 131 203 5 173 369
v tom:
1. daňové 11 361 518 3 739 476 3 911 146 4 373 862 4 415 082 4 454 836
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -133 666 -130 069 -127 373 -124 863 -121 415
daň z príjmov PO 2 472 622 1 008 765 1 014 903 1 036 526 1 053 398 1 080 251

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 103 698 103 802 103 930 103 899 104 399
DPH 6 079 178 1 930 657 2 000 529 2 373 278 2 394 635 2 402 847
spotrebné dane 2 335 690 730 713 822 179 887 107 887 136 887 152
2. nedaňové 1 208 819 298 775 299 339 302 778 303 422 305 834
3. granty a transfery 1 412 473 408 719 412 694 412 697 412 699 412 699
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 408 605 412 579 412 579 412 579 412 579
Výdavky spolu 15 955 715 5 782 250 5 804 408 5 811 116 5 820 428 5 831 326
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 5 350 772 5 362 045 5 367 892 5 373 103 5 381 272
kapitálové výdavky 1 331 416 431 478 442 363 443 224 447 325 450 054
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 335 280 -1 181 229 -721 779 -689 225 -657 957
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
31.05.2018
Príjmy spolu 13 982 810 5 253 415
v tom:
1. daňové 11 361 518 4 531 273
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -116 279
daň z príjmov PO 2 472 622 1 133 013

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 104 738
DPH 6 079 178 2 420 033
spotrebné dane 2 335 690 887 165
2. nedaňové 1 208 819 309 401
3. granty a transfery 1 412 473 412 741
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 412 620
Výdavky spolu 15 955 715 5 978 617
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 5 522 871
kapitálové výdavky 1 331 416 455 746
Schodok/Prebytok -1 972 905 -725 202
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov