Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2018

aktualizované dňa: 04. 04. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
01.03.2018 02.03.2018 05.03.2018 06.03.2018 07.03.2018
Príjmy spolu 13 982 810 2 024 801 2 036 463 2 075 076 2 102 977 2 126 619
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 825 056 1 835 405 1 858 745 1 885 981 1 902 948
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -70 760 -65 985 -59 979 -49 454 -38 320
daň z príjmov PO 2 472 622 398 420 401 929 404 617 407 058 409 112

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 71 872 72 162 72 306 72 660 72 999
DPH 6 079 178 1 008 318 1 008 310 1 021 215 1 034 178 1 035 925
spotrebné dane 2 335 690 346 997 348 554 349 963 351 004 352 910
2. nedaňové 1 208 819 99 605 100 361 100 996 101 663 102 435
3. granty a transfery 1 412 473 100 140 100 697 115 335 115 333 121 236
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 100 002 100 560 115 204 115 204 121 120
Výdavky spolu 15 955 715 2 590 142 2 698 214 2 778 128 2 797 013 2 825 359
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 2 445 744 2 551 655 2 628 081 2 644 290 2 670 351
kapitálové výdavky 1 331 416 144 398 146 559 150 047 152 723 155 008
Schodok/Prebytok -1 972 905 -565 341 -661 751 -703 052 -694 036 -698 740
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
08.03.2018 09.03.2018 12.03.2018 13.03.2018 14.03.2018
Príjmy spolu 13 982 810 2 153 669 2 189 672 2 223 770 2 259 569 2 295 484
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 929 065 1 964 112 1 997 690 2 032 861 2 066 670
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -22 027 9 071 26 171 42 177 60 800
daň z príjmov PO 2 472 622 413 035 415 044 418 250 427 440 432 300

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 73 148 73 347 73 901 75 082 77 731
DPH 6 079 178 1 041 427 1 042 737 1 053 767 1 062 280 1 069 613
spotrebné dane 2 335 690 353 020 353 280 353 290 353 316 353 352
2. nedaňové 1 208 819 103 368 103 833 104 361 104 953 105 754
3. granty a transfery 1 412 473 121 236 121 727 121 719 121 755 123 060
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 121 120 121 642 121 642 121 679 123 032
Výdavky spolu 15 955 715 2 924 573 3 027 661 3 062 194 3 096 582 3 128 080
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 2 767 812 2 867 347 2 900 407 2 934 228 2 964 927
kapitálové výdavky 1 331 416 156 761 160 314 161 787 162 354 163 153
Schodok/Prebytok -1 972 905 -770 904 -837 989 -838 424 -837 013 -832 596
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
15.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 20.03.2018 21.03.2018
Príjmy spolu 13 982 810 2 300 574 2 335 757 2 430 143 2 274 715 2 318 941
v tom:
1. daňové 11 361 518 2 071 227 2 086 449 2 115 154 1 954 108 1 976 936
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 71 827 78 461 84 515 -132 002 -127 777
daň z príjmov PO 2 472 622 437 118 443 392 451 776 460 279 473 022

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 79 681 80 416 80 685 81 275 81 330
DPH 6 079 178 1 055 665 1 056 969 1 070 652 1 116 563 1 120 622
spotrebné dane 2 335 690 353 713 353 741 353 808 353 909 355 176
2. nedaňové 1 208 819 106 287 107 284 107 690 110 606 131 674
3. granty a transfery 1 412 473 123 060 142 024 207 299 210 001 210 331
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 123 032 141 995 207 266 209 968 210 299
Výdavky spolu 15 955 715 3 212 593 3 227 045 3 232 155 3 292 482 3 299 344
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 3 047 324 3 060 234 3 064 307 3 120 282 3 125 341
kapitálové výdavky 1 331 416 165 269 166 811 167 848 172 200 174 003
Schodok/Prebytok -1 972 905 -912 019 -891 288 -802 012 -1 017 767 -980 403
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
22.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 27.03.2018 28.03.2018
Príjmy spolu 13 982 810 2 315 867 2 220 418 2 593 223 3 009 567 2 900 716
v tom:
1. daňové 11 361 518 1 970 180 1 869 600 2 237 994 2 653 559 2 543 938
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -123 140 -118 515 -111 039 -99 645 -87 642
daň z príjmov PO 2 472 622 486 347 501 247 523 776 580 565 652 605

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 81 406 81 671 81 884 82 056 82 406
DPH 6 079 178 1 093 107 968 677 1 208 934 1 512 522 1 315 100
spotrebné dane 2 335 690 357 553 361 058 458 132 500 277 502 097
2. nedaňové 1 208 819 133 869 135 065 138 211 138 987 139 757
3. granty a transfery 1 412 473 211 818 215 753 217 018 217 021 217 021
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 211 783 215 718 216 983 216 983 216 983
Výdavky spolu 15 955 715 3 309 899 3 331 852 3 341 378 3 353 597 3 365 309
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 3 135 523 3 153 700 3 161 968 3 170 803 3 180 063
kapitálové výdavky 1 331 416 174 376 178 152 179 410 182 794 185 246
Schodok/Prebytok -1 972 905 -994 032 -1 111 434 -748 155 -344 030 -464 593
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
31.03.2018
Príjmy spolu 13 982 810 3 033 486
v tom:
1. daňové 11 361 518 2 671 220
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -94 923
daň z príjmov PO 2 472 622 752 783

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 82 680
DPH 6 079 178 1 338 076
spotrebné dane 2 335 690 511 174
2. nedaňové 1 208 819 145 247
3. granty a transfery 1 412 473 217 019
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 216 983
Výdavky spolu 15 955 715 3 488 385
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 3 301 210
kapitálové výdavky 1 331 416 187 175
Schodok/Prebytok -1 972 905 -454 899
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov