Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodický pokyn „zásady spracovania registru investícií“

Čl. 1 

Účel metodického pokynu

Účelom tohto metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup správcov kapitol štátneho rozpočtu a organizácií v ich pôsobnosti pri financovaní obstarávania hmotného a nehmotného majetku a jeho technického zhodnotenia z kapitálových výdavkov a stanoviť zásady spracovania Registra investícií (ďalej len RI).

Tento metodický pokyn a zásady spracovania RI sa vzťahujú na všetky kapitálové výdavky a bežné výdavky určené na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov, rozpočtované v štátnom rozpočte, ako aj výdavky vynakladané na obstaranie stavieb a ich technického zhodnotenia a nákup nehnuteľností z vlastných a mimorozpočtových prostriedkov štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií.

Povinnosť dodržiavať tento metodický pokyn sa vzťahuje na všetky kapitoly štátneho rozpočtu s výnimkou časti kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov a vedenie RI

RI je integrovanou a neoddeliteľnou súčasťou Rozpočtového informačného systému. Je to databáza obsahujúca údaje o všetkých investičných akciách rozpočtových a príspevkových organizácií. RI poskytuje informácie o jednotlivých investičných akciách ostatným modulom Rozpočtového informačného systému a tým aj informácie pre Štátnu pokladnicu. Správcom databázy je Ministerstvo financií SR a gestorom je sekcia rozpočtovej politiky Ministerstva financií SR. Správca rozpočtovej kapitoly určuje pracovníka zodpovedného za správu a aktualizáciu databázy RI jednotlivej kapitoly a jeho kontaktné údaje poskytuje správcovi a gestorovi RI.

RI je kontinuálny, t. j. schopný udržiavať jeden RI tak v etape úprav rozpočtu ako aj v etape prípravy rozpočtu na nasledujúce tri rozpočtové roky. V rámci RI je možné sledovať históriu investičnej akcie v príslušnom rozpočtovom roku a v nasledujúcich rozpočtových rokoch.
Investičnú akciu do RI zadáva na základe súhlasu správcu kapitoly organizácia (zadávateľ) zabezpečujúca investičnú akciu, ktorá má na jej realizáciu vo svojom rozpočte vyčlenené prostriedky. RI priebežne aktualizuje s ohľadom na každú vykonanú zmenu alebo vykonané rozpočtové opatrenie, aby údaje v ňom boli odrazom skutočného stavu v jednotlivých investičných akciách v príslušnom rozpočtovom roku.
Investičná akcia môže mať viac investorov. Investor, ktorý združuje prostriedky ostatných investorov na danú investičnú akciu, zodpovedá za zaradenie a aktualizáciu investičnej akcie v RI.
Investičná akcia môže byť financovaná zo štátneho rozpočtu, z prostriedkov Európskej únie, zo spolufinancovania k prostriedkom z Európskej únie alebo z vlastných a mimorozpočtových zdrojov.

RI obsahuje menovite tieto investičné akcie:
a/ menovite všetky stavby a ich technické zhodnotenie v súlade s metodickým usmernením Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
b/ menovite všetky nákupy pozemkov, budov, objektov alebo ich častí
c/ menovite stroje, prístroje, zariadenia /vrátane výpočtovej a telekomunikačnej techniky, dopravných prostriedkov všetkých druhov/ a obstaranie nehmotného majetku, ktorých obstarávacia hodnota je 1 mil. Sk a vyššia
d/ obstaranie iného konkrétneho hmotného a nehmotného majetku zoskupeného na rovnakej položke ekonomickej klasifikácie, ktorého obstarávacia cena pri jednotlivom obstarávanom majetku je menej ako 1 mil. Sk a ktoré sa môže zadať do RI ako súbor strojov, prístrojov, zariadení a iného hmotného a nehmotného majetku s možnosťou ďalšieho členenia podľa potrieb organizácie.

Jednotlivé investičné akcie v RI sa viažu na najnižšiu úroveň aktuálnej programovej štruktúry.
Pri vytvorení novej investičnej akcie systém vygeneruje jednoznačné evidenčné číslo konkrétnej investičnej akcii.
RI umožňuje verziovanie údajov investičnej akcie v RI t.j. pohľad na investičnú akciu v závislosti od dátumu nadhľadu.
V RI je dôležité rozlišovať aj stav investičnej akcie. Investičná akcia môže mať nasledovné stavy: evidovaná, registrovaná novozačínajúca, registrovaná, zrušená alebo dokončená.
Zmeny stavov investičných akcií vykonáva zadávateľ investičnej akcie do RI.
Pri vzniku investičnej akcie sa jej pridelí stav evidovaná alebo registrovaná novozačínajúca.

V stave „Evidovaná“ je investičná akcia, ktorej realizácia je pripravovaná na začatie v nasledujúcom období a v čase zaradenia do RI nie sú na jej realizáciu rozpočtované výdavky. Po schválení realizácie investičnej akcie a pridelení prostriedkov prechádza investičná akcia do stavu „Registrovaná novozačínajúca“. Ak sa investičná akcia nebude realizovať, prechádza do stavu „Zrušená“. Z tohto stavu už nie je možné preradiť akciu do iného stavu.
Do stavu „ Registrovaná novozačínajúca“ sa zaraďuje investičná akcia v prvom roku realizácie. Ak investičná akcia bude pokračovať aj v budúcom období, preradí organizácia, ktorá RI aktualizuje, túto akciu do stavu „Registrovaná“.
V stave „Registrovaná“ je investičná akcia, ktorej realizácia sa začala v predchádzajúcom rozpočtovom roku a jej ukončenie je naplánované v danom, resp. v nasledujúcich rozpočtových rokoch. Do stavu „Dokončená“ alebo „Zrušená“ je možné previesť akciu počas celého rozpočtového roka.
„Dokončená“ investičná akcia je investičná akcia, ktorej realizácia bola riadne ukončená v zmysle stavebného zákona kolaudačným rozhodnutím. Po preradení investičnej akcie do stavu „Dokončená“ akcia nefiguruje už v Module úprav rozpočtu a Module zostavenia rozpočtu. Z tohto stavu už nie je možné preradiť akciu do iného stavu.
Do stavu „Dokončená“ sa preradia aj tie investičné akcie, na ktoré už boli vynaložené prostriedky, ale realizácia investičnej akcie bola zastavená. V danom prípade sa upraví rozpočet investičnej akcie na výšku vynaložených prostriedkov a akcia sa prevedie do stavu „Dokončená“

Do stavu „Zrušená“ je investičná akcia preradená, ak na jej realizáciu neboli dosiaľ vynaložené žiadne finančné prostriedky a investičná akcia sa nebude realizovať. Do stavu „Zrušená“ sa prevedie investičná akcia, ktorá bola do RI zavedená chybne, napr. duplicitne.
Správca rozpočtovej kapitoly a organizácie v jej pôsobnosti zadajú investičnú akciu do RI pomocou vstupných formulárov RI v celom ich rozsahu. Vstupné formuláre na zaradenie investičnej akcie a číselník sú súčasťou programového vybavenia RI.
Správca rozpočtovej kapitoly zabezpečí, aby organizácie v jej pôsobnosti v záložke identifikačné údaje povinne vypĺňali všetky základné údaje investičnej akcie a atribúty investičnej akcie.
Správcovia rozpočtových kapitol realizujú investičnú výstavbu v súlade so schváleným RI a dodržiavajú postup podľa prílohy uznesenia vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. Správca rozpočtovej kapitoly zabezpečuje realizáciu investičnej výstavby v súlade s cieľom nezvyšovať rozostavanosť, t. j. prioritne použiť rozpočtované kapitálové výdavky na dokončovanie rozostavaných stavieb.
Správcovia rozpočtových kapitol v súlade s termínmi na zostavenie štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sú povinní spracovať aj RI.

Čl. 3 

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:
Metodický pokyn a zásady spracovania Registra investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5284/2001-41 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2001).
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu a zásadám spracovania Registra investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2002).
Dodatok č. 2 k Metodickému pokynu a zásadám spracovania Registra investícií Ministerstva financií Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2003).

Čl. 4 

Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Finančnom spravodajcovi.


František Palko
generálny riaditeľ
sekcie rozpočtovej politiky