Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pakt stability a rastu (Stability and Growth Pact – SGP)

Pakt stability a rastu (SGP) je právny rámec pre koordináciu národných fiškálnych politík v EÚ. Úlohou Paktu je zabezpečiť zdravé verejné financie, ktoré sú predmetom spoločného záujmu všetkých členských štátov EÚ. SGP pozostáva z dvoch častí – z preventívnej časti a nápravnej časti.

Cieľom preventívnej časti je zabezpečiť vykonávanie fiškálnych politík členských štátov EÚ udržateľným spôsobom v priebehu ekonomického cyklu. Nápravná časť (Procedúra nadmerného deficitu - EDP) ustanovuje rámec a postupy na prijatie nápravných opatrení, voči tým členským štátom EÚ, ktoré prekročili povolenú výšku deficitu alebo dlhu.

Právny základ SGP

Články 121 a 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie poskytujú právny základ pre Pakt stability a rastu. Článok 121 poskytuje právny základ preventívnej časti Paktu, článok 126 tvorí základ pre nápravnú časť SGP. Protokol č.12 Zmluvy definuje referenčné hodnoty 3% HDP pre verejný deficit a 60% HDP pre verejný dlh.

Podrobnejšie informácie k SGP

Reforma fiškálnych pravidiel EÚ

Nová štruktúra fiškálnych politík v Európskej únii vznikla s cieľom vybudovať pevnejší a účinnejší rámec pre koordináciu a dohľad nad fiškálnymi politikami členských štátov v súlade s posilnením transparentností a kredibility fiškálneho rámca zakotveného v SGP. Reformovaná štruktúra je priamou reakciou na krízu štátneho dlhu v euro zóne (2009-2012), ktorá poukázala na potrebu prísnejších pravidiel so zreteľom na účinky presahovania týkajúce sa neudržateľných verejných financií v rámci eurozóny. Nový rámec preto čerpá zo skúseností vyplývajúcich z počiatočných chýb návrhu Európskej menovej únie a snaží sa posilniť vedúcu zásadu zdravých verejných financií.

SixPack (v platnosti od 2011) je balíček šiestich legislatívnych aktov (5 nariadení a 1 smernica) s cieľom posilniť a zefektívniť implementáciu pravidiel Paktu stability a rastu (Stability and Growth Pact - SGP). Tieto opatrenia umožňujú otvorenie postupu pri nadmernom deficite (Excessive Decifit Procedure – EDP) aj na základe prekročenia referenčnej hodnoty dlhu, zavádzajú nový systém pravidiel na identifikáciu a nápravu makroekonomických nerovnováh a v prípade členských štátov eurozóny zavádzajú jasne definovaný systém finančných sankcií v prípade nerešpektovania rozpočtových pravidiel.

TwoPack (v platnosti od 2013) je balíček dvoch nariadení, ktorými sa posilňuje koordinácia prípravy rozpočtových politík členských štátov eurozóny, vytvára systém dohľadu nad členskými štátmi eurozóny nachádzajúcimi sa vo finančných ťažkostiach alebo poberajúcich externú finančnú pomoc ako aj posilňuje koordináciu emisií štátnych dlhopisov.

Zmluva o Stabilite, Koordinácii a Správe v Hospodárskej a Menovej Únii (TSCG). Známa aj ako Fiškálny Kompakt je medzivládna zmluva medzi 25 členskými štátmi EÚ s výnimkou Českej republiky a Spojeného kráľovstva a Chorvátskej republiky, ktorou sa jej signatárske krajiny zaväzujú transponovať do svojich národných legislatív opatrenia na zabezpečenie vyrovnaného štátneho rozpočtu alebo postupu vedúcemu k nemu ako aj iné fiškálne rámcové pravidlá v prípade odchýlky od týchto cieľov. Táto zmluva vstúpila do platnosti dňa 1.1.2013. Lehota na transpozíciu danej zmluvy bola 1.1.2014.

Hospodárske riadenie
Six-pack, two-pack, Fiškálny kompakt