Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010

Bratislava, 18.02.2010
Číslo: MF/08302/2010-521

R O Z H O D N U T I E
ministra financií Slovenskej republiky


Vec:  Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010 

S účinnosťou od: 18. februára 2010 

I. vydávam

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010, ktorými sa menia a aktualizujú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení neskorších aktualizácií a dodatkov, platné od 28. augusta 2006;


II. ukladám

a) všetkým ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, implementačným agentúram a ostatným zúčastneným orgánom, aby sa v rámci svojej činnosti pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu riadili týmito Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, platné od 18. februára 2010;

b) všetkým predstaveným a vedúcim zamestnancom ministerstva, implementačných agentúr a ostatných zúčastnených orgánov, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých svojich zamestnancov s týmto rozhodnutím.

 


Ján Počiatek
minister financií Slovenskej republiky