Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

adresa:
IČO:
tel.:
fax:
e-mail:
internet:
vedúci organizácie:
zastúpenie MF v kontrolnom orgáne:

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
35829141
02/5069 2191
02/5069 2197
info@sepsas.sk
www.sepsas.sk
Ing. Martin Magáth - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Radovan Majerský, PhD. – predseda dozornej rady

Pôsobnosť:

Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001. Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 481 zo dňa 19.9.2012 sa zrealizoval medzi Fondom národného majetku SR a Slovenskou republikou, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, bezodplatný prevod zaknihovaných akcií spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.. V nadväznosti na to sa stala Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR, jediným akcionárom spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s..

Poslanie spoločnosti:

Poslaním Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Pritom je nutné dodržiavať transparentné a nediskriminačné pricípy prístupu k sústave s minimálnymi dopadmi na životné prostredie a rešpektovať požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy, z regulačných rozhodnutí ÚRSO a z relevatných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy EÚ.

Prenos elektriny vykonáva akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava na základe povolenia č. 2005E 0137 vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR s platnosťou od 01.01.2006 na dobu neurčitú.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. zabezpečuje a plní úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie v zmysle Rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky číslo 345/2006-1040-5.

Profesijné životopisy zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu