Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Memorandum o porozumení medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou pre implementáciu prechodného fondu

Keďže článok 34 Aktu o pristúpení ustanovuje Prechodný fond1 [1] ako dočasný nástroj na obdobie od pristúpenia do konca roku 2006;

keďže cieľom Prechodného fondu je pokračovať v pomoci novým členským štátom v ich úsilí posilniť administratívnu kapacitu na implementáciu legislatívy spoločenstva, ako pokračovanie podobnej podpory financovanej z predvstupových nástrojov;

keďže je dôležité udržať stabilitu, kontinuitu a jednoduchosť, pokiaľ ide o implementačné štruktúry a systémy,

Preto

Európske spoločenstvo zastúpené Európskou komisiou, ďalej iba “Komisiou”, na jednej strane, a

Slovenská republika ďalej iba “príjemca”, na strane druhej,

sa dohodli takto:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Článok 1

Definície

1.  Národný fond (NF)

Národný fond je centrálny orgán finančnej správy ministerstva financií, prostredníctvom ktorého finančné prostriedky Prechodného fondu smerujú k príjemcovi.

2.  Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFCU)

Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFCU) je orgán v rámci štátnej správy zodpovedný za organizovanie a realizáciu verejného obstarávania, uzatváranie zmlúv a platby na projekty budovania inštitúcií a iné projekty, ak sú takto špecificky zamerané. Za technickú implementáciu projektov sú zodpovední SPO.

3.  Implementačná agentúra (IA)

Implementačná agentúra (IA) je implementačný orgán v rámci štátnej správy zodpovedný za organizovanie a realizáciu verejného obstarávania, uzatváranie zmlúv, platby a technickú implementáciu projektov, ak sú takto špecificky zamerané. CFCU môže vystupovať ako implementačná agentúra, napr. v prípade twinningových projektov.

4.  Národný koordinátor zahraničnej pomoci (NAC))

Národný koordinátor zahraničnej pomoci (NAC) je zástupca štátnej správy (na úrovni ministra alebo štátneho tajomníka) zodpovedný za programové zabezpečenie súvisiace s príjemcom. NAC tiež zabezpečuje koordináciu s inou finančnou pomocou spoločenstva a je zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie programov Prechodného fondu.

5.  Splnomocnenec pre Národný fond (NAO))

Splnomocnenec pre Národný fond (NAO) je zástupca štátnej správy (na úrovni ministra alebo štátneho tajomníka), ktorý má celkovú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Prechodného fondu. Splnomocnenec pre Národný fond môže svojimi povinnosťami poveriť najviac dvoch ďalších úradníkov, musí však v konečnom dôsledku zostať zodpovedný za všetky povinnosti jemu pridelené v tomto Memorande o porozumení a iných dohodách.

Splnomocnenec pre Národný fond nesmie súčasne vykonávať funkciu národného koordinátora zahraničnej pomoci.

6.  Splnomocnenec pre program (PAO)

Splnomocnenec pre program (PAO) je zástupca štátnej správy na čele CFCU alebo IA. PAO je menovaný NAO po konzultácii s NAC a zodpovedá sa NAO za činnosti  CFCU/IA a za spoľahlivé finančné riadenie projektov určených na implementáciu.

7.  Riadiaci programový pracovník (Senior Programme Officer (SPO))

Riadiaci programový pracovník (SPO) je úradník štátnej správy (na ministerstve/v agentúre), ktorý zodpovedá PAO v CFCU za technickú implementáciu projektov v prípadoch, kedy je CFCU zodpovedná za administratívnu a finančnú implementáciu projektov.

8.  Spoločný monitorovací výbor (JMC))

Spoločný monitorovací výbor (JMC) je výbor, ktorý pozostáva z NAO, NAC a zástupcov Komisie a je zodpovedný za programy Prechodného fondu.

9.  Perseus

Perseus je v súčasnosti používaný systém finančného výkazníctva Európskej komisie.

10.  Finančné nariadenie (FR)

Finančné nariadenie (FR) sa týka všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev. Nariadenie Rady (ES, Euratom) 1605/2002 z 25. júna 2002; Ú. v. ES L 248 z 16. 9. 2002, s. 1.

Článok 2

Povinnosti splnomocnenca pre Národný fond

§1

Celková zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Prechodného fondu spočíva na splnomocnencovi pre Národný fond.

Splnomocnenec pre Národný fond má plnú celkovú zodpovednosť za využitie finančných prostriedkov Prechodného fondu až do uzávierky programu. Má zabezpečiť, aby sa dodržiavali pravidlá a postupy spoločenstva týkajúce sa výkazníctva a finančného riadenia, ako aj verejného obstarávania, hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, a aby fungoval systém výkazníctva a informačný systém o projekte. To zahŕňa zodpovednosť za zabezpečenie toho, že Komisii bude podaná správa o všetkých podozrivých a skutočných prípadoch podvodu a nezrovnalostí.

§2

Splnomocnenec pre Národný fond vedie systém finančného výkazníctva pre všetky finančné prostriedky Prechodného fondu. Splnomocnenec pre Národný fond zodpovedá za vykonávanie všetkých úloh potrebných na splnenie svojich povinností, okrem iného, za tieto:

(i)  žiadať finančné prostriedky od Komisie a spravovať ich;

(ii)  menovať a dozerať na splnomocnencov pre program (PAOs) v Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke (CFCU) a každej implementačnej agentúre (IA), kde je to uplatniteľné, po porade s národným koordinátorom zahraničnej pomoci;

(iii)  podpisovať finančné dohody s CFCU a každou z implementačných agentúr, kde je to uplatniteľné;

(iv)  uskutočňovať platby Centrálnej finančnej a kontraktačnej jednotke (CFCU) a implementačným agentúram (IA), kde je to uplatniteľné, v súlade s mechanizmom ustanoveným vo finančnej dohode;

(v)  zabezpečiť tok národných a iných zdrojov spolufinancovania, ako je uvedené v národných programoch pre programy Prechodného fondu;

(vi)  zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu systému finančného výkazníctva  (Perseus) pre finančné prostriedky Prechodného fondu a dodržiavanie postupov výkazníctva zo strany NF, CFCU  alebo IA (kde je to uplatniteľné);

(vii)  späť získavať nepoužité finančné prostriedky od CFCU/IA na konci programu;

(viii)  pôsobiť s Komisiou a národným koordinátorom zahraničnej pomoci v Spoločnom monitorovacom výbore.

§3

Nesplnenie jednej z týchto povinností uvedených v Memorande o porozumení bude mať za následok  vrátenie finančných prostriedkov Prechodného fondu Komisii.

Článok 3

Implementačné agentúry

§1

Implementáciou Prechodného fondu  NAO poverí Centrálnu finančnú a kontraktačnú jednotku CFCU, ktorej Komisia udelila akreditáciu na základe súladu s kritériami, ako je uvedené v článku 164 finančného nariadenia.

§2

Komisia môže zrušiť svoje schválenie akreditácie CFCU kedykoľvek, ak sa zistí, že nedodržiavajú požiadavky článku 164 finančného nariadenia.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Článok 4

Verejné obstarávanie

§1

Bude vykonané verejné obstarávanie a zabezpečí sa voľný prístup, spravodlivá súťaž a transparentnosť v súlade s príslušnými smernicami spoločenstva.

§2

Pri twinningových projektoch sa naďalej uplatňuje twinningový manuál tak, ako sa uplatňuje na Phare, v súlade s ustanovením §4 v článku 34 Aktu o pristúpení.

 

§3 Grantové schémy sa implementujú v súlade so štandardnými dokumentmi a postupmi uverejnenými Komisiou pre implementáciu Phare po vstupe a akýmikoľvek špeciálnymi ustanoveniami, ktoré sú obsiahnuté v rozhodnutí o financovaní.

Článok 5

Zdaňovanie

§1

Projekty financované z prostriedkov Prechodného fondu podliehajú daňovým zákonom príslušnej krajiny.

§2

Dane, clá a poplatky nespĺňajú kritériá finančnej podpory z Prechodného fondu. DPH nepredstavuje oprávnené výdavky, okrem prípadov, keď ju skutočne a definitívne nesie  konečný príjemca. DPH, ktorá sa pokladá za návratnú, akýmikoľvek prostriedkami, nemožno považovať za oprávnenú, dokonca ani keď ju konečný alebo jednotlivý príjemca skutočne nezíska späť.

FINANČNÉ TOKY

Článok 6

Bankové účty

§1

Národný fond otvorí pre každý národný program financovaný z Prechodného fondu bankový účet v centrálnej banke alebo v banke, na ktorej sa dohodol s Komisiou.

Tento bankový účet bude mať podúčty, z ktorých je CFCU oprávnená uskutočňovať platby. V prípadoch, kedy tento systém nie je možné implementovať, sa môžu Komisia a Národný fond dohodnúť na osobitných opatreniach.

§2

Bankové účty sú v zásade úročené. Výška úrokov získaných na bankových účtoch sa oznámi Komisii.

§3

Bankové účty majú fungovať na základe systému dvoch podpisov, vyžadujúc podpisy splnomocnenca pre Národný fond a staršieho účtovníka.

§4

Národný fond oznamuje Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa všetkých účtov, na ktoré boli finančné prostriedky Prechodného fondu prevedené. Pod príslušnými informáciami sa rozumie, okrem iného, meno a adresa banky, číslo účtu, meno (mená) majiteľov účtu, úrokové sadzby a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré Komisia považuje za potrebné.

Článok 7

Žiadosť o finančné prostriedky od Komisie

§1

Prvá platba do výšky 20% z finančných prostriedkov, ktorá predstavuje predfinancovanie[1][2] (zálohu) bude zaslaná NF po tom, čo Komisia oznámi finančné rozhodnutie pre národné programy a po podpise finančných dohôd (FA) medzi NF a CFCU. Okrem toho, musí NAO Komisii predložiť vymenovanie PAO a opis zavedeného systému riadenia a kontroly, zdôrazňujúc tok informácií medzi NF a CFCU a spôsob výkonu platieb.

§2

Uskutočnené budú ďalšie dve predbežné platby[2] [3] a obnova predfinancovania (zálohy) až do výšky 30% každej položky z finančných prostriedkov. Druhý prevod začne vtedy, keď CFCU uhradí 5% prostriedkov rozpočtu. Tretia platba sa môže požadovať, keď bude uhradených 35% prostriedkov celkového platného rozpočtu.

Štvrtá platba bude uskutočnená, keď sa uhradí 70% prostriedkov celkového platného rozpočtu, a keď budú podpísané všetky zmluvy.

Splnomocnenec pre Národný fond môže výnimočne požiadať o viac než dohodnuté percento, ak CFCU môže prostredníctvom predpokladaného vývoja hotovostného toku preukázať, že požiadavky na hotovostný tok v nasledujúcom období prevýšia takéto percento.

§3

V prípadoch, kedy súhrn finančných prostriedkov uložených v Národnom fonde a CFCU prevýši 15% celkového platného rozpočtu pre program, Komisia môže výnimočne schváliť platbu, ak NAO predloží náležite odôvodnené dôkazy, že zmluvné povinnosti nemôžu byť s dostupnými finančnými prostriedkami splnené.

§4

Žiadosti o platby, potvrdené a schválené splnomocnencom pre Národný fond, sa predkladajú Komisii na schválenie a prevod.

K žiadostiam o platby sa priloží:

(i)  vyhlásenie o výdavkoch s uvedením kumulatívnej čiastky národných  prostriedkov (na spolufinancovanie) a prostriedkov Prechodného fondu zmluvne dohodnutých, vyplatených a rozpísaných na podprogram a projekt a podprojekt (v prípade potreby) – preukazujúc tak prepojenie medzi stanoveným rozpočtom (t.j. národným programom) a naozaj vynaloženými výdavkami a uskutočnenými platbami na základe finančného výkazníctva ako ich predkladá CFCU. Na tento účel by sa mala priložiť tabuľka zobrazujúca podprogramy/projekty, ktoré riadi CFCU a príslušné zmluvy a platby; 

(ii)  pravidelné finančné výkazníctvo (Perseus) uvádzajúce podpísané zmluvy a uskutočnené platby;

(iii)  zosúladenie bankových účtov, vrátane získaného úroku, zodpovedajúce bankovým účtom, ktoré otvorili NF a CFCU;

(iv)  správy o dosiahnutom pokroku, ako sa stanovuje v článku 12;

(v)  písomné vyhlásenie NAO, v ktorom sa uvádza, že informácia obsiahnutá v žiadosti o platbu je pravdivá, a že implementácia pomoci Prechodného fondu pokračuje v uspokojujúcej miere a v súlade s cieľmi stanovenými v národnom programe;  

Komisia si vyhradzuje právo vyžiadať dodatočné informácie na podporu prevodov finančných prostriedkov.

§5

Úlohou Národného fondu je viesť si podrobnú evidenciu o všetkých platbách prijatých na implementáciu jednotlivých programov, podprogramov, projektov a podprojektov (v prípade potreby) financovaných z Prechodného fondu.

§6

Ak platby prijaté od Komisie prevýšia konečné potvrdené výdavky, NF by mal prebytok vrátiť Komisii pri predkladaní konečného vyhlásenia.

Pri nevyrovnaných platbách (s výnimkou zmluvne zadržaných finančných obnosov), by mal NF poskytnúť vysvetlenie a odhad, kedy bude platba dokončená. NF podá každý štvrťrok správu o pokroku zmluvne zadržaných peňazí a nevyrovnaných  platieb. Ak tieto platby nebudú vyplatené zmluvnému partnerovi, mali by sa vrátiť Komisii.

Článok 8

Účtovná uzávierka

§1

Do ôsmich mesiacov od skončenia plnenia zmlúv predloží NF konečné vyhlásenie o výdavkoch a dôkazový materiál, pokiaľ ide o pravidelnosť, presnosť a vierohodnosť odovzdaných účtov. Posledný potvrdený výdavok by sa mal v tomto štádiu rovnať pôvodnej hodnote zmlúv bez akýchkoľvek odpočtov a úspor dohodnutých so zmluvnými stranami počas implementácie. Mal by sa tiež rovnať uskutočneným platbám navýšeným o nevyrovnané zmluvne zadržané finančné obnosy.

§2

Po vyhodnotení konečného vyhlásenia Komisia oznámi svoje stanovisko k akýmkoľvek výdavkom, ktoré majú byť vylúčené z financovania spoločenstvom, ak zistí, že výdavky neboli uskutočnené v súlade s pravidlami spoločenstva.

Výsledky kontrol Komisie a jej závery o vylúčení výdavkov z financovania budú písomne oznámené Národnému fondu, ktorému sa poskytne jeden mesiac na odovzdanie písomnej odpovede.

Ak sa do jedného mesiaca od prijatia písomnej odpovede NF nedosiahne dohoda, Komisia  rozhodne a určí čiastky na vylúčenie, konkrétne vzhľadom na stupeň zisteného nedodržania, charakter a závažnosť porušenia, ako aj finančnej ujmy, ktorú spoločenstvo utrpelo.

§3

Podľa rozhodnutia uvedeného v odseku 2 budú všetky neoprávnené výdavky vrátené späť bez toho, aby bolo dotknuté riešenie nezrovnalostí uvedených v článku 18 a následné finančné opravy.

Finančné prostriedky budú vrátené buď priamou úhradou z NF alebo kompenzáciou v súlade s pravidlami spoločenstva.

Článok 9

Zmeny projektov

§1

NAC a NAO môžu požiadať o zmeny výlučne technického charakteru alebo realokáciu finančných prostriedkov z jedného projektu na druhý v rámci toho istého národného programu (úprava programu).

§2

Ak sú zmeny výlučne technického charakteru alebo kumulovaná čiastka realokovaných prostriedkov nepresiahla 15% príslušného projektu (projektov) a nevyžadujú úpravu cieľov/výsledkov žiadnych projektov, je o tom treba Komisiu písomne informovať (spolupodpísané NAC a NAO). Komisia môže vzniesť námietky do desiatich pracovných dní od prijatia oznámenia. Po uplynutí tejto lehoty sa bude uvažovať tak, že Komisia dala svoj súhlas.

§3 

Ak sa požadovaná zmena projektov týka

–  realokácie finančných prostriedkov do výšky 15% (kumulovaných) rozpočtu príslušného projektu (projektov), ale zahŕňa zmenu cieľov/výsledkov ktoréhokoľvek z projektov alebo

–  realokácie finančných prostriedkov nad 15% (kumulovaných) rozpočtu príslušných projektov alebo

–  technickej úpravy, ktorá zahŕňa zmenu v cieľoch/výsledkoch projektu alebo

–  zastavenia existujúcich projektov alebo vytvorenia nových projektov,

žiadosť sa má predložiť písomne (spolupodpísané NAC a NAO) Komisii na schválenie.

§4

Ak suma realokovaných finančných prostriedkov v rámci národného programu prevyšuje 15% jeho celkového rozpočtu, alebo ak sa upraví cieľ/výsledky programu, je nevyhnutné nové rozhodnutie Komisie.

Článok 10

Neprerozdelené prostriedky

NAC si vyžiada od Komisie písomný súhlas všetkého, čo je určené na financovanie z neprerozdelených prostriedkov zahrnutých v národnom programe pre Prechodný fond.

Článok 11

Prevod finančných prostriedkov implementačným agentúram

§1

Národný fond podpíše finančné dohody s CFCU. Finančné dohody/ majú spĺňať požiadavky podrobne opísané v článku 5 nariadenia Komisie č. 438/2001 a obsahovať podrobné ustanovenia týkajúce sa prevodu finančných prostriedkov.

§2

Národný fond prevedie finančné prostriedky CFCU na základe predpokladaného vývoja hotovostného toku.

§3

CFCU predloží požiadavky na prevod Národnému fondu v súlade s jeho potrebami, ako sa stanovuje v príslušných finančných dohodách.

§4

Na základe požiadavky a podpornej dokumentácie splnomocnenec pre Národný fond overí výšku vyplatenej čiastky predchádzajúcej tranže zo strany CFCU a ak je požiadavka odôvodnená, NAO schváli uvoľnenie nasledujúcej tranže finančných prostriedkov. CFCU uskutoční iba platby vzťahujúce sa na podpísané zmluvy.

§5

Národný fond a NAO sa Komisii zodpovedajú za overenie toho, že prevody sa uskutočnia dôkladne a na základe správnych informácií.

§6

(kde je to uplatniteľné) Ak Národný fond vystupuje ako platobný orgán pre projekt, Národný fond uskutoční platby zmluvným stranám na základe požiadaviek implementačnej agentúry (CFCU/IA). NF podá správu o platbách CFCU/IA, aby bez omeškania vložili tieto údaje do systému Perseus.

VÝKAZNÍCTVO, FINANČNÁ KONTROLA A AUDIT

Článok 12

Výkazníctvo

§1

CFCU podá každých šesť mesiacov Komisii správu o implementácii projektov, za ktoré nesie zodpovednosť, a to vo formáte, ktorý bude poskytnutý,  NAC Komisii podá celkovú správu o implementácii projektu minimálne dvakrát do roka na prípravu JMC a častejšie v prípade častejších stretnutí JMC.

§2

Národný fond má viesť primeraný analytický účtovný systém, ktorý pokrýva všetky zmluvné a iné finančné operácie týkajúce sa všetkých programov financovaným z Prechodného fondu.

§3

Splnomocnenec pre Národný fond zabezpečí, že NF (v prípade potreby), CFCU udržiava realizovateľný systém technického a finančného výkazníctva (Perseus, vrátane, okrem iného, údajov o predbežnom výbere a údaje o organizovaní a realizácii verejného obstarávania) pre všetky finančné prostriedky Prechodného fondu, vrátane finančných prostriedkov prevedených na CFCU.

§4

Národný fond zostaví štvrťročné správy o finančnom stave programu, o pláne pripravovaných verejných súťaží, vykonaných hodnotení ponúk a udelených kontraktoch, o stave implementácie projektov, problémoch, s ktorými sa stretli (ak sa nejaké vyskytli), o vyhliadkach do budúcnosti a iné potrebné informácie požadované Komisiou. Ak to vyžadujú okolnosti, Komisia môže požiadať o dodatočné správy ad hoc.

§5

Písomné záznamy celkového finančného riadenia, organizovania a realizácii verejného obstarávania a procesu uzatvárania zmlúv sa uchovajú na obdobie minimálne päť rokov odo dňa, keď Európsky parlament povolí čerpanie pre posledný rozpočtový rok, ktorý sa vzťahuje na implementáciu Prechodného fondu.

Doklady týkajúce sa definitívne neukončených operácií alebo operácií, ktoré sú predmetom súdnych konaní, sa uchovajú na dlhšie obdobie, než je stanovené v prvom pododseku, čo pre niektoré prípady znamená do konca roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom sa operácie ukončia, alebo po roku, v ktorom bolo vynesené konečné súdne rozhodnutie.

Článok 13

Riadiace a kontrolné systémy

§1

S cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie Prechodného fondu v súlade so všeobecne prijatými princípmi a normami, musí príjemca zaviesť systém riadenia a kontroly pomoci. Tento systém spĺňa požiadavky stanovené v článku 164 finančného nariadenia[3] [4], a najmä poskytuje dostatočnú záruku správnosti, pravidelnosti a oprávnenosti požiadaviek na pomoc spoločenstva.

§2

Systémy riadenia a kontroly prijímajúceho štátu poskytnú dostatočné sledovanie postupov (audit trail), ako sa stanovuje v článku 7 odsek 2 nariadenia Komisie 438/2001[4] [5].

§3

Kompetentný štátny orgán pre finančnú kontrolu vykoná primerané finančné kontroly všetkých strán zahrnutých do implementácie programu.

Článok 14

Audit

§1

Každý rok sa vykonaný plán auditu a zhrnutie zistení auditov odošle Komisii. Audítorské správy sú Komisii k dispozícii.

Účty a operácie Národného fondu a, kde je to uplatniteľné, CFCU môžu byť preverené podľa uváženia Komisie, buď Komisiou alebo externým, Komisiou zmluvne dohodnutým audítorom bez toho, aby boli dotknuté práva a povinnosti Komisie a Dvora audítorov Európskej únie.

OPATRENIA PROTI NEZROVNALOSTIAM A PODVODU

Článok 15

Definície

Nezrovnalosť znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva spoločenstva[5] [6], (vrátane tohto  Memoranda o porozumení), rozhodnutí Komisie o národných programoch Prechodného fondu a vyplývajúcich zmlúv, ktoré vyplývajú z konania alebo zanedbania ekonomickým prevádzkovateľom, ktoré spôsobuje, alebo by spôsobilo ujmu všeobecnému rozpočtu spoločenstiev alebo rozpočtom, ktoré riadia, a to neoprávnenou položkou vo výdavkoch.

Podvod znamená akékoľvek zámerné konanie alebo zanedbanie, ktoré sa vzťahuje na:

  (i)  použitie alebo predloženie falošných, nesprávnych alebo neúplných tvrdení alebo dokumentov, ktoré majú za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržanie finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev alebo z rozpočtov, ktoré riadia alebo ktoré sú riadené v ich mene;

(ii)  utajenie informácie týkajúce sa porušenia určitej povinnosti, s tým istým následkom;

(iii)  zneužitie takýchto finančných prostriedkov na iné účely než tie, na ktoré sú pôvodne udelené.

§3

Aktívna korupcia sa definuje ako úmyselné konanie, ktorým ktokoľvek sľúbi alebo poskytne, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa výhodu akéhokoľvek druhu úradníkovi pre neho samého alebo tretiu stranu, aby konal, alebo sa vzdal konania v súlade so svojou povinnosťou alebo pri výkone jeho funkcií ktorý je v rozpore s jeho úradnými povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje, alebo môže poškodiť finančné záujmy Európskych spoločenstiev.

Pasívna korupcia sa definuje ako úmyselné konanie úradníka, ktorý, priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, prijme alebo požiada o  výhody akéhokoľvek druhu pre seba alebo tretiu stranu, alebo prijme prísľub takejto výhody, aby konal alebo sa vzdal konania v súlade s jeho povinnosťami alebo pri výkone jeho funkcií, ktorý je v rozpore s jeho úradnými povinnosťami spôsobom, ktorý poškodzuje alebo môže poškodiť finančné záujmy Európskych spoločenstiev.

Článok 16

Opatrenia prijaté prijímajúcou krajinou

§1

Príjemca zabezpečí vyšetrovanie a adekvátne riešenie podozrivých a skutočných prípadov podvodu a nezrovnalosti, ktoré vyplynú zo štátnych kontrol alebo kontrol spoločenstva a stanoví mechanizmus kontroly a výkazníctva v súlade s podľa nariadenia Komisie 1681/94 [6][7].

Najmä, o všetkých podozrivých a skutočných prípadoch podvodu a nezrovnalosti, ako aj o všetkých s tým súvisiacich opatreniach, ktoré prijal štátny orgán, musí byť oddeleniam Komisie bezodkladne podaná správa. Ak by sa nevyskytli žiadne podozrivé alebo skutočné prípady podvodu a nezrovnalosti, o ktorých treba podať správu, prijímajúca krajina bude o tejto skutočnosti informovať Komisiu v lehote do dvoch mesiacov po konci každého štvrťroku.

§2

Príjemca prijme akékoľvek primerané opatrenie, aby zabránil a čelil akýmkoľvek praktikám aktívnej alebo pasívnej korupcie v ktorejkoľvek fáze postupu verejného obstarávania alebo udeľovania grantu  alebo počas implementácie príslušných zmlúv.

Článok 17

Opatrenia prijaté Komisiou

§1

Všetky rozhodnutia o financovaní, ako aj z nich vyplývajúce zmluvy sú predmetom dozoru a finančnej kontroly Komisie (vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom) a auditov Európskeho dvora audítorov.

§2

Aby sa zabezpečila účinná ochrana finančných záujmov Spoločenstva, Komisia môže vykonať kontroly na mieste a inšpekcie v súlade s postupmi ustanovenými v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 [7][8].

§3

Vyššie uvedené kontroly a audity sú uplatniteľné na všetkých zmluvných partnerov a subdodávateľov, ktorým boli udelené finančné prostriedky spoločenstva.

Článok 18

Obnovenie finančných prostriedkov v prípade nezrovnalosti alebo podvodu

§1

Každá nezrovnalosť alebo podvod[8][8] zistený kedykoľvek počas implementácie programu alebo na základe auditu bude viesť k vráteniu finančných prostriedkov Komisii.

§2

Prijímajúci členský štát má prvoradú zodpovednosť pri vyšetrení nezrovnalostí.

Opatrenia, ktoré prijme, budú zahŕňať prevenciu, odhalenie a nápravu nezrovnalostí a ich oznámenie Komisii. Prijímajúci členský štát by mal Komisiu o vývoji administratívnych a právnych postupov neustále informovať.

Prijímajúci členský štát urobí finančnú opravu požadovanú v súvislosti s každou nezrovnalosťou. Opravy vykonané prijímajúcim členským štátom budú pozostávať zo zrušenia celého alebo len časti príspevku spoločenstva. Finančné prostriedky Spoločenstva uvoľnené týmto spôsobom môžu byť znovu použité NF na účely Prechodného fondu, v súlade  s článkom 9 tohto Memoranda o porozumení.

§3

Ak po ukončení potrebných overení Komisia príde k záveru, že:

(a) prijímajúci členský štát nesplnil svoje povinnosti podľa článku 18 odsek 2 tohto Memoranda o porozumení, alebo

(b) implementácia projektu sa ukazuje ako neopodstatnená pre niektorú časť alebo pre celú pridelenú finančnú pomoc, alebo

(c) existujú závažné zlyhania v systémoch riadenia a kontroly, ktoré by mohli viesť k nezrovnalostiam,

môže Komisia dočasne pozastaviť ďalšie financovanie daného programu s uvedením dôvodov a požadovať, aby prijímajúci členský štát predložil svoje pripomienky a v prípade potreby  vykonal opravy, v presne stanovenej lehote.

§4

Ak na konci obdobia stanoveného Komisiou nebola dosiahnutá žiadna dohoda a členský štát nevykonal opravy, môže Komisia berúc do úvahy akékoľvek stanoviská predložené členským štátom rozhodnúť v lehote do troch mesiacov o:

(a) znížení alebo zrušení akejkoľvek platby daného programu, alebo

(b) vykonaní požadovaných finančných opráv tým, že sa zruší celá alebo niektorá časť finančnej pomoci poskytnutej príslušnému programu.

Pri rozhodovaní o rozsahu opravy Komisia vezme do úvahy, v súlade s princípom proporcionality, druh nezrovnalosti alebo zmeny a závažnosť a finančné dopady nedostatkov zistených v systémoch riadenia a kontroly prijímajúceho členského;

Ak sa nerozhodne, či sa uplatní (a) alebo (b), okamžite sa zruší ďalšie pozastavenie financovania programu.

§5

Splnomocnenec pre Národný fond (NAO) zabezpečí náhradu všetkých nevyužitých finančných prostriedkov alebo inej nesprávne vyplatenej sumy v lehote do šesťdesiatich kalendárnych dní odo dňa oznámenia. Ak splnomocnenec pre Národný fond nesplatí čiastku dlžnú spoločenstvu, prijímajúci členský štát vyplatí túto čiastku Komisii. Úrok na účte z oneskorených platieb sa účtuje na sumy, ktoré neboli vyrovnané uplatňovaním pravidiel určených vo finančnom nariadení uplatniteľnom pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

MONITOROVANIE A HODNOTENIE

Článok 19

Monitorovanie a hodnotenie

§1

Implementáciu programov Prechodného fondu bude monitorovať Spoločný monitorovací výbor (JMC). JMC bude pozostávať z NAO, NAC a zástupcov Komisie. Bude zasadať najmenej dvakrát do roka, aby preskúmal všetky programy financované z Prechodného fondu, aby zhodnotil ich napredovanie smerom k plneniu cieľov stanovených v rozhodnutí o financovaní pre Národný program. JMC môže odporučiť zmenu priorít a/alebo realokáciu finančných prostriedkov Prechodného fondu.

§2

Pokiaľ ide o Prechodný fond, JMC budú v prípade potreby pomáhať sektorové monitorovacie podvýbory (SMSC), ktoré pozostávajú z NAC, z PAO každej implementačnej agentúry a z CFCU. Oddelenia Komisie budú pozvané ako pozorovatelia. SMSC podrobne preskúma napredovanie každého programu, vrátane jeho zložiek a zmlúv zhromaždených JMC do vhodných monitorovacích odvetví. Na každý sektor bude dozerať jeden SMSC na základe pravidelných správ, ktoré vyhotoví implementačná agentúra a predbežných hodnotení, ktoré vykonajú nezávislí hodnotitelia. SMSC predloží odporúčania týkajúce sa riadenia a štruktúry a zabezpečí, aby boli vykonané. SMSC bude podávať správy JMC, ktorej predloží súhrnné podrobné stanoviská k programom financovaným Prechodným fondom v jeho sektore.

§3

Oddelenia Komisie zabezpečia, aby sa po skončení programu uskutočnilo jeho vyhodnotenie ex-post.

RÔZNE

Článok 20

Zviditeľňovanie/propagácia

Príslušný splnomocnenec pre program bude zodpovedný za to, aby sa prijali potrebné opatrenia na zabezpečenie vhodnej propagácie pre všetky aktivity financované z Prechodného fondu. 

Článok 21

Záverečné ustanovenia

Vo výnimočných a náležite odôvodnených prípadoch môžu jednotlivé rozhodnutia o financovaní prijať osobitné ustanovenia na implementáciu Národného programu Prechodného fondu, ktorý nebude zodpovedať tomuto Memorandu o porozumení.

Toto Memorandum o porozumení sa meniť a dopĺňať iba písomne na základe spoločného súhlasu všetkých strán.

Toto Memorandum o porozumení nadobúda účinnosť v deň jeho podpísania obidvomi stranami.

 

Dátum 

 

 

Za vládu Slovenskej republiky  Za Európsku komisiu

NAC  Generálny riaditeľ, GR pre rozširovanie

  

  

NAO
 


[1][2]  definované v článku 105 odsek 1 nariadenia Komisie č. 2342/2002

[2][3] definované v článku 105 odsek 1 nariadenia Komisie č. 2342/2002

[3][4] Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25 júna 2002; júna 2002; Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1

[4][5] Nariadenie Komisie č. 438/2001 z 2. marca 2001; Ú. v. ES L 63, 3.3. 2001, s. 21

[5][6] definované ako celok pravidiel spoločenstva aplikovateľných na prijímajúci členský štát

[6][7] Nariadenie Komisie (ES) 1681/94 z 11. júla 1994; Ú. v. ES L 178; 12.7. 94; s. 43-46

[7][8] Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996; Ú. v. ES L 292; 15.11.1996; s. 2-5

[8][9] podľa definície v článku 15 tohto dokumentu