Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vzory platobných výmerov

Od roku 2012 sa miestne dane vyrubujú rozhodnutím podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (vzory rozhodnutí sú uverejnené v kategórii "Vzory rozhodnutí").

Vzory platobných výmerov na vyrubenie miestnych daní podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platné na rok 2008 a roky 2009 až 2011.