Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úloha MF SR a Kontakty

 

Vzhľadom na to, že PPP projekty sú pomerne rozsiahle a majú významný vplyv na rozpočet verejnej správy, Ministerstvo financií SR (MF SR) v spolupráci so Štatistickým úradom SR vydáva stanoviská k návrhom zmlúv PPP projektov, okrem iného aj z hľadiska ich vplyvu na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 2010 platnej pre Európsku úniu.

Na MF SR komplexne PPP projekty zabezpečuje Odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, ktorý spadá pod Sekciu medzinárodných vzťahov*. Odbor v spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze, ktorý je garantom metodiky hodnoty za peniaze, ako aj inými organizačnými útvarmi ministerstva, zabezpečuje najmä:

  • prípravu a aktualizáciu metodických dokumentov k PPP projektom,
  • koordinuje prípravu stanovísk k jednotlivým formám realizácie PPP projektov,
  • zastupuje Ministerstvo financií SR v Európskom centre expertízy v oblasti PPP (EPEC).

Ministerstvo financií SR sa 16. septembra 2008 stalo jedným zo zakladajúcich členov odborného centra EPEC (European PPP Expertise Centre). EPEC je spoločnou aktivitou EIB, členských a kandidátskych krajín EÚ a Európskej komisie a predstavuje medzinárodnú komunikačnú platformou, predovšetkým pre štátne inštitúcie aplikujúce politiku PPP. Umožňuje pracovným skupinám z členských i kandidátskych krajín EÚ vymieňať si skúsenosti a najlepšiu prax s implementáciou štátnej politiky v oblasti PPP, odborne posudzovať a analyzovať PPP procesy. Členom EPEC-u za Slovenskú republiku je Matej Blažej, odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií. 

Do agendy Odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií patrí rozvoj spolupráce a koordinácia vzťahov s medzinárodnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, a pod. a plní aj funkciu front office pri kontakte s týmito inštitúciami.  Odbor zároveň zastrešuje podporu a riadenie návratnej a udržateľnej finančnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, predovšetkým financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Rovnako sa podieľa na koordinácií projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a iniciatív zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Dôležitou súčasťou je aj budovanie transferu know-how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií.


Kontakt

Otázky súvisiace s PPP projektami prosím adresujte na emailovú adresu info@mfsr.sk, resp. môžete použiť kontaktný email matej.blazej@mfsr.sk (Matej Blažej je člen tímu odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií venujúci sa agende PPP projektov).