Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hazardné hry

V zmysle § 76 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo financií ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach hazardných hier
a) vypracúva návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v tejto oblasti,
b) spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi Európskej únie, orgánmi iných štátov a s medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti.
 
Výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier zabezpečuje od 1.6.2019 Úrad pre reguláciu hazardných hier.

 

Legislatíva
 
  • Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vyhláška č. 60/2019 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25 . februára 2019, ktorou sa ustanovuje obsah a rozsah údajov zapisovaných do zoznamu zahraničných zastúpení a náležitosti žiadostí týkajúcich sa zoznamu zahraničných zastúpení
  • Vyhláška č. 134/2019 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. mája 2019, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z.

  • Vyhláška č. 142/2019 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. mája 2019, ktorou sa ustanovujú požiadavky na technické zariadenia a systémy využívané pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier vrátane podrobností o vkladoch, stávkach a výhrach pre jednotlivé druhy hazardných hier

  • Vyhláška č. 437/2019 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2019, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier

  • Vyhláška č. 445/2020 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného subjektu

  • Vyhláška č. 446/2020 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 134/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov