Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Únia kapitálových trhov

Voľný pohyb kapitálu predstavuje jeden z hlavných princípov fungovania  EÚ. Napriek pokroku, ktorý sa v tejto oblasti podarilo dosiahnuť, európske kapitálové trhy zostávajú fragmentované na národnej úrovni a málo rozvinuté v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Väčšia integrácie finančných trhov by pritom mohla výrazne zvýšiť efektivitu financovania reálnej ekonomiky.

Európska komisia preto prišla s návrhom opatrení na prehĺbenie integrácie a rozvoja kapitálových trhov vo všetkých 28 členských štátoch EÚ. V septembri 2015 predstavila Akčný plán na vytvorenie Únie kapitálových trhov (ÚKT). Akčný plán obsahuje zoznam krátko- a strednodobých krokov na postupné vybudovanie ÚKT do roku 2019. Projekt dopĺňa iniciatívu „Investičný plán pre Európu“ a predstavuje tiež dôležitú súčasť úsilia o dokončenie európskej hospodárskej a menovej únie.

Cieľom vytvorenia ÚKT je zabezpečiť alternatívne zdroje financovania pre podniky, znížiť náklady na získavanie kapitálu, rozšíriť možnosti pre sporiteľov, prilákať zahraničné investície, ako aj zjednodušiť cezhraničné investovanie.

Medzi alternatívne zdroje financovania, doplňujúce bankové úvery, patrí napríklad financovanie rizikovým kapitálom, kolektívne financovanie (crowdfunding) alebo odvetvie spravovania aktív. Takéto zdroje by mali slúžiť najmä začínajúcim malým a stredným podnikom, ktoré majú problém získať finančné prostriedky tradičným spôsobom.

Rozvinutejšie a integrované kapitálové trhy by taktiež prispeli k lepšej stabilite a odolnosti celého finančného systému v EÚ. Viac diverzifikované zdroje financovania podnikov by eliminovali vplyv potenciálnych problémov v bankovom sektore v čase krízy.

Ďalším zámerom projektu je odstrániť prekážky, ktoré bránia cezhraničným investíciám v EÚ, a tým uľahčiť spoločnostiam a infraštruktúrnym projektom získať potrebné financovanie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Prekážky cezhraničného investovania v súčasnosti pretrvávajú kvôli rozdielom v národných legislatívach upravujúcich investovanie do cenných papierov, zdaňovanie a otázky platobnej neschopnosti.

V roku 2016 predstavila EK nasledovné opatrenia:

V strednodobom horizonte sa EK plánuje sústrediť na oblasti:

  • Fintech (na základe verejnej konzultácie a odporúčaní internej pracovnej skupiny navrhne EK vhodné opatrenia na podporu nových technológií a zároveň opatrenia na zabezpečenia dostatočnej  ochrany spotrebiteľov)
  • Penzie (návrh na vytvorenie európskeho dôchodkového produktu)
  • Udržateľné financie (vytvorenie expertnej skupiny na preskúmanie možností financovania ekologicky udržateľných projektov)
  • Technická pomoc a poradenstvo pre členské štáty na posilnenie rozvoja národných kapitálových trhov