Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam žiadateľov, ktorým bola pridelená dotácia v súlade so Zásadami poskytovania a vyúčtovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa z účelových fin. prostriedkov, vyplývajúcich zo zákona SNR č. 194-1990 Zb

Žiadateľom, ktorí nie sú uvedení v prehľade, nebolo vyhovené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a vysokého počtu žiadostí na rok 2003.

Názov Mesto Názov projektu Priznaná dotácia
Ajhľa človek! Lo a human!, Občianske združenie Bytča Bytča Vytvorenie dielne pracovnej terapie pre handicapovaných ľudí 50,000.00 Sk
A-PROJEKT, n.o., Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok Rekonštrukcia prevádzkovej budovy neziskovej organizácie A-projekt n.o. 100,000.00 Sk
ARS NOVA, Občianske združenie Bratislava Bratislava Medzinárodný filmový festival Bratislava - 5. ročník 300,000.00 Sk
Astronomický ústav SAV, Bratislava Tatranská Lomnica Nákup digitálneho fotoaparátu pre vybavenie korónografu na Lomnickom štíte a špeciálne úpravy výpočtovej techniky pre skvalitnenie pozorovania slnečnej koróny a na ďaľšie plánované vedecké expedície pozorovania úplného zatmenia Slnka 100,000.00 Sk
Atletický club Nové Zámky Nové Zámky Rekonštrukcia sociálnych zariadení AC Nové Zámky 50,000.00 Sk
Bábkové divadlo na Rázcestí, B. Bystrica Banská Bystrica Biela hodina - projekt zameraný na skvalitnenie prevencie práce s deťmi 50,000.00 Sk
Banícke múzeum v Rožňave Rožňava In nomine Christi DCC - putovná výstava 100,000.00 Sk
Bratislavské bábkové divadlo Bratislava Medeška - divadelné predstavenie 50,000.00 Sk
Bratislavský samosprávny kraj so sídlom v Bratislava Bratislava 25  Odstránenie havarijného stavu objektu kaštieľa v Modre 300,000.00 Sk
Centrum pre deti a mládež, Prešov Prešov Podpora prevádzky dobrovoľníckeho voľnočasového Centra pre deti a mládež 50,000.00 Sk
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Banská Štiavnica Oprava organa v evanjelickom kostole v B.Štiavnici 100,000.00 Sk
Cirkevný zbor ECAV v Betliari Betliar Rekonštrukcia evanjelického kostola v Betliari 300,000.00 Sk
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, Dlhá Ves Dlhá Ves Rekonštrukcia exteriéru evanjelického kostola 50,000.00 Sk
Detský domov sv. Nikolaja Medzilaborce Transformácia Detského domova sv. Nikolaja v Medzilaborciach na rodinný typ. 200,000.00 Sk
Detský folklórny súbor KLNKA Bratislava 25.výročie DFS - príprava predstavenia 150,000.00 Sk
Divadlo Andreja Bagara Nitra Nitra Adam Šangala - divadelná hra 200,000.00 Sk
Divadlo Aréna Bratislava Núdzové osvetlenie podlahy zákulisia, volavky, vysielačky, opona a svetelná technika do divadelnej sály 500,000.00 Sk
Divadlo Astorka Korzo 90, Bratislava Bratislava Príprava a realizácia inscenácie Milovníci (Liebhaverne) 300,000.00 Sk
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže Bratislava Detský tábor pre Rómov 15,000.00 Sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hronec Rehabilitačný objekt - poskytovanie liečebnej telesnej výchovy 200,000.00 Sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Lučenec Lučenec Vybudovanie zdroja tepla a teplej vody 200,000.00 Sk
Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých, Domadice Domadice 58  Výmena opotrebovaných dielov kotla na pevné palivo 100,000.00 Sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Nitra Nitra Nákup polohovateľných postelí 200,000.00 Sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Prašice Prašice Zateplenie ubytovacích priestorov klientov a oprava vykurovacieho systému 200,000.00 Sk
Domov dôchodcov Gabčíkovo Gabčíkovo Stavba lôžkového výťahu OL 1000  200,000.00 Sk
Domov dôchodcov Mokrý Háj Mokrý Háj Rekonštrukcia výťahu 300,000.00 Sk
Domov Márie Banská Štiavnica Zariadenie chráneného bývania s chráneným pracoviskom 300,000.00 Sk
Domov penzión pre dôchodcov Levice Levice Vybavenie kuchynskej prevádzky strojným zariadením 100,000.00 Sk
Domov penzión pre dôchodcov, Topoľčany Topoľčany Projekt na skvalitnenie života klientov - montáž madiel na chodby domova 25,000.00 Sk
Domov sociálnych služieb Bardoňovo Bardoňovo Kanalizácia a ČOV 300,000.00 Sk
Domov sociálnych služieb Lontov Ip. Sokolec Rekonštrukcia strechy rehabilitačného pavilónu, časti ubytovacieho pavilónu a admin. budovy 300,000.00 Sk
Domov sociálnych služieb, Kovarce Kovarce Výmena dverí do izieb a úprava podláh na bezbariérové vstupy 200,000.00 Sk
Domov sociálnych služieb, Zubrohlava Zubrohlava Oprava WC a kúpeľne v DSS Zubrohlava 50,000.00 Sk
Domov sociálnych služieb, Želiezovce Želiezovce Stavebná úprava strechy 100,000.00 Sk
Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania, Myjava Bukovec Odvodnenie severozápadnej strany kostola, odvlhčenie stien a rekonštrukcia oltára. 100,000.00 Sk
Folklórny súbor a ľudová hudba Rovňan Námestovo Doplnenie krojov a hudobných nástrojov FS a ĽH Rovňan 20,000.00 Sk
Folklórny súbor Družba Trenčín Trenčín Štátna reprezentácia SR - kultúrne podujatie 30,000.00 Sk
Gemerské osvetové stredisko Rožňava 30. ročník Gemerského folklórneho festivalu Rejdová 2003  50,000.00 Sk
Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota Rimavská Sobota Dokumentačné prostriedky pre regionálne múzeum - vybavenie špeciálnym nábytkom 150,000.00 Sk
Gréckokatolícka cirkev Vyšný Mirošov Vyšný Orlík Oprava fasády s výmenou okien grécko-katolíckeho chrámu Nižný Mirošov 200,000.00 Sk
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Becherov Bardejov Rekonštrukcia chrámu sv. Demetra z roku 1893 v Regetovke 400,000.00 Sk
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Krajná Bystrá Krajná Bystrá Drevený chrám Panny Márie Ochrankyne - oprava budovy 400,000.00 Sk
Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa Šaľa Oprava a údržba hygienických zariadení na Gymnáziu Juraja Fándlyho Šaľa 150,000.00 Sk
Gymnázium Malacky Malacky Rekonštrukčné práce - riešenie havarijných situácií 300,000.00 Sk
Gymnázium Pezinok Pezinok Oprava strechy budovy školy 150,000.00 Sk
Gymnázium Považská Bystrica Považská Bystrica Rekonštrukcia WC v budove A gymnázia v Považskej Bystrici 100,000.00 Sk
Gymnázium Šurany Šurany Nákup a montáž vertikálnych žalúzií 30,000.00 Sk
Gymnázium Topoľčany Topoľčany Sfunkčnenie oddychovej zóny pre žiakov školy 50,000.00 Sk
Gymnázium Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Prístavba stravovacieho zariadenia - Gymnázium Vranov 900,000.00 Sk
Hipoclub, občianske združenie, Bratislava Bratislava Rekonštrukcia priestorov v jazdeckom areáli v Blahovej 150,000.00 Sk
Inštitút pre verejné otázky, Občianske združenie, Bratislava Bratislava Slovensko 2003 - obrazová správa o stave krajky - výstava fotografií 150,000.00 Sk
Ipeľské kultúrne a turistické združenie Nové Zámky Rekonštrukcia a prevádzkovanie pamätného domu ľudovej architektúry v Salke so stálou remeselníckou činnosťou 30,000.00 Sk
Jókaiho divadlo v Komárne Komárno Zriadenie divadelného štúdia potrebnou zvukovou a svetelnou technikou 100,000.00 Sk
Klub priateľov pre záchranu kult. a hist. pamiatok Kysúc Čadca Encyklopédia Kysúc 50,000.00 Sk
Klub strieborných hláv, Bratislava Bratislava Rehabilitačné cvičenia, pracovné dielne, pamäťové tréningy pre seniorov, zdravotne postihnuté osoby a dôchodcov 200,000.00 Sk
Knižnica Jána Kollára Kremnica Kremnica Nákup knižnično-informačných dokumentov 20,000.00 Sk
Knižnica Mateja Hrebendu, Rimavská Sobota Rimavská Sobota Oprava vodovodného potrubia a pivničných priestorov literárneho klubu v Knižnici Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote 30,000.00 Sk
Komunitná nadácia Modrá Torysa Lipany Šantiace zúbky -vzdelávacie podujatie pre deti 30,000.00 Sk
Kontext, Občianske združenie, Bratislava Bratislava Skryté titulky v televízii Markíza pre sluchovo postihnutých 200,000.00 Sk
Kopaničiarsky región Veľká Javorina - Bradlo Myjava Rozvoj ľudovej kultúry- Folklórny súbor Kopaničiar Myjava 150,000.00 Sk
Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene Zvolen Ochranné štítky proti odcudzovaniu knižničných fondov 20,000.00 Sk
Krajské stred.Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislava Bratislava Prezentácia vodiacich psov pre zrakovo postihnutých i širokú verejnosť 8,100.00 Sk
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Žilina Žilina Pomôcky kompenzujúce stratu zraku 50,000.00 Sk
Kysucké múzeum v Čadci Čadca Kaštieľ Radoľa - oprava strechy 100,000.00 Sk
Liptovské múzeum Ružomberok Vybudovanie objektu Roľnícka usadlosť č. 15 Bukovina 100,000.00 Sk
Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa Stretnutia zdravých a handicapovaných detí - úhrada prevádzkových nákladov 25,000.00 Sk
Materské centrum Hojdana - Ružinov Bratislava Materské centrum (MC) HOJDANA - Ružinov - zariadenie a vybavenie centra 50,000.00 Sk
Mediálny inštitút, Občianske združenie Bratislava Bratislava Výroba dokumentárnych filmov 200,000.00 Sk
Mesto Bojnice Bojnice Prestavba podkrovných priestorov - MsK Bojnice 300,000.00 Sk
Mesto Detva Detva Park pri Dome kultúry A.Sládkoviča v Detve - vybudovanie priestoru pre poriadanie kultúrnych podujatí 200,000.00 Sk
Mesto Detva Detva Dvor ľudových remesiel - stála expozícia Podpolianskeho múzea - rekonštrukcia areálu 100,000.00 Sk
Mesto Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Stavebné úpravy a prístavba amfiteátra 200,000.00 Sk
Mesto Dubnica nad Váhom Dubnica nad Váhom Rekonštrukcia hist. parku J.B.Magina 200,000.00 Sk
Mesto Galanta Galanta Zriadenie čajovne ako miesta stretávania sa mládeže Galanty 100,000.00 Sk
Mesto Gelnica Gelnica Oprava zastrešenia objektu Baníckeho múzea v Gelnici 150,000.00 Sk
Mesto Holíč Holíč Oprava okien telocvične na ZŠ v Holíči na Bernolákovej ulici 250,000.00 Sk
Mesto Hurbanovo Hurbanovo Oprava podlahy telocvične Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Hurbanovo 100,000.00 Sk
Mesto Lipany Lipany Kino klub - šanca pre malé mestá a regióny - doplniť vybavenie 120,000.00 Sk
Mesto Lipany Lipany Nákup krojov pre folklórny súbor Šarišská Lipa 50,000.00 Sk
Mesto Lučenec Lučenec Likvidácia odpadových vôd z Osady verej. čistoty - PD 200,000.00 Sk
Mesto Modrý Kameň Modrý Kameň Oprava strechy a fasády budovy zdravotného strediska 300,000.00 Sk
Mesto Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou Stavebná úprava historickej budovy Mestského úradu 200,000.00 Sk
Mesto Myjava Myjava Oprava priestorov areálu Folklórných slávností Myjava 300,000.00 Sk
Mesto Námestovo Námestovo Stavebné úpravy - Domu smútku Námestovo 100,000.00 Sk
Mesto Nová Baňa Nová Baňa Plynofikácia objektu MŠ, ul. Štúrova 47, Nová Baňa 50,000.00 Sk
Mesto Pezinok Pezinok Načúvaj a nezištne pomáhaj - financovanie prevádzky zariadení opatrovateľskej starostlivosti Hrnčiarska a Bratislavská 300,000.00 Sk
Mesto Sečovce Sečovce Prevádzkové vybavenie výdajne stravy ZŠ ul. Nová 100,000.00 Sk
Mesto Stropkov Stropkov Praktická Rómska domácnosť - 1. Fáza - školenia pre rómske rodiny 20,000.00 Sk
Mesto Stupava Stupava Dom sociálnych služieb Stupava - oprava objektu 300,000.00 Sk
Mesto Svätý Jur Svätý Jur Rekonštrukcia MŠ 200,000.00 Sk
Mesto Svidník Svidník Vybavenie klubu dôchodcov 150,000.00 Sk
Mesto Svidník Svidník Bezbarierové úpravy chodníkov 350,000.00 Sk
Mesto Šurany Šurany Prestavba budovy na komplexné zabezpečenie soc. služieb starým občanom 200,000.00 Sk
Mesto Trebišov Trebišov Detské ihrisko stred - rekonštrukcia a dostavba 100,000.00 Sk
Mesto Vysoké Tatry Starý Smokovec Tatry Slovensko - multimediálna prezentácia 500,000.00 Sk
Mesto Zlaté Moravce Zlaté Moravce Vzdelávacie podujatia s názvom PORAĎ SI SÁM - prevádzkové náklady 10,000.00 Sk
Mestské kultúrne stredicko Stupava Stupava Slávnosti kapusty - Deň zelá 2003  100,000.00 Sk
Mestské kultúrne stredisko Sečovce Nákup ozvučovacej techniky pre ZUČ 20,000.00 Sk
Mestské kultúrne stredisko Trebišov Trebišov Zriadenie folklórneho súboru 50,000.00 Sk
Mestské kultúrne stredisko v Rimavskej Sobote Rimavská Sobota Tvorivá dielňa pod Veprom - kultúrne podujatie 50,000.00 Sk
Mestský úrad Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Plán rozvoja mesta Vranov nad Topľou do roku 2015  250,000.00 Sk
Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne Dolný Kubín Pamätník slovenského kríža ekumenickej jednoty 100,000.00 Sk
Mládež - rodina - farnosť, Občianske združenie Košice Košice Výstavba pastoračného centra 200,000.00 Sk
Nadácia Antona Tunegu Bratislava Bratislava Monografia skupiny "A-R" 70,000.00 Sk
Nadácia HORIZONTY RODINY, Bratislava Bratislava Kultúrne programy pre deti z Ústavov sociálnej starostlivosti s názvom Nová nádej 50,000.00 Sk
Nadácia pre plnohodnotný život zdr.postihnutých občanov SR, Martin Martin Vzdelávanie zdravotne postihnutých občanov 50,000.00 Sk
Nadácia pre Univerzitu Jána Selyeho Komárno Rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiaky na vzdelávacie účely 200,000.00 Sk
Národný automotoklub SR Banská Bystrica Vyhotovenie software pre dispečing, služby, poplatky a materiál 400,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Gelnica Gelnica Nákup zariadenia TOKO-SONDA ku kardiografu 30,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Komárno Komárno Nákup odberových vakov pre darcov krvi 50,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Myjava Myjava Malá lineárna sonda - nákup zariadenia 50,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Rekonštrukcia skiagraficko-skiaskopického RTG pracoviska 50,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou svätej Barbory Rožňava Rožňava Rekonštrukcia energetického hospodárstva NsP Rožňava 500,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Šaľa Šaľa Nákup EKG prístroja 50,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Topoľčany Topoľčany Oprava kotolne a ÚK v budove Poliklinika, 17. novembra 1300  100,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Trstená Trstená Nákup sonografického prístroja 200,000.00 Sk
Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Chirurgická elektrokoagulačná jednotka - nákup zdravot. prístroja 50,000.00 Sk
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava Bratislava Operácie očí - nákup kvalitných umelých šošoviek 100,000.00 Sk
Nezisková organizácia Ľ. Štúra Uhrovec Vydávanie publikácií a tlačovín za účelom ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva, šírenia kultúrnych hodnôt obce Uhrovec 50,000.00 Sk
Nitrianska galéria Nitra Obrazové spracovanie zbierkového fondu Nitrianskej galérie 50,000.00 Sk
Novohradské osvetové stredisko Lučenec Oprava štítového múru na osvetovom stredisku v Lučenci 50,000.00 Sk
NsP Trebišov Trebišov Liečba očných komplikácií u diabetických pacientov 200,000.00 Sk
Občianske združenie 3Z pre záchranu a zachovanie zraku, Bratislava Bratislava Záchrana zraku - zakúpenie motorizovaného noža 100,000.00 Sk
Občianske združenie BOVAP, Lučenec Lučenec Bližšie k hviezdam a ďalej od drog - vytvorenie mládežníckeho observatória 20,000.00 Sk
Občianske združenie Folk EKONÓM Bratislava Zhotovenie krojov k novému programu k 35. výročiu založenia folklórneho súboru EKONÓM 250,000.00 Sk
Občianske združenie Pro Kalondiensis,Kalonda Kalonda Rekonštrukcia budovy na vytvorenie priestorov pre sociálne slabších obyvateľov mesta 50,000.00 Sk
Občianske združenie rodičov a priateľov detí, Trnava Trnava Chránené dielne, chránené pracovisko - rekonštrukcia budovy, ktorá bude slúžiť ako chránené pracovisko pre postihnuté deti po ukončení školy. 50,000.00 Sk
Občianske združenie svetielko nádeje Banská Bystrica Detská oáza - vytvorenie jednotky pre deti s onkologickým ochorením 100,000.00 Sk
Občianske združenie Terra Therapeutica, Bratislava Bratislava Rekonštrukcia arteterapuetickej dielne 50,000.00 Sk
Občianske združenie TK DANUBE Bratislava Bratislava Slovakia integra Cup - realizuje tanečno-športové aktivity 70,000.00 Sk
Obec Abrahám Abrahám Rekonštrukcia strechy, odkvapových žľabov a rúr na MŠ 40,000.00 Sk
Obec Abrahám Abrahám Vybavenie exteriéru MŠ na environmentálnu výchovu a rekonštrukcia strechy, odkvapových žľabov a rúr na MŠ 85,000.00 Sk
Obec Arnutovce Arnutovce Rekonštrukcia okien na budove kult. a osvet. strediska 100,000.00 Sk
Obec Babín Babín Folklórny súbor - zakúpenie krojov 25,000.00 Sk
Obec Babiná Babiná Kanalizácia a ČOV 200,000.00 Sk
Obec Bajerov Bajerov Rekonštrukcia kultúrneho zariadenia 50,000.00 Sk
Obec Bajtava Bajtava 86  Zmena dokonč. stavby - Bajtava skl. TKO 200,000.00 Sk
Obec Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom Oprava strešnej krytiny budov TJ 100,000.00 Sk
Obec Belejovce Svidník Dom smútku - dostavba objektu 50,000.00 Sk
Obec Beluj Banská Štiavnica Záchrana a obnova kostola Svätého Vavrinca - diakóna 80,000.00 Sk
Obec Beňadovo Breza Zakúpenie nábytku do kltúrneho domu 60,000.00 Sk
Obec Beňatina Beňatina 10  Oprava strechy kultúrneho domu 20,000.00 Sk
Obec Bernolákovo Bernolákovo Rekonštrukcia tribúny a ihriska 200,000.00 Sk
Obec Betlanovce Betlanovce č. 23  Výmena okien a dverí - zatekanie 200,000.00 Sk
Obec Bíňa Bíňa Prívod a rozvod vody 250,000.00 Sk
Obec Biskupová Biskupová Kanalizácia - Biskupová 250,000.00 Sk
Obec Blatnica Blatnica Kanalizácia a čistička odpadových vôd Blatnica 250,000.00 Sk
Obec Blhovce Blhovce Obnova detského ihriska 20,000.00 Sk
Obec Bobrov Bobrov Oprava budovy materskej školy 100,000.00 Sk
Obec Bohdanovce nad Trnavou Bohdanovce nad Trnavou 268  Oprava budovy športového areálu 50,000.00 Sk
Obec Borša Borša Rekonštrukcia ústredného vykurovania 200,000.00 Sk
Obec Branovo Dvory nad Žitavou Oprava strechy kultúrneho domu 100,000.00 Sk
Obec Brdárka Brdárka Rekonštrukcia budovy na turistickú ubytovňu obce 20,000.00 Sk
Obec Brezina Trebišov Technické vybavenie kultúrneho domu 20,000.00 Sk
Obec Brodské Brodské Oprava rovnej strechy dvoch pavilónov MŠ Brodské 100,000.00 Sk
Obec Cernica Cernica - Svidník Oprava budovy OÚ a kultúrno-správnej budovy 250,000.00 Sk
Obec Cífer Cífer Dostavba tribúny a sociálnych zariadení ŠK Cífer 150,000.00 Sk
Obec Cigeľ Prievidza Rekonštrukcia bývalej MŠ na stredisko sociálnych služieb 200,000.00 Sk
Obec Čab Nitra Výmena 9 okien na 3 triedach MŠ 25,000.00 Sk
Obec Čajkov Čajkov Čajkov - kanalizácia obce 250,000.00 Sk
Obec Čaka Čaka - Levice Ukončenie rekonštrukcie amfiteátra 200,000.00 Sk
Obec Častkov Častkov Rekonštrukcia fasádnych omietok na kultúrnom dome 250,000.00 Sk
Obec Častkovce Častkovce Dostavba domu smútku 150,000.00 Sk
Obec Čečehov Čečehov Vybudovanie športového a oddychového centra 300,000.00 Sk
Obec Čechy Čechy 135  Rekonštrukcia havarijného stavu sály kultúrneho domu 90,000.00 Sk
Obec Čechynce Čechynce Dokončenie stavby obecného domu s knižnicou a stravovacím zariadením pre dôchodcov 250,000.00 Sk
Obec Čelovce Pušovce Úprava areálu základnej školy v Čelovciach 70,000.00 Sk
Obec Čerenčany Čerenčany Úprava potoka na odvod dažďovej vody 50,000.00 Sk
Obec Čermany Čermany Čermany-kanalizácia 200,000.00 Sk
Obec Černík Černík 145  Vybavenie a úprava posilňovne 100,000.00 Sk
Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Zriadenie tenisového kurtu 150,000.00 Sk
Obec Červený Kláštor Červený kláštor Plynofikácia domu smútku a kostola 50,000.00 Sk
Obec Čierne Kľačany Čierne Kľačany Výmena okien v kultúrnom dome 75,000.00 Sk
Obec Čierne nad Topľou Čierne nad Topľou Rekonštrukcia sály bývalého kultúrneho domu na telocvičňu 150,000.00 Sk
Obec Čučma Čučma Plynofikácia objektu MŠ 150,000.00 Sk
Obec Ďačov Lipany Stavebné úpravy a prestavba hospodárskeho objektu na viacúčelový objekt 200,000.00 Sk
Obec Danišovce Danišovce Rekonštrukcia domu smútku 100,000.00 Sk
Obec Dedina Mládeže Dedina Mládeže Rekonštrukcia vnútorného rozvodu elektroinštalácie v budove KD 100,000.00 Sk
Obec Diakovce Diakovce Diakovce - rekultivácia skládky odpadu 300,000.00 Sk
Obec Dlhá Ves Dlhá Ves Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 40,000.00 Sk
Obec Dlhé Stráže Dlhé Stráže Oprava strechy ZŠ, izolácia stropu a suterénu 100,000.00 Sk
Obec Dolný Chotár Dolný Chotár Rekonštrukcia domu smútku v Dolnom Chotári 250,000.00 Sk
Obec Donovaly Donovaly 3  Ochrana a využitie trasy, hist. Španodolinského banského vodovodu 250,000.00 Sk
Obec Dražkovce Dražkovce Výstavba kanalizácie obce 250,000.00 Sk
Obec Drienčany Teplý Vrch Výmena kúrenia v kult. dome 50,000.00 Sk
Obec Držkovce Gem. Ves okr. Revúca Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 50,000.00 Sk
Obec Ďurčiná Rajec Rekonštrukcia oplotenia cintorína, vybudov. chodníkov a cestičiek na cintoríne 100,000.00 Sk
Obec Forbasy Hviezdne Multifunkčné ihrisko obec + MŠ Forbasy 50,000.00 Sk
Obec Girovce Girovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Havaj Havaj - Stropkov Zriadenie domu smútku - dokončenie rekonštrukcie 250,000.00 Sk
Obec Hažín Hažín Úprava verejného priestranstva - okolie domu smútku 150,000.00 Sk
Obec Hažín nad Cirochou Kamenica nad Cirochou Detské ihrisko pri MŠ Hažín nad Cirochou 40,000.00 Sk
Obec Hertník Hertník Dom dôchodcov - rekonštrukcia 200,000.00 Sk
Obec Hliník nad Hronom Hliník nad Hronom Zriadenie práčovne pre zariadenia obce a občanov 50,000.00 Sk
Obec Hniezdne Hniezdne č. 1  Bioenergetické vykurovanie kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Hontianske Nemce Hontianske Nemce Rekonštrukcia strechy materskej školy 50,000.00 Sk
Obec Horná Ves Horná Ves 17  Reštaurovanie stĺpa svätej trojice - II. etapa 125,000.00 Sk
Obec Horné Turovce Horné Turovce Materská škola Horné Turovce - výmena strešnej krytiny a statické zbezpečenie stavby 100,000.00 Sk
Obec Hosťová Hosťová Prístavba a dostavba obecného úradu a KD - kuchyňa 100,000.00 Sk
Obec Hrabovčík Mestisko oprava havarijného stavu kultúrno-správnej budovy 200,000.00 Sk
Obec Hrabušice Hrabušice Informačné tabule Slovenský raj sever 50,000.00 Sk
Obec Hrachovo Hrachovo Výstavba multifunkčného ihriska pre deti zo základných škôl 100,000.00 Sk
Obec Hrochoť Hrochoť Športová tribúna - výstavba 100,000.00 Sk
Obec Hruboňovo Hruboňovo Hruboňovo - kanalizácia 200,000.00 Sk
Obec Chrabrany Chrabrany Rekonštrukcia šatní TJ Chrabrany 50,000.00 Sk
Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji Oprava zásobovania teplom Materskej školy MŠ-60 Ivanka pri Dunaji 100,000.00 Sk
Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre Sociálne služby - zriadenie jedálne pre dôchodcov 100,000.00 Sk
Obec Jacovce Jacovce Výstavba účelového zariadenia TJ Jacovce 200,000.00 Sk
Obec Jakubany Jakubany Plynofikácia materskej škôlky 120,000.00 Sk
Obec Jarabina Jarabina č. 58  Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby 300,000.00 Sk
Obec Jasenovce Jasenovce Sociálne zariadenie do kultúrneho domu 35,000.00 Sk
Obec Jasová Jasová Rekonštrukcia strechy domu smútku v Jasovej 70,000.00 Sk
Obec Jelenec Jelenec Jelenec - kanalizácia 250,000.00 Sk
Obec Jelenec Jelenec Monografia - obec Jelenec 75,000.00 Sk
Obec Kamenín Kamenín Prívod a rozvod vody Kamenín 250,000.00 Sk
Obec Kapišová Kapišová Plynofikácia budovy obecného úradu Kapišová 100,000.00 Sk
Obec Klčov Klčov - Levoča Rekonštrukcia soc. zariadení KD 150,000.00 Sk
Obec Kluknava Kluknava Modernizácia kuchynského zariadenia - vývarovne pre dôchodcov a sociálne odkázaných občanov 100,000.00 Sk
Obec Kochanovce Humenné Výstavba domu nádeje Kochanovce 100,000.00 Sk
Obec Kolonica Stakčín - Snina Zriadenie vývarovne stravy pre dôchodcov 30,000.00 Sk
Obec Komjatice Komjatice Komjatice - vodovod 200,000.00 Sk
Obec Komjatice Komjatice Dom opatrovateľskej služby - prevádzka 50,000.00 Sk
Obec Koprivnica Koprivnica 126  Oprava kultúrno-spoločenskej budovy 200,000.00 Sk
Obec Korejovce Medvedie, okr. Svidník Oprava havarijného stavu kultúrneho domu 150,000.00 Sk
Obec Kosorín Kosorín Rekonštrukcia materskej školy v Kosoríne 50,000.00 Sk
Obec Kostolné Kračany Kostolné Kračany Rekonštrukcia strechy budovy v športovom areáli 75,000.00 Sk
Obec Krajná Porúbka Svidník Zriadenie športového ihriska 50,000.00 Sk
Obec Krajné Krajné Kanalizačný zberač a ČOV Krajné 400,000.00 Sk
Obec Kráľov Brod Kráľov Brod Rekonštrukcia budovy domu smútku 200,000.00 Sk
Obec Kráľova Lehota Liptovský Mikuláš 39  Odstránenie havarijného stavu splaškovej kanalizácie v MŠ Kráľova Lehota 50,000.00 Sk
Obec Kráľová nad Váhom Kráľová nad Váhom Odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie na materskej škole a futbalovom štadióne 50,000.00 Sk
Obec Krásna Ves Krásna Ves Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice na ubytovňu pre dôchodcov s opatr. 300,000.00 Sk
Obec Krásny Brod Krásny Brod Oprava antukového ihriska 60,000.00 Sk
Obec Kravany Kravany okres Trebišov Oprava domu smútku Kravany 100,000.00 Sk
Obec Krivany Krivany- Výstavba centra ľudovej architektúry 150,000.00 Sk
Obec Kružno Rimavská Sobota Nový kotol pre MŠ 30,000.00 Sk
Obec Kuraľany Kuraľany - Levice Rekonštrukcia kultúrneho domu 100,000.00 Sk
Obec Kútniky Kútniky Založenie mládežníckeho futbalového družstva 50,000.00 Sk
Obec Lackovce Humenné Obnova futbalového ihriska a dobudovanie basketbalového ihriska 50,000.00 Sk
Obec Lehota nad Rimavicou Rimavská Baňa Oprava kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Lenartovce Lenartovce ZŠ Lenartovce - uzemnenie a bleskozvod 25,000.00 Sk
Obec Letanovce Letanovce Oprava turistickej ubytovne 200,000.00 Sk
Obec Letničie Letničie Dom smútku - prístavba prístrešku a sociálneho zariadenia 70,000.00 Sk
Obec Lieskovany Markušovce Stavebné úpravy kultúrneho domu 100,000.00 Sk
Obec Lipovník Lipovník Odstránenie havarijného stavu na ÚK v kultúrnom dome - výmena 17 ks radiátorov a náhradných súčiastok. 30,000.00 Sk
Obec Lokca Námestovo Projekt riešenia havarijného stavu výplní otvorov obvodových konštrukcií ObZS Lokca 250,000.00 Sk
Obec Lomná Lomná - Námestovo Oprava sociálnych zariadení - kultúrny dom 100,000.00 Sk
Obec Ľubotín Ľubotín Rekonštrukcia strechy zdravotného strediska 300,000.00 Sk
Obec Lúčka Giraltovce Rekonštrukcia strechy kultúrno správnej budovy 50,000.00 Sk
Obec Lúčka Lúčka Prístavba k obecnému úradu - kultúrno spoločenská miestnosť 200,000.00 Sk
Obec Lukavica Zvolen Pitná voda, vodojem úprava technológie 200,000.00 Sk
Obec Lužianky Lužianky Výmena 28 okien na 9 učebniach a riaditeľňa na ZŠ 50,000.00 Sk
Obec Majerovce pošta Sedliská Oprava strechy na budove MŠ 20,000.00 Sk
Obec Makovce Makovce Vybavenie spoločenskej budovy 50,000.00 Sk
Obec Malé Kozmálovce Tlmače Rekonštrukcia obecnej knižnice 150,000.00 Sk
Obec Malé Vozokany Malé Vozokany Kanalizácia a ČOV Malé Vozokany 250,000.00 Sk
Obec Malé Zlievce Bušince Výstavba ČOV 200,000.00 Sk
Obec Mankovce Zlaté Moravce Rekonštrukcia osvetového zariadenia a OcÚ 100,000.00 Sk
Obec Margecany Margecany Hydraulická regulácia systému ÚK 100,000.00 Sk
Obec Martin nad Žitavou Martin nad Žitavou Rekonštrukcia okien na budove Základnej školy 100,000.00 Sk
Obec Maťovské Vojkovce Maťovské Vojkovce Vybavenie klubu zdravotne postihnutých občanov nábytkom a zariadením 70,000.00 Sk
Obec Matúškovo Matúškovo Oprava a udržiavacie práce na objekte MŠ v Matúškove 300,000.00 Sk
Obec Mestisko Mestisko Oprava spoločenskej sály a budovy kult. domu Mestisko 200,000.00 Sk
Obec Mužla Mužla Plynofikácia kotolne kultúrneho domu objekt č.2 - sauna 95,000.00 Sk
Obec Nemcovce Nemcovce 93  Plynofikácia objektu Materská škola Nemcovce 50,000.00 Sk
Obec Nemčiňany Nemčiňany Nemčiňany - odkanalizovanie obce 200,000.00 Sk
Obec Nemčiňany Nemčiňany Rekonštrukcia kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Neverice Neverice Plynofikácia MŠ - Neverice 100,000.00 Sk
Obec Nevidzany Nevidzany ČOV a kanalizácia v obci Nevidzany 250,000.00 Sk
Obec Nitrianske Hrnčiarovce Nitra Kanalizácia a ochrana chránených rastlín europ. a národ. významu 200,000.00 Sk
Obec Nitrica Nitrica Rekonštrukčné práce budovy viacúčelového kult. - spol. domu - oprava strechy, omietok a kanalizačných rozvodov 200,000.00 Sk
Obec Nižná Olšava Nižná Oľšava Strom života - ozelenenie stredu obce drevinami 200,000.00 Sk
Obec Nižná Sitnica Nižná Sitnica Rekonštrukcia kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Nižný Mirošov Vyš. Orlík, okr. Svidník Objekt telocvičňa - oprava krytiny plochej strechy 200,000.00 Sk
Obec Nižný Mirošov Vyšný Orlík Rekonštrukcia kultúrneho domu 150,000.00 Sk
Obec Nižný Orlík Nižný Orlík 58  Rekonštrukcia podláh v spol. sale kultur. domu N. Orlík 100,000.00 Sk
Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou Výmena strešnej krytiny a podláh obecnej knižnice. 100,000.00 Sk
Obec Nový Ruskov Nový Ruskov Úprava a odvodnenie poľnej cesty 50,000.00 Sk
Obec Nýrovce Nýrovce Obecný vodovod 200,000.00 Sk
Obec Okrúhle Okrúhle Rekonštrukcia KD na vytvorenie priestorov na športové účely 100,000.00 Sk
Obec Okrúhle Okrúhle Rekonštrukcia budovy na vybudovanie športového centra mládeže 100,000.00 Sk
Obec Ondavské Matiašovce Tovarné Oprava strechy na budove ZŠ-MŠ v obci Ond. Matiašovce 200,000.00 Sk
Obec Opatovce Trenčianske Stankovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Opatovská Nová Ves Slovenské Ďarmoty Vybudovanie vodného zdroja pre obecné nájomné byty Opatovská Nová Ves 250,000.00 Sk
Obec Oravská Jasenica Oravská Jasenica Rekonštrukcia sociálno-športového zariadenia 300,000.00 Sk
Obec Oravská Poruba Veličná Prestavba kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Oslany Oslany Zriadenie obecnej vývarovne so sociálnou starostlivosťou 300,000.00 Sk
Obec Ostrá Lúka Dobrá Niva Rekonštrukcia interiéru hrobky rodiny Ostrolúckych 50,000.00 Sk
Obec Ovčiarsko Ovčiarsko okr. Žilina Rekonštrukcia strechy kultúrneho strediska 100,000.00 Sk
Obec Palárikovo Palárikovo Zriadenie kuchyne a výdajne stravy pre starších ľudí 300,000.00 Sk
Obec Pavlice Pavlice Rekonštrukcia elektrickej siete v budove KD 50,000.00 Sk
Obec Pavlovce Pavlovce Rekonštrukcia strechy a pivničných priestorov budovy ZŠ 200,000.00 Sk
Obec Pažiť Partizánske Oprava budovy MŠ Pažiť 200,000.00 Sk
Obec Pečovská Nová Ves Pečovská Nová Ves Triedený zber komunálneho odpadu - zriadenie zhromaž. dvora 50,000.00 Sk
Obec Plášťovce Plášťovce Výmena strešnej krytiny, statické zabezpečenie stavby Základnej školy Plášťovce 170,000.00 Sk
Obec Plavecký Štvrtok Plavecký Štvrtok Rekonštrukcia zdravotného strediska 200,000.00 Sk
Obec Pohranice Pohranice Rekonštrukcia budovy obvodného zdrav. strediska v Pohroniciach 195,000.00 Sk
Obec Poliakovce Hrabovec okres Bardejov Ukončenie rekonštrukcie KSB 250,000.00 Sk
Obec Polomka Polomka Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Polomka 200,000.00 Sk
Obec Poráč Poráč 61  Oprava havarijného stavu oplotenia školského ihriska a školy 100,000.00 Sk
Obec Pozba Pozba č.225 Výstavba sociálneho zariadnia 95,000.00 Sk
Obec Prestavlky Prestavlky Výstavba domu smútku 200,000.00 Sk
Obec Proč Pušovce okr. Prešov Prístavba sociálneho zariadenia k ZŠ 200,000.00 Sk
Obec Prochot Prochot Výmena vykurovacieho kotla a súvisiace služby 200,000.00 Sk
Obec Radimov Radimov Rekonštrukcia viacúčelového kultúrno-športového zariadenia 105,000.00 Sk
Obec Radobica Radobica Oprava vchodových dverí do kultúrneho domu a vchodu do kancelárií obecného úradu 50,000.00 Sk
Obec Radôstka Stará Bystrica Dobudovanie plyfunkčného domu - časť tribúna a soc. zariadenie 200,000.00 Sk
Obec Rakovčík Mestisko Oprava havarijného stavu kultúrno-správnej budovy 100,000.00 Sk
Obec Rovensko Rovensko Dostavba viacúčelovej budovy kultúrneho domu 300,000.00 Sk
Obec Ruská Ruská Nákup vybavenia pre rozvoj telesnej kultúry a športu 100,000.00 Sk
Obec Sedliská Sedliská Dedinské múzeum v obci Sedliská 100,000.00 Sk
Obec Selce Selce Udržiavacie práce na budove kultúrneho domu 70,000.00 Sk
Obec Senné Senné 230  Výstavba tenisového kurtu 100,000.00 Sk
Obec Sitáre Nitrianske Hrnčiarovce Rekonštrukcia kultúrneho domu 100,000.00 Sk
Obec Slovenské Ďarmoty Slovenské Ďarmoty Rekonštrukcia budovy MŠ a budovy obecného úradu 200,000.00 Sk
Obec Slovenský Grob Slovenský Grob Mobilné sociálne zariadenie futbalového štadióna 200,000.00 Sk
Obec Snežnica Snežnica Rekonštrukcia vstupu do budovy kultúrneho domu + náter strechy 100,000.00 Sk
Obec Somotor Somotor Rekonštrukcia vedenia ústr. kúrenia 50,000.00 Sk
Obec Spišský Hrhov Spišský Hrhov Revitalizácia nelegálnych skládok komunálneho odpadu v Spišskom Hrhove 150,000.00 Sk
Obec Stakčínska Roztoka Stakčínska Roztoka okr. Snina Zariadenie centra voľného času občanov obce 30,000.00 Sk
Obec Strekov Strekov Rekonštrukcia kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Sučany Sučany Zakúpenie javiskovej techniky pre MKS - Robotnícky dom Sučany 300,000.00 Sk
Obec Súlovce Súlovce Rekonštrukcia a oprava chodníkov, likvidácia divokých skládok, rekonštrukcia sôch z 18. st. a pomníka 120,000.00 Sk
Obec Svidnička Svidnička Oprava budovy KD a OcÚ 200,000.00 Sk
Obec Šandal Stropkov Vybavenie kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená Dostavba kultúrneho domu a spoločenskej miestnosti 200,000.00 Sk
Obec Šarišské Dravce Šarišské Dravce Rekonštrukcia - Sociálnej budovy ihriska - pre žiakov, dorast a dospelých 50,000.00 Sk
Obec Šarišské Sokolovce Šarišské Sokolovce 17  Úprava centra obce 80,000.00 Sk
Obec Šelpice Šelpice 195  Rekonštrukcia elektrorozvodu a vnútorného osvetlenia KD 65,000.00 Sk
Obec Široké Široké 118  Zavedenie knižnično-informačného systému a zriadenie internetového kútika. 20,000.00 Sk
Obec Šišov Šišov Rekonštrukcia strechy budovy požiarnej zbrojnice 50,000.00 Sk
Obec Štefanová Štefanová 63  Kultúra Spoločenský dom Štefanová - výstavba kultúrneho, spoločenského a hygien. zariadenia 200,000.00 Sk
Obec Štiavnické Bane Štiavnické Bane č. 1  Rekonštrukcia a oprava kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Štrba Štrba Prestavba budovy na zariadenie sociálnyh služieb - Tatranská Štrba 200,000.00 Sk
Obec Šurianky Šurianky Výstavba ČOV a kanalizácie - Šurianky 250,000.00 Sk
Obec Tajná Vráble Vybudovanie detského ihriska 80,000.00 Sk
Obec Ťapešovo Lokca Športové ihrisko - vybudovanie 15,000.00 Sk
Obec Tesárske Mlyňany Tesárske Mlyňany Tesárske Mlyňany - ČOV, kanalizácia 250,000.00 Sk
Obec Tešedíkovo Tešedíkovo Rekonštrukcia kuchyne pre starých občanov 180,000.00 Sk
Obec Tisinec Stropkov Zariadenie kultúrno-spoločenskej miestnosti 50,000.00 Sk
Obec Topoľčianky Topoľčianky Rekonštrukcia havarijného stavu strechy MŠ 150,000.00 Sk
Obec Topoľníky Topoľníky Obnova ihrísk pri MŠ, ZŠ a v obci 150,000.00 Sk
Obec Trstené pri Hornáde Trstené pri Hornáde Splynofikovanie Materskej škôlky a Základnej školy 150,000.00 Sk
Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves 167  Rekonštrukcia kultúrneho domu 200,000.00 Sk
Obec Udavské Udavské 30  Oprava fasády a omietky na KD 100,000.00 Sk
Obec Ulič Ulič Oprava strechy na budove zdavotníckeho zariadenia 250,000.00 Sk
Obec Unín Unín Oprava kabín TJ Unín - oprava strechy a soc. zariadení 200,000.00 Sk
Obec Vaďovce Vaďovce Stretneme sa vo Fitness - pokrytie prevádzkových nákladov na telovýchovnú činnosť 10,000.00 Sk
Obec Valkovce Okrúhle - Svidník Rekonštrukcia budovy OcÚ a Kultúrneho domu 130,000.00 Sk
Obec Veľaty Veľaty - Trebišov Stravovacie centrum pre sociálne hendikepované obyvateľstvo a dôchodcov 100,000.00 Sk
Obec Veľká Čierna Rajec Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a budovy domu smútku 150,000.00 Sk
Obec Veľká Ves Kalinovo Klub detí a mládeže - vybudovanie detského viacúčelového ihriska v priestoroch materskej škôlky. 50,000.00 Sk
Obec Veľké Raškovce Oborín Výstavba domu smútku 200,000.00 Sk
Obec Veľké Slemence Veľké Slemence Oprava budovy Základnej školy 100,000.00 Sk
Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany Kanalizácia obce 250,000.00 Sk
Obec Veľké Zálužie Veľké Zálužie MŠ - Veľké Zálužie - výmena okien 200,000.00 Sk
Obec Veľký Blh Veľký Blh Plynofikácia kultúrneho domu 50,000.00 Sk
Obec Veľký Cetín Veľký Cetín Realizácia stavby Spoločenský dom Senior 300,000.00 Sk
Obec Vieska nad Žitavou Slepčany Dokončenie kultúrneho zariadenia 150,000.00 Sk
Obec Vlčany Vlčany č.1 Obecný dom - časť hospodárskeho zázmia pre kultúrny dom - stavebné úpravy 200,000.00 Sk
Obec Vlčany Vlčany č. 1  Stredisko sociálnej starostlivosti - stavebné úpravy 200,000.00 Sk
Obec Vojčice Vojčice Rekonštrukcia športového objektu 100,000.00 Sk
Obec Volkovce Volkovce Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu - Volkovce 150,000.00 Sk
Obec Výčapy-Opatovce Výčapy-Opatovce Plynofikácia vykurovania kina 150,000.00 Sk
Obec Vyhne Vyhne 100  Šatne pre futbalové ihrisko 250,000.00 Sk
Obec Vyšná Jedľová Svidník Oprava havarijného stavu javiska a kuchyne KSB 195,000.00 Sk
Obec Vyšná Pisaná Kapišová Oprava a rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyšná Pisaná 100,000.00 Sk
Obec Vyšný Mirošov Vyšný Orlík Rekonštrukcia budovy KD Vyšný Mirošov - výmena strešnej krytiny, žľaby, oprava vonkajších a vnútorných omietok, podlahy, okien a dverí. 200,000.00 Sk
Obec Vyšný Slavkov Vyšný Slavkov Výstavba športového areálu 50,000.00 Sk
Obec Zábiedovo Zábiedovo Úprava viacúčelovej športovej plochy 50,000.00 Sk
Obec Záborské Petrovany Odvodnenie, zalesnenie a rekultivacia pôdy - ohrozenie obce zosuvom pôdy 300,000.00 Sk
Obec Záhradné Záhradné Úprava areálu ZŠ Záhradné 23,000.00 Sk
Obec Závada Závada Zariadenie triedy ZŠ počítačovou technikou 40,000.00 Sk
Obec Závadka Závadka Rekonštrukcia kultúrneho domu 205,000.00 Sk
Obec Závod Závod Rekonštrukcia oplotenia areálu ZŠ a ihriska TJ 100,000.00 Sk
Obec Zbehy Zbehy Zbehy - prívod vody 200,000.00 Sk
Obec Zborov nad Bystricou Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia - oprava strechy domu smútku 100,000.00 Sk
Obec Zemné Zemné Rekonštrukcia kultúrneho domu 100,000.00 Sk
Obec Zemplínska Teplica Zemplínska Teplica Oprava budovy domu smútku 50,000.00 Sk
Obec Zemplínske Jastrabie Zemplínske Jastrabie Rekonštrukcia šatní a tribúny na futbalovom ihrisku 350,000.00 Sk
Obec Zlatá Baňa Kokošovce Klub dôchodcov - rekonštrukcia budovy 100,000.00 Sk
Obec Žalobín Žalobín Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Zdravotnom stredisku pre dôchodcov 50,000.00 Sk
Obec Železná Breznica okres Zvolen Športové ihrisko pre tenis a volejbal 50,000.00 Sk
Obec Žikava Zlaté Moravce Obnovenie činnosti Klubu mládeže F. Horniaka - oprava strechy, okien, dverí a obnova omietky 50,000.00 Sk
Obec Žipov Žipov 85  Rekonštrukcia kultúrneho zariadenia 100,000.00 Sk
Obec Žirany Žirany Ohrada miestneho cintorína 50,000.00 Sk
Obec Žirany Žirany Rekonštrukcia šatní TJ - oprava strechy 50,000.00 Sk
Obec Žitavce Žitavce Rekonštrukcia rímsko katolíckeho kostola 100,000.00 Sk
Obchodná akadémia Topoľčany Topoľčany Vybudovanie počítačovej učebne s pripojením na internet 100,000.00 Sk
Obchodná akadémia, Račianska 107  Bratislava Technické zabezpečenie lepšieho využitia IKT na škole 100,000.00 Sk
OV SZPB Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Kniha k 60. výročiu SNP a historický vývoj SZPB v okrese Stará Ľubovňa 100,000.00 Sk
OZ Hájenka Bratislava 15. výročie DFS Hájenka 50,000.00 Sk
OZ Združenie obci, obec rodine Kremnica Nákup krojov pre detský folklórny súbor 10,000.00 Sk
Patria - Domov dôchodcov v Galante Galanta Oprava strešnej krytiny dvoch pavilónov Domova dôchodcov Patria v Galante 300,000.00 Sk
Podduklianske osvetové stredisko Svidník Dni duchovnej piesne - cyklus koncertov 40,000.00 Sk
Podduklianske osvetové stredisko Svidník Poďte s nami do rozprávky - príprava inscenácie rozprávky 30,000.00 Sk
Poleno - mládežnícky folklórny súbor Bratislava Reprezentácia mládežníckej činnosti v zahraničí 100,000.00 Sk
Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica Považská Bystrica Otvorené srdcia - celoslovenská súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl 10,000.00 Sk
Pravoslávna cirkevná obec Prešov Prešov Výstavba pastoračného centra 100,000.00 Sk
Pravoslávna cirkevná obec Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Výstavba pastoračného centra 100,000.00 Sk
Proti prúdu, Občianske združenie, Bratislava Bratislava Úhrada materiálu a služieb na vydávanie časopisu Nota bene 100,000.00 Sk
Reformovaná kresťanská cirkev Lastomír Michalovce Rekonštrukcia fary 50,000.00 Sk
Reformovaná kresťanská cirkev Michalovce Michalovce Dostavba kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi 100,000.00 Sk
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch Nové Zámky Prevádzkové náklady na vzdelávací kurz ľudových remesiel 50,000.00 Sk
Regionálne osvetové stredisko, Trebišov Trebišov XI. ročník Festivalu divadelných hier s detskou tématikou 50,000.00 Sk
Rehabilitačné centrum Harmony, n.o., Bratislava Bratislava Zriadenie pracoviska pre neurofeedback terapiu 100,000.00 Sk
Rímsko-katolícka cirkev farnosť Kopčany Kopčany Obnova kostola sv.MargityAntiochijskej v Kopčanoch 100,000.00 Sk
Rímsko-katolícka cirkev farnosť Lopej Lopej Oprava obvodových múrov rím.kat. kostola sv. Juraja v Lopeji 100,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nevidzany Nevidzany Rekonštrukcia veže kostola Červený Hrádok 80,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev Farnosť sv. Alžbety, Košice Košice Kaplnka sv. Michala Národná kultúrna pamiatka - rekonštrukcia 200,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev farnosť Unín pri Skalici Unín Plynofikácia farskej budovy Rímsko-katolíckej Cirkvi 50,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bojnice Bojnice Rekonštrukcia rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v Bojniciach 100,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce Domaňovce Oprava a náter vonkajšej fasády rím.kat. kostola 100,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ruská Ruská Rešaturovanie skelenených vitráží rímskokat.kostola v Ruskej 50,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šintava Šintava Farské centrum - zriadenie kultúrneho centra 105,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľké Leváre Veľké Leváre Oprava kostola vo Veľkých Levároch 100,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Letanovce, filiálka Arnutovce Letanovce Rekonštrukcia okien na budove Materskej školy Arnutovce 35,000.00 Sk
Rímskokatolícka cirkev, Kráľov Brod Kráľov Brod Izolácia stien kostola a rekonš. vonkaj. a vnút. fasády 150,000.00 Sk
Rímskokatolícky farský úrad Bratislava - Nové Mesto Bratislava Generálna oprava chrámového organa a rozšírenie o 6 registrov 100,000.00 Sk
Rímskokatolícky farský úrad Diakovce Diakovce Reštaurovanie kultúrnej pamiatky - románska bazilika z r. 1228  80,000.00 Sk
Rímskokatolícky farský úrad Kamenný Most Kamenný Most Rekonštrukcia kostola I. Etapa Sanácia a odvlhčenie objektu 150,000.00 Sk
Samaritánka, n.o. Žarnovica Žarnovica Poskytovanie sociálnej pomoci pre občanov - nákup drobného hmotného majetku. 50,000.00 Sk
SIEŤ - HÁLÓ, Občianske združenie, Tekovské Lužany Tekovské Lužany Stretnutie kresťanských spoločenstiev mladých 60,000.00 Sk
Slovenský poľovnícky zväz, Zvolen Zvolen Strelecký štadión - oprava budovy 50,000.00 Sk
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku Bratislava Špeciálne tanečné invalidné vozíčky 70,000.00 Sk
Sociálne ohrozené rodiny, Občianske združenie, Bratislava Bratislava Kultúrne, brannošportové a vzdelávacie podujatie pre deti z ústavov sociálnych služieb a z neúplných rodín s názvom ,,Láska je to, čo nás spája" 50,000.00 Sk
Socialtransform, n.o. Spišské Vlachy Transformácia DSS Žehra časť Hodkovce - pilotný projekt 200,000.00 Sk
SOU stavebné Bratislava Bratislava Rekonštrukcia telocvične 300,000.00 Sk
SPIŠ - združenie pre obnovu a rozvoj regiónu Spišský Hrhov Tradičný remeselnícky dvor - expozícia 30,000.00 Sk
Spišské divadlo Spišská Nová Ves Divadlo deťom - ZLATOVLÁSKA 30,000.00 Sk
Správa cestovného ruchu Senec Výsadba verejnej zelene v areáli Slnečných jazier 50,000.00 Sk
Správa majetku mesta Bojnice Bojnice Úprava vyvýšenej časti chodníka z východnej a severnej strany objektu Pivár 200,000.00 Sk
Staré divadlo v Nitre Nitra Inscenácia hry Ponitrianske povesti a povrávky 50,000.00 Sk
Stredná poľnohospodárska škola Komárno Komárno Rekonštrukcia sociálnych miestností v škole 100,000.00 Sk
Stredná priemyselná škola Levice Levice Rekonštrukcia výroby teplej úžitkovej vody pre Domov mládeže pri SPŠ Levice, ul. Fr. Hečku 25  100,000.00 Sk
Stredné odborné učilište obchodné, Na Pántoch 9, Bratislava Bratislava Rekonštrukcia audiovizuálnej učebne 50,000.00 Sk
Stredné odborné učilište poľnohospodárske Poltár Poltár Rekonštrukcia a oprava budov 200,000.00 Sk
Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Štítniku Štítnik - Rožňava Zastrešenie bašty Bebekovského hradu Štítnik 200,000.00 Sk
Stredné odborné učilište stavebné, Lučenec Lučenec Rekonštrukcia prípravy TÚV 200,000.00 Sk
Stredné odborné učilište stavebné, Nitra Nitra Modernizácia počítačovej triedy pre študentov 30,000.00 Sk
Stredné odborné učilište strojárske Čadca Čadca Rekonštrukcia sociálnych zariadení 70,000.00 Sk
Stredné odborné učilište strojárske Komárno Komárno Zateplenie dielní 100,000.00 Sk
Stredné odborné učilište Š.A. Jedlíka, Nitra Nitra Rekonštrukcia plochej strechy 70,000.00 Sk
Stredné odborné učilište textilné a odevné, Levice Levice Rekonštrukcia strešnej konštrukcie objektov 100,000.00 Sk
Stredoslovenské osvetové stredisko, B. Bystrica Banská Bystrica Komplexná rekonštrukcia dvorného traktu objektu Dvorná 33 B.Bystrica 100,000.00 Sk
Stropek, Občianske združenie, Stropkov Stropkov Materiálne vybavenie DSF ROSNIČKA 10,000.00 Sk
Svetové združenie bývalých čsl. politických väzňov, Poprad Poprad Pamätník usmrtených na hraniciach v rokoch 1948-1989 90,000.00 Sk
Športový klub Červený Hrádok Červený Hrádok Rekonštrukcia budovy športového klubu Červený Hrádok šatne a príslušenstvo 100,000.00 Sk
Tabita n.o., Bratislava Bratislava 4  Výskum štruktúry vzdelania a kvalifikácie pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb pre starších ľudí 50,000.00 Sk
Tekovská knižnica v Leviciach Levice Multimediálna študovňa 50,000.00 Sk
Telovýchovná jednota Slávia Stropkov Stropkov Vybudovanie tenisového ihriska pri TU Slávia Stropkov 200,000.00 Sk
Telovýchovná jednota Slávia UK - Bratislava Bratislava Danubia Cup 2003 - medzinárodné preteky juniorov vo vodnom slalome 150,000.00 Sk
TJ Slávia UK Bratislava Bratislava Športová príprava detí a mládeže 250,000.00 Sk
Tribečské múzeum v Topoľčanoch Topoľčany Jeden deň u starých Slovanov - oboznámenie návštevníkov so životom slovanských predkov 4,000.00 Sk
Účelové zariadenie cirkvi Bétel Vrbovce Vrbovce 33  Klub sociálnej a humanitnej pomoci starým a osamelým občanom Vrboviec - základné vybaveni kuchynskej a spoločenskej časti 200,000.00 Sk
Umelecký klub Prospecta Svidník Detský folklórny súbor Makovička - materiálové zabezpečenie 10,000.00 Sk
Úrad Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Martin Martin Výcvikový kurz: Komunikácia terénno-sociálneho pracovníka SZZP s klientom 70,000.00 Sk
Verejná knižnica Jána Bocatia Košice Internetové pripojenie a rozšírenie služieb používateľom vo verejnej knižnici Jána Bocatia 10,000.00 Sk
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Banská Bystrica Pevné pripojenie knižnice do internetu - internet pre verejnosť 20,000.00 Sk
Vlastivedné múzeum Považská Bystrica Považská Bystrica Európske kultúrne dedičstvo - prameň poznania - kultúrne podujatie 10,000.00 Sk
Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch Nové Zámky Rekonštukcia zbierkových predmetov 20,000.00 Sk
Východoslovenské múzeum v Košiciach Košice Rekonštrukcia strechy a fasády Katovej Bašty, Hrnčiarska 7  250,000.00 Sk
Vysokoškolský športový klub Ekonóm Bratislava Prenájom priestorov na športové aktivity klubu 70,000.00 Sk
Záchrana a obnova NKP - drevené chrámy pod Duklou n.o., Krajná Poľana Krajná Poľana Informátor - Karpatská drevená cesta - vybudovanie základnej informačnej osi 60,000.00 Sk
Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove Stropkov Materiálne zabezpečenie školy 20,000.00 Sk
Základná škola s Materskou školou Bajerov Prešov Rekonštrukcia budovy ZŠ a odbornej učebne 100,000.00 Sk
Základná škola s materskou školou Dolná Strehová Dolná Strehová Vybavenie výpočtovou technikou 40,000.00 Sk
Základná škola s Materskou školou Kolárovice Kolárovice Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte školy 150,000.00 Sk
Základná škola s Materskou školou Lomnička Lomnička Oplotenie pozemku KN č. 10 Lomnička 150,000.00 Sk
Základná škola s Materskou školou Radôstka Radôstka 168  Výdajňa stravy pre MŠ a jedáleň 100,000.00 Sk
Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná Trenčianska Turná Environmentálny kútik v areáli školy 8,000.00 Sk
Základná škola v Stropkove Stropkov Materiálne zabezpečenie činnosti športových aktivít 30,000.00 Sk
Základná umelecká škola - výtvarný odbor, Galanta Galanta Oprava strechy ZUŠ 200,000.00 Sk
Združená stredná škola sklárska Poltár Poltár Rekonštrukcia budovy domova mládeže 100,000.00 Sk
Združenie SV T-TNV-H-T-R-M, Trhovište Tušická Nová Ves Zásobovanie obcí T-R-M-H-T-TNV pitnou vodou, časť stavby zásobovanie obce Moravany pit. vodou 200,000.00 Sk
Žudro, Občianske združenie Bratislava Bratislava Karačoňa - rómske Vianoce - náklady na vydanie CD a publikácie o rómskych zvykoch 50,000.00 Sk
Spolu 62,633,100.00 Sk