Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane za rok 2013

Zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane za rok 2013 

„Ministerstvo financií s účinnosťou od 1. januára 2015 podľa § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje na základe údajov z verejnej časti Registra účtovných závierok (ďalej len „RÚZ“) na svojom webovom sídle zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. Zoznam subjektov s výškou ich splatnej dane je vygenerovaný z dostupných štruktúrovaných dát verejnej časti RÚZ (www.registeruz.sk). Cieľom zoznamu je zabezpečenie lepšej informovanosti verejnosti, ktorá môže prispieť k väčšej daňovej transparentnosti podnikateľského prostredia na Slovensku.

K metodike zverejňovania údajov

V zozname figurujú účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva a súčasne sú vo verejnej časti RÚZ (obchodná spoločnosť, družstvo, štátny podnik), ďalej účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa § 17 a 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov okrem účtovnej jednotky uvedenej v § 17a ods. 1 písm. b) a pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie. Do zoznamu nie sú generované subjekty verejnej správy a iné účtovné jednotky (nadácie, neziskové organizácie, združenia, spoločenstvá vlastníkov a pod.).

V zozname sa uvádza obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane. Zoznam je zoradený od najvyššie zaplatenej dane po najnižšiu. V zozname sú len tie účtovné jednotky, ktoré majú v RÚZ pridelené IČO zo Štatistického úradu SR a majú v RÚZ dostupnú účtovnú závierku za vybraný rok alebo hospodársky rok končiaci v roku, za ktorý sa zoznam zostavuje. Do zoznamu sa generujú len tie subjekty, ku ktorým existujú vyťažené dáta v tabuľkovo spracovateľnej forme a na príslušných riadkoch účtovnej závierky je uvedený buď číselný údaj, alebo príslušné riadky sú nevyplnené. V prípade, že pri konkrétnom subjekte je dostupných viacero účtovných závierok za daný rok (napríklad z titulu, že došlo k oprave v účtovnej závierke), systém generuje dáta z poslednej známej účtovnej závierky.

Pre výpočet splatnej dane boli pri účtovných závierkach typu POD použité údaje z výkazu ziskov a strát a to konkrétne súčet hodnôt na riadkoch 49 a 56 v stĺpci 1 (bežné účtovné obdobie). Nevyplnením hodnôt v týchto riadkoch sa na účely tohto zoznamu rozumie nula. V prípade spoločností účtujúcich podľa medzinárodných účtovných štandardov bol použitý korešpondujúci údaj o výške splatnej dane získaný z poznámok IFRS účtovnej závierky alebo výročnej správy.“