Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Ostatné zverejňované indikátory

Na základe smernice Rady 2011/85/EÚ z 8. novembra 2011 o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov, Slovenská republika zverejňuje nasledovné údaje:

Záruky

Ide o individuálne záruky, ktorých riziko nie je možné spoľahlivo odhadnúť. Jedná sa prevažne o záruky na úvery.

Štandardizované záruky sú záruky, ktoré sú vydávané vo veľkých množstvách obyčajne v malých čiastkach. Ide o záruky toho istého typu. Nie je možné presne odhadnúť riziko každého jedného úveru, ktorý by mohol byť nedobytný. Je možné odhadnúť z celkového množstva pôžičiek len časť, ktorá bude nedobytná.

Údaje zahŕňajú poskytnuté záruky len jednotkám mimo verejnej správy.Nezahŕňajú sa záruky vydané v rámci EFSF, záruky, ktoré majú charakter finančných derivátov, záruky z poistných schém, vládne záruky poskytnuté v prípade živelných katastrof.

Údaje sa získavajú z poznámok individuálnych účtovných závierok subjektov verejnej správy (za rozpočtové a príspevkové organizácie ústrednej správy a miestnej samosprávy).

Mimobilačné projekty PPP

Zostávajúca kapitálová hodnota kontraktu je definovaná ako pôvodná kapitálová hodnota aktíva v kontrakte, postupne znižovaná v čase na základe odhadov alebo skutočných údajov (za účelom lepšieho zobrazenia tvorby fixného kapitálu a vplyvu na dlh v prípade, že vláda by musela prevziať aktívum počas trvania kontraktu).

Údaje sa získavajú z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Nesplácané úvery

Úver je nesplácaný, keď platba úroku alebo istiny sa omešká o 90 dní alebo viac, alebo ak sú kapitalizované splátky úrokov splatené o 90 dní a viac, splátky sú refinancované alebo ich splatnosť je predĺžená dohodou, alebo splátky sú realizované do 90 dní ale existuje iný dôvod, ktorý môže spochybniť, že splátka bude v plnej výške uhradená (napr. indícia, že dlžník skrachuje).

 

Údaje o zárukách a mimobilančných projektoch PPP sa zverejňujú ročne do 10 mesiacov po ukončení referenčného obdobia. Údaje o zárukách a mimobilančných projektoch PPP sú vykazované v % z HDP, ktorý je notifikovaný Eurostatom pri jesennej notifikácii.

 

 Ostatné indikátory