Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Európsky semester

Európsky semester (EU semester) je cyklus koordinácie hospodárskych a fiškálnych politík v rámci EÚ. Zameriava sa na šesťmesačné obdobie od začiatku každého roka, odtiaľ pochádza aj jeho názov – „semester“. Každý EU semester začína zverejnením dokumentu EK “Ročný prieskum rastu” na jeseň predchádzajúceho roku, v ktorom EK stanovuje kľúčové hospodárske priority na nasledujúci rok. Následne lídri členských štátov EÚ na jarnom zasadnutí ER posudzujú Ročný prieskum rastu a dohodnú sa na spoločnom smerovaní fiškálnych a štrukturálnych politík.

Do konca apríla členské štáty predkladajú Európskej komisii Programy stability (členovia eurozóny), Konvergenčné programy (ostatné štáty EÚ) a Národné programy reforiem, v ktorých každý členský štát zadefinuje opatrenia, ktoré implementuje a plánuje prijať za účelom podpory rastu, tvorby pracovných miest a zdravej a udržateľnej fiškálnej politiky v súlade s európskymi fiškálnymi pravidlami. V podmienkach SR Program stability ako aj Národný program reforiem schvaľuje každoročne Vláda SR. 

Na základe týchto predložených dokumentov Európska komisia zhodnotí plány členských štátov a vydá špecifické odporúčanie pre každý členský štát osobitne. Špecifické odporúčania schvaľuje ER na svojom júnovom zasadnutí. Následne SR implementuje schválené špecifické odporúčania.

Jadrom jesennej časti Európskeho Semestra je proces hodnotenia návrhov rozpočtových plánov. V rámci neho sú členské štáty eurozóny povinné, najneskôr do 15. októbra, zaslať Európskej komisii a Euroskupine svoje návrhy rozpočtových plánov. Európska komisia k nim následne príjme stanoviská, v ktorých zhodnotí či sú plány v súlade s pravidlami paktu stability a rastu. V prípade výrazného porušenia týchto fiškálnych pravidiel, Komisia požiada ČŠ o prepracovanie jeho rozpočtového plánu a o jeho opätovné zaslanie.

Cieľom EU semestra je:

  • zabezpečiť zdravé verejné financie; 
  • podporovať hospodársky rast; 
  • predchádzať nadmerným makroekonomickým nerovnováham v EÚ.

Ďalšie informácie:

Európsky semester

Špecifické odporúčania pre jednotlivé členské štáty

Návrhy rozpočtových plánov

Procedúra makroekonomických nerovnováh

Hospodárske prognózy Európskej Komisie