Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2015

aktualizované dňa: 01. 04. 2015

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
02.01.15 05.01.15 07.01.15 08.01.15 09.01.15
Príjmy spolu 14 494 921 25 866 39 724 58 999 88 636 120 041
v tom:
1. daňové 10 037 549 25 613 39 129 56 480 83 428 113 450
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 2 683 10 471 21 867 40 035 76 022
daň z príjmov PO 2 305 081 14 920 15 879 16 650 17 335 17 983

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 60 406 493 1 091 1 906
DPH 5 254 631 6 549 10 904 15 655 22 901 15 197
spotrebné dane 2 090 987 777 804 1 032 1 086 1 144
2. nedaňové 1 144 220 253 595 2 519 5 205 6 587
3. granty a transfery 3 313 152 0 0 0 3 4
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 478 558 166 135 263 325 298 930 302 811 384 787
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 164 962 262 152 297 748 301 626 383 575
kapitálové výdavky 2 546 833 1 173 1 173 1 182 1 185 1 212
Schodok/Prebytok -2 983 637 -140 269 -223 601 -239 931 -214 175 -264 746
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
12.01.15 13.01.15 14.01.15 15.01.15 16.01.15
Príjmy spolu 14 494 921 151 083 179 632 213 043 255 700 80 401
v tom:
1. daňové 10 037 549 143 927 171 858 199 563 238 340 61 400
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 99 448 118 034 137 275 151 023 160 545
daň z príjmov PO 2 305 081 18 666 19 156 19 785 20 270 21 052

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 3 350 4 121 7 631 31 902 35 107
DPH 5 254 631 19 669 25 156 28 884 28 622 -162 474
spotrebné dane 2 090 987 1 304 1 301 1 520 1 619 1 690
2. nedaňové 1 144 220 7 148 7 765 13 368 17 208 18 274
3. granty a transfery 3 313 152 8 9 112 152 727
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 478 558 392 888 420 044 465 205 530 873 557 964
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 391 677 418 832 463 803 529 468 554 059
kapitálové výdavky 2 546 833 1 212 1 212 1 403 1 404 3 905
Schodok/Prebytok -2 983 637 -241 805 -240 412 -252 162 -275 173 -477 563
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
19.01.15 20.01.15 21.01.15 22.01.15 23.01.15
Príjmy spolu 14 494 921 30 376 -136 567 -172 134 -179 662 -104 781
v tom:
1. daňové 10 037 549 9 728 -158 406 -195 605 -208 107 -134 110
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 166 577 -50 724 -45 766 -43 030 -40 877
daň z príjmov PO 2 305 081 22 033 22 857 25 338 27 987 30 913

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 35 200 35 247 35 374 35 407 35 532
DPH 5 254 631 -222 368 -175 160 -220 443 -243 013 -176 612
spotrebné dane 2 090 987 2 134 2 371 2 881 5 665 6 851
2. nedaňové 1 144 220 19 901 21 089 22 715 27 672 28 501
3. granty a transfery 3 313 152 747 750 756 773 828
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 0 0 0 0 0

 

  Výdavky spolu 

          

   17 478 558   

 

 616 520   

 

 623 418  

 

 633 866     

    645 009

 667 814

v tom:  
bežné výdavky 14 931 725 612 560 619 445 629 863 633 400 644 286
kapitálové výdavky 2 546 833 3 960 3 973 4 002 11 608 23 528
Schodok/Prebytok -2 983 637 -586 144 -759 985 -806 000 -824 670 -772 595
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2015
26.01.15 27.01.15 28.01.15 29.01.15 31.01.15
Príjmy spolu 14 494 921 235 177 946 168 919 939 960 963 1 011 401
v tom:
1. daňové 10 037 549 204 593 748 718 720 187 757 439 804 262
z toho:
daň z príjmov FO 40 444 -37 604 -34 723 -32 060 -28 558 -23 441
daň z príjmov PO 2 305 081 35 588 48 199 65 400 76 063 103 439

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 616 35 566 36 184 36 604 36 886 36 992
DPH 5 254 631 57 697 507 618 458 591 473 110  479 624
spotrebné dane 2 090 987 101 076 175 692 175 892 175 938 176 020
2. nedaňové 1 144 220 29 668 38 249 40 485 44 220 47 793
3. granty a transfery 3 313 152 916 159 201 159 267 159 304 159 346
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 272 393 0 158 182 158 182 158 182 158 182
Výdavky spolu 17 478 558 684 342 715 187 724 647 746 737 1 071 914
v tom:
bežné výdavky 14 931 725 647 571 654 204 661 984 677 176 1 001 728 
kapitálové výdavky 2 546 833 36 771 60 983 62 663 69 562 70 186
Schodok/Prebytok -2 983 637 -449 165 230 981 195 292 214 226 -60 513
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov