Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o čerpaní prostriedkov PHARE, ISPA a SAPARD

Informácia o čerpaní prostriedkov predvstupových fondov 

Slovenská republika čerpá predvstupovú pomoc z fondov EÚ prostredníctvom programov PHARE, ISPA a SAPARD. Finančný manažment predvstupových prostriedkov zabezpečuje od roku 1999 Národný fond v zmysle uznesenia vlády č. 856/1998 o Memorande o zriadení Národného fondu, uznesenia vlády č.34/2001 o Memorande o porozumení o využití Národného fondu pre program ISPA a Viacročnej finančnej dohody pre program SAPARD podpísanej medzi vládou SR a EK dňa 26. 3. 2001.

Na medzinárodnej úrovni upravujú vzťahy pri financovaní programu PHARE a ISPA finančné memorandá a pri programe SAPARD je to Viacročná finančná dohoda a príslušné ročné finančné dohody. Na vnútroštátnej úrovni uzatvára splnomocnenec pre Národný fond (NAO) s implementačnými agentúrami Dohodu o financovaní, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti zmluvných strán. Pre predvstupové fondy otvorilo Ministerstvo financií SR v NBS bankové účty, ktoré sú vedené v zmysle Rámcovej zmluvy o vedení bežných účtov. Riadenie finančných prostriedkov upravujú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE, ISPA a SAPARD, ktoré definujú kompetencie zaangažovaných subjektov a zabezpečujú jednotnosť, efektívnosť a koordinovaný proces riadenia prostriedkov PHARE, ISPA a SAPARD.

V súčasnosti (k 5. 11. 2002) financuje Národný fond program PHARE prostredníctvom finančných memoránd 1998, 1999, 2000, 2001). Celková alokovaná suma pre finančné memorandá 1998 - 2001 predstavuje spolu 275 405 728 EUR.

Obsah materiálu
Informácia o čerpaní prostriedkov