Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Národný program reforiem

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2024

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2024 (NPR) popisuje reformné snaženie vlády Slovenskej republiky v kľúčových štrukturálnych oblastiach. Jeho cieľom je poskytnúť ucelený prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko a zároveň slúži aj ako nástroj na komunikáciu plnenia cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Európskeho piliera sociálnych práv. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je reformné úsilie sústredené v Pláne obnovy a odolnosti SR,  sa materiál venuje najmä týmto opatreniam a postupu v ich napĺňaní. Prehľad reformného snaženia je však doplnený aj o opatrenia nad jeho rámec, ktoré boli identifikované v spolupráci s príslušnými rezortmi.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2023

 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2023 (NPR) popisuje reformné snaženie vlády Slovenskej republiky (SR) v kľúčových štrukturálnych oblastiach. Jeho cieľom je poskytnúť ucelený prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, a to bez ohľadu na to, či ide o opatrenia realizované prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu. NPR zároveň slúži aj ako nástroj na komunikáciu plnenia cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Európskeho piliera sociálnych práv.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2022 (NPR) popisuje reformné snaženie vlády SR v kľúčových štrukturálnych oblastiach. Jeho cieľom je poskytnúť komplexný prehľad o realizovaných a plánovaných opatreniach, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady Európskej únie pre Slovensko (CSR), a to bez ohľadu na zdroj financovania týchto reforiem a súvisiacich investícií. NPR po novom slúži aj ako nástroj na komunikáciu plnenia cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj (Agenda 2030) a Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP), ktoré tak nahrádzajú v uplynulej dekáde nosnú stratégiu Európa 2020.

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 sa zameriava na dlhodobejší proces príprav štrukturálnych reforiem a popisuje opatrenia, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, zohľadňujúc aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 až 2024. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie štrukturálne výzvy slovenského hospodárstva vzdelávanie, trh práce a alokačnú efektívnosť podmienenú efektívnou verejnou správou.

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, opätovne identifikoval aj v roku 2019 ako pretrvávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva školstvo, zdravotníctvo a trh práce.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2018 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, opätovne identifikoval ako pretrvávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako zostávajúce najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch od jeho schválenia. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo. Materiál zohľadňuje programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2016-2020.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015 (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch. Nový komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva trh práce, zdravotníctvo a základné školstvo.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014

Národný program reforiem (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, tvorbu nových pracovných miest a zlepšenie kvality života. Aj keď NPR sumarizuje aj konsolidačné opatrenia, ťažiskovým dokumentom slovenskej vlády je v tejto oblasti Program stability. Po doterajšej úspešnej konsolidácii verejných financií predstavuje najväčšiu výzvu hospodárskej politiky zamestnanosť, ktorá je preto kľúčovou témou NPR 2014. 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2013

NPR je hlavným strategickým dokumentom vlády SR v oblasti ekonomického rozvoja a štrukturálnych politík. Predstavuje národné opatrenia na dosiahnutie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu, rastu zamestnanosti a zlepšenia kvality života. Na medzinárodnej úrovni predstavuje tento materiál opatrenia na naplnenie cieľov obsiahnutých v stratégii Európa 2020 definovaných v Ročnom prieskumu rastu 2013 a Integrovaných usmerneniach EK pre stratégiu Európa 2020, ako aj na splnenie špecifických odporúčaní Európskej rady pre SR.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2012

Národný program reforiem SR (NPR) prezentuje zámery vlády SR v štrukturálnych politikách. Spolu s Programom stability stanovujú priority vlády SR na nasledujúce obdobie v oblasti hospodárskej a rozpočtovej politiky a definujú opatrenia zamerané na zlepšovanie kvality života, najmä prostredníctvom posilňovania ekonomického rastu a zamestnanosti v súlade s Paktom stability a rastu a Stratégiou Európa 2020.

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014

Národný program reforiem SR 2011 – 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať počas volebného obdobia do polovice roku 2014. Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených v stratégií Európa 2020. Opatrenia spadajú do dvoch nasledujúcich oblastí:

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2010

Národný program reforiem SR 2010 je prvým programom v rámci aktualizovanej stratégie na úrovni EÚ, ktorá sa nazvala stratégiou Európa 2020. Materiál v súlade s požiadavkou Európskej komisie obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekážok rastu a návrh opatrení na ich prekonanie, ktoré vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument bol vypracovaný na základe podkladov z rezortov, zohľadňuje krátkodobé štrukturálne opatrenia schválené vládou SR v septembri 2010 a je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR.

Národný Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 - 2010 – Implementačná správa 2009

Národný program reforiem SR na roky 2008 – 2010 – Implementačná správa 2009 je prvým vyhodnotením pokroku v plnení opatrení NPR SR na roky 2008 – 2010 v novom trojročnom cykle lisabonskej stratégie. Slovenská republika predložila správu hodnotiacu plnenie opatrení v piatich prioritných oblastiach lisabonskej stratégie za posledných 12 mesiacov Európskej komisii. Správa reaguje nielen na špecifické odporúčania Európskej komisie ale aj na výzvy nepriaznivého vývoja vonkajšieho prostredia. Vzhľadom na previazanosť krízy so štrukturálnymi politikami dopĺňa kapitoly o opatreniach v oblastiach výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a klimatické zmeny a energetika samostatná kapitola venovaná aktualizácii protikrízových opatrení a najmä ich priebežnému vyhodnoteniu.

Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008-2010

V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predložila svoj nový národný program reforiem do roku 2010. Nosným programom ďalšieho trojročného obdobia národnej lisabonskej stratégie zostávajú doterajšie štyri prioritné oblasti výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ku ktorým bola po jarnom zasadaní Európskej rady v roku 2007 priradená ďalšia priorita - klimatické zmeny a energetika. Tieto priority považuje Slovensko za základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu rozvoja vedomostnej spoločnosti, zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov a efektívnejšie využívanie podnikateľského potenciálu.

Základné východiská nového národného programu reforiem boli koncipované na základe súboru konkrétnych krátkodobých a strednodobých opatrení prezentovaných v Modernizačnom programe Slovensko 21, ktorý vláda SR schválila v júni 2008 a nadväzne na výsledky realizácie predchádzajúceho programového obdobia národnej lisabonskej stratégie.

Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 (október 2007

Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 prezentuje ďalší pokrok Slovenskej republiky v plnení doteraz vytýčených lisabonských úloh a reaguje na závery jarného zasadania Európskej rady z marca 2007 resp. na špecifické odporúčania Európskej komisie, ktoré boli obsiahnuté v jej ročnej hodnotiacej správe (Annual Progress Report) z 12. decembra 2006. Vláda SR, stotožnená s hodnotením Európskej komisie, prezentuje v tejto správe svoje úsilie nadviazať na závery jarného zasadnutia Európskej rady a na odporúčania Európskej komisie prostredníctvom ďalších nových konkrétnych opatrení, týkajúcich sa všetkých hodnotených prioritných oblastí národnej lisabonskej stratégie.

Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 (júl 2007)

V intenciách uznesenia vlády č. 1056, prijatého k Dodatku k NPR 13. decembra 2006, bola vypracovaná Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008, ktorá bola na základe rozhodnutia národných koordinátorov lisabonskej stratégie predložená priamo na rokovanie vlády SR. Cieľom tejto správy bol v predstihu (pred vypracovaním októbrovej implementačnej správy) preveriť aktuálny stav plnenia opatrení NPR a získať prehľad o tom, do akej miery sú v zainteresovaných rezortoch rozpracované odporúčania Európskej komisie resp. závery jarného zasadania Európskej rady  formou konkrétnych opatrení a vytvoriť tým zároveň aj vhodnú platformu pre júlové dvojstranné rokovanie Slovenska s Európskou komisiou o stave v plnení lisabonských cieľov. Touto správou sa nastolil režim priebežného monitorovania lisabonskej agendy v podmienkach Slovenska a vytvoril sa širší časový rámec aj pre prípravu jesennej implementačnej správy.


Dodatok k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008

Ďalšie rozpracovanie opatrení v prioritných oblastiach národnej lisabonskej stratégie, založené na zámeroch novej slovenskej vlády a s časovým horizontom do konca roku 2008, vláda SR schválila na základe strategického dokumentu Dodatok Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 v decembri 2006.

Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 - 2008 (október 2006)

Prvá Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006 – 2008 bola vypracovaná krátko po nastúpení novej vlády, teda v podmienkach, keď napriek politickej vôli neboli zatiaľ prijaté také politické rozhodnutia, ktoré by umožnili pre celé programové obdobie NPR (roky 2006 – 2008) konkretizovať a prezentovať všetky opatrenia potrebné pre realizáciu stanovených priorít a priradiť im príslušný časový i finančný rámec. Preto sa implementačná správa obmedzila iba na hodnotenie úloh konkretizovaných predchádzajúcou vládou a termínovaných do 1. polroku 2006 a len rámcovo naznačila ďalšie potrebné opatrenia v tých oblastiach, v ktorých sa už názory na smerovanie a realizáciu úloh do istej miery vykryštalizovali.


Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2006-2008 (september 2005)

V marci 2005 rozhodli hlavy členských štátov na summite Európskej rady znovuoživiť lisabonský proces, keďže výsledky strednodobého hodnotenia jasne naznačovali, že hlavné ciele lisabonskej stratégie nebudú úspešne dosiahnuté. S cieľom vyhnúť sa neúspechu prijala Európska rada niekoľko zásadných opatrení, ktoré čiastočne menia obsah, rovnako ako spôsob realizácie zámerov a cieľov lisabonskej stratégie. V súlade s novými procesmi koordinácie sa stratégie členských krajín koncipujú v rámci trojročných programových cyklov a sú prezentované vNárodných programoch reforiem. Zameranie a obsah týchto strategických dokumentov vychádza z nových zásad hospodárskej politiky EÚ – z tzv. integrovaných zásad (Integrated Guidelines), pričom výber najdôležitejších konkrétnych priorít a samotných aktivít si určujú jednotlivé členské krajiny.

Z hľadiska lisabonského procesu Slovenská republika v istom zmysle predbehla dianie na európskej úrovni. Vláda SR prijala už vo februári 2005 Stratégiu konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010, ktorá sa považuje za Národnú lisabonskú stratégiu a aj preto bola použitá ako základ a ťažisko pre Národný program reforiem pre Slovensko.

Cieľom Národného programu reforiem je, aby Slovensko prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. Rovnako ako Národná lisabonská stratégia, aj Národný program reforiem vychádza z dvoch pilierov: dokončenie štrukturálnych reforiem a udržanie ich výsledkov a rozvoj znalostnej ekonomiky. Národný program reforiem sa prioritne zameriava na rozvoj piatich oblastí, ktoré najlepšie podporia rast tvorivého potenciálu slovenskej ekonomiky. Ide o vzdelávanie, zamestnanosť, informačnú spoločnosť, vedu, výskum a inovácie a podnikateľské prostredie.