Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Daňové príjmy

Daňové príjmy a sociálne odvody tvoria podstatnú časť príjmov verejnej správy. Na tejto stránke možno nájsť vývoj daňových príjmov a sociálnych odvodov od roku 1995. V niektorých prípadoch sú pre nedostupnosť alebo malú spoľahlivosť uvedené kratšie časové rady. Údaje na akruálnej (ESA2010) i hotovostnej báze v ročnej a u najdôležitejších daní mesačnej periodicite sú dostupné na stiahnutie v súboroch umiestnených v spodnej časti tejto strany.

V marci 2007 bola Eurostatom schválená nová metodika vykazovania akruálnych daní. Z tzv. koeficientovej metódy sa prešlo na metódu posunutého hotovostného plnenia. Viac o novej metodike sa dočítate v manuáli.

Súbor "Daňové príjmy" obsahuje štyri hárky:
1. hárok - "cash rocny" obsahuje daňové príjmy VS na hotovostnej  báze od roku 1995 (od roku 2003 sú údaje uvádazené bez sankcií). 
2. hárok - "akrual rocny" obsahuje ročné daňové príjmy VS v metodike ESA2010 od roku 1995 (od roku 2003 sú údaje uvádazné bez sankcií).
3. hárok - "sankcie" obsahuje výnosy zo sankcií od roku 2003.
4. hárok - "cash mesacny" obsahuje výnosy vybraných daní na mesačnej báze v hotovostnej metodike od roku 1997.

Súbor "Sociálne odvody" obsahuje hárky:
1. hárok - "cash rocny" obsahuje ročné údaje o príjmoch fondov sociálneho a zdravotného zabezpečenia na hotovostnej  báze od roku 1998. Zvlášť sú uvedené príjmy z poistného plateného ekonomicky aktívnymi osobami (EAO) vrátane dlžného poistného a zvlášť poistné platené štátom.
2. hárok - "akrual rocny" obsahuje ročné údaje o príjmoch fondov sociálneho a zdravotného zabezpečenia z poistného plateného EAO a štátom na akruálnej báze od roku 1998. 
3. hárok - "cash mesacny" obsahuje mesačné údaje o príjmoch fondov sociálneho a zdravotného zabezpečenia na hotovostnej báze od roku 1998. 

Súbor "Priznania DPH" obsahuje najdôležitejšie agregované hodnoty daňových priznaní dane z pridanej hodnoty za jednotlivé mesiace a štvrťroky. Na základe uvedených údajov je možné vypočítať predpokladanú hodnotu hotovostných platieb DPH podľa zložiek (vlastná daňová povinnosť,  nadmerné odpočty a colnice) a porovnať so skutočnou hotovostne vyplatenou hodnotou v jednotlivých mesiacoch.

Súbor "Priznania tabakové výrobky" obsahuje najdôležitejšie agregované údaje daňových priznaní spotrebnej dane z tabakových výrobkov za jednotlivé mesiace: sadzby dane z jednotlivých tabakových výrobkov, množstvá tabakových výrobkov, z ktorých vznikla daňová povinnosť a spotrebná daň z tabakových výrobkov.