Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Rozvojová spolupráca

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Moderná rozvojová spolupráca vznikla s cieľom riešiť prehlbujúce sa nerovnosti v životnej úrovni medzi krajinami, ako aj ich dôsledky v rámci prepojeného globálneho sveta. Tému zastrešujú medzinárodné organizácie a finančné inštitúcie. Určujúcou globálnou stratégiou rozvojovej spolupráce je Agenda 2030 a ciele udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals, SDGs), prijaté OSN v roku 2015. Oblasť rozvoja významne formuje aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD),  ktoré stanovuje princípy a štandardy poskytovania pomoci a monitoruje aktivity a výdavky donorských krajín na tzv. oficiálnu rozvojovú pomoc (Official Development Assistance, ODA). Jedným z najvýznamnejších svetových hráčov na poli rozvoja je Európska únia, a to tak v oblasti strategického smerovania, ako aj z hľadiska objemu financovania. EÚ ako celok (t.j. inštitúcie EÚ spolu s členskými štátmi) je najväčším globálnym donorom. Okrem organizácií a štátov realizujú v rozvojových krajinách intervencie aj mnohé medzinárodné finančné inštitúcie (International Financial Institutions, IFIs, napr. Medzinárodný menový fond, Svetová banka). Medzi donorov sa radia všetky rozvinuté, vyspelé krajiny, ktoré OSN zaväzuje k povinnosti prispievať na financovanie rozvoja chudobnejších krajín.

ÚLOHA SLOVENSKA A MF SR V ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI

Slovensko sa medzi poskytovateľov rozvojovej pomoci zaradilo vstupom do OECD a EÚ. Z členstva v týchto organizáciách vyplývajú pre SR, ako vyspelú ekonomiku, zahraničnopolitické a finančné záväzky v oblasti rozvoja. SR sa zaviazala vystavať a kontinuálne zlepšovať systém poskytovania rozvojovej pomoci a postupne, do roku 2030, zvýšiť výdavky na ODA na úroveň 0,33% HND.

Slovenská rozvojová spolupráca sa realizuje od roku 2003 pod spoločným logom SlovakAid. Gestorom ODA SR je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR, Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci), avšak každý rezort môže prispievať aktivitami v rámci svojej pôsobnosti. Vzájomná koordinácia slovenských subjektov je zabezpečená Koordinačným výborom ODA (na úrovni štátnych tajomníkov) a nosným plánovacím dokumentom je Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR 2019 – 2023.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA MF SR

MF SR má v rozvojovej spolupráci Slovenska významné miesto. Okrem úloh spojených s povinnými odvodmi do medzinárodných organizácií (napr. do ODA EÚ), sa rezort podieľa na formovaní rozvojových aktivít prostredníctvom povinných a dobrovoľných príspevkov do medzinárodných finančných inštitúcií. Zároveň v spolupráci s partnerskými organizáciami (napr. Rozvojový program OSN, Public Expenditure and Financial Accountability Programme, Center for Excellence in Finance Ljubljana a pod.) realizuje MF SR vlastné projekty a programy v nasledovných oblastiach:
(i) zlepšovanie riadenia verejných financií, vytváranie globálnych štandardov a odovzdávanie skúseností;
(ii) vytváranie príležitostí pre uplatnenie slovenských firiem na rozvojových trhoch a podpora blendingu – využívanie verejných a súkromných zdrojov na financovanie rozvoja;
(iii) podpora inovácií vo verejných financiách a verejnej správe.

Pri plnení rozvojových priorít MF SR zohľadňuje aktuálny dopyt potenciálnych partnerov, účel a efektívnosť poskytovanej asistencie, dostupnosť odbornej expertízy a pridanú hodnotu vo forme inovačného elementu, rozvoja personálnych kapacít a zviditeľnenia MF SR. Aktivity sú implementované primárne v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.

TRANSPARENTNOSŤ A VYKAZOVANIE

Z členstva v OECD vyplývajú záväzky v oblasti evidencie a štatistického vykazovania dát o rozvojovej spolupráci. Cieľom zberu údajov a ich reportingu OECD je zabezpečenie prehľadu o finančných prostriedkoch poskytovaných rozvojovým krajinám, v záujme ich efektívnej alokácie, predvídateľnosti rozvojových intervencií a lepšej koordinácie donorov.  Úloha MF SR spočíva v prevádzkovaní databázy ODA, ktorá je súčasťou Rozpočtového informačného systému. Dáta z nej sú verejnosti k dispozícii na stránke www.slovakdev.sk.

Kontaktné osoby:

Soňa Gabčová: sona.gabcova@mfsr.sk
Marianna Macášková: marianna.macaskova@mfsr.sk
Tatiana Žilková: tatiana.zilkova@mfsr.sk