Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Európsky investičný fond (EIF)

Logo - Európsky investičný fond

Európsky investičný fond (European Investment Fund – EIF, www.eif.org) je špecializovanou finančnou inštitúciou založenou rozhodnutím Rady guvernérov Európskej investičnej banky (EIB) z 25. mája 1994. Jeho zakladajúcimi členmi sú Európske spoločenstvo zastúpené Európskou komisiou, Európska investičná banka a skupina európskych bánk a finančných inštitúcií. Jeho sídlo je v Luxemburgu.

Väčšinovým akcionárom EIF je EIB, ktorá vlastní 64% akcií, spolu s Európskou komisiou (27% akcií) a skupinou európskych bánk a finančných inštitúcii (ktoré vlastnia zvyšných 9% akcií).

EIF pôsobí ako fond fondov na trhu s rizikovým kapitálom, ponúka malým a stredným podnikom úverové záruky a poskytuje finančné poradenstvo. Financovanie EIF je prístupné prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. Využíva vlastné zdroje, ako aj prostriedky, ktoré fondu zverili jeho akcionári alebo tretie strany. Aktivity EIF sa účtujú samostatne a nie sú zahrnuté do údajov o poskytovaní pôžičiek EIB.

EIF je hodnotený najvyšším ratingovým stupňom "AAA/Aaa/AAA" od troch najvýznamnejších ratingových agentúr (Standard & Poor´s, Moody´s a Fitch).


Orgány EIF

EIF je riadený a spravovaný tromi orgánmi (www.eif.org/who_we_are/governance/index.htm):

  1. Valné zhromaždenie akcionárov (Annual General Meeting) - členovia (EIB, Európska únia zastúpená Európskou komisou, skupina 31 bánk a finančných inštitúcií) sa schádzajú najmenej raz ročne. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu, ročnú účtovnú závierku a súvahu predložené Radou audítorov.
  2. Správna rada (Board of Directors) sa skladá zo 7 riadnych členov a 7 náhradníkov, ktorí okrem iného rozhodujú o operáciách EIF.
  3. Generálny riaditeľ (Chief Executive), ktorého povinnosťou je riadenie EIF v súlade s ustanoveniami jeho štatútu a usmerneniami a smernicami prijatými Správnou radou. Volí sa na päťročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Generálnym riaditeľom EIF je Richard Pelly.
  • Audit účtovníctva EIF vykonáva trojčlenná Rada audítorov, menovaná Valným zhromaždením, a nezávislí externí audítori.

Slovenská republika a EIF  

V SR sa v programovom období 2007-2013 v spolupráci s EIF implementovali inovatívne finančné nástroje v rámci iniciatívy JEREMIE do konca roku 2015. Následne správu prevzal Slovenský investičný holding www.sih.sk. Dosiahnuté výsledky boli zhodnotené v Správe o výsledkoch implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a využitie získaných skúseností v súčasnom a budúcom období rokovania.gov.sk/RVL/Negotiation/942

V spojitosti s implementáciou iniciatívy JEREMIE boli prijaté nasledovné vládne materiály:


Dokumenty na úrovni EÚ


Kontakt

European Investment Fund
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Tel :(+352) 2485-1
Fax :(+352) 2485-81200
www.eif.org

Instagram LinkedIn Rss Youtube