Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Podpora príležitostí pre súkromný sektor a inovácie

ZAPÁJANIE SÚKROMNÉHO SEKTORA DO ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE

MF SR podporuje zapájanie súkromného sektora primárne cez program Resource Mobilization Facility. RMF je fond na podporu prípravy štúdií uskutočniteľnosti a sektorových štúdií, ktoré majú pomôcť  mobilizovať zdroje na väčšie investičné projekty, ideálne so zapojením slovenských expertov a firiem. Tento mechanizmus umožňuje prijímateľom pomoci (napr. samosprávam) v cieľových krajinách západného Balkánu preklenúť tú fázu prípravy investičných projektov, na ktorú obvykle nedisponujú verejnými zdrojmi. Z RMF boli doposiaľ financované projekty regionálnych kancelárií UNDP na Balkáne v oblasti verejného osvetlenia, energetickej efektívnosti a zelených energií, vodného a odpadového hospodárstva a IT riešení.

K vytváraniu a sprostredkovaniu príležitostí pre súkromný sektor v rozvojovej spolupráci prispieva tiež EXIMBANKA SR, ktorá z poverenia MF SR plní úlohy styčného bodu, tzv. Private Sector Liaison Officer, v systéme Svetovej banky. Jeho hlavnou úlohou je budovať kontakty medzi súkromným sektorom a medzinárodnými finančnými inštitúciami, vyhľadávať obchodné a investičné príležitosti pre slovenské firmy v rozvojových krajinách a poskytovať im poradenstvo. Podobné úlohy vo vzťahu k iným medzinárodným organizáciám plní konzultant pre súkromný sektor v slovenskom projektovom tíme UNDP.

Prostredníctvom nástroja zvýhodnených vývozných úverov MF SR v spolupráci s EXIMBANKOU SR poskytuje možnosť výhodného financovania pre inštitúcie verejného sektora v rozvojových krajinách, ktoré majú záujem o nákup slovenských tovarov a služieb, a zároveň majú limitované možnosti financovania obchodných transakcií za štandardných komerčných podmienok. Mechanizmus sa riadi pravidlami OECD. Časť úveru je dotovaná zo zdrojov ODA, pričom podpora smeruje výlučne v prospech projektov s preukázaným pozitívnym prínosom pre udržateľný rozvoj partnerských krajín. Nástroj zvýhodnených vývozných úverov zároveň umožňuje slovenským exportérom jednoduchší prienik a podporuje ich konkurencieschopnosť na rozvojových trhoch pri minimalizácii rizika, keďže všetky obchodné prípady sú poisťované EXIMBANKOU SR.

Viac informácií o príležitostiach pre zapájanie podnikateľov do rozvojových projektov tu.

PODPORA INOVÁCIÍ VO VEREJNOM SEKTORE

Jednou z prioritných oblastí rozvojovej spolupráce MF SR je aj podpora dobrej správy vecí verejných, založenej na využívaní inovatívnych nástrojov a prístupov, najmä moderných technológií, zberu a analýzy dát a alternatívnych finančných nástrojov.

Hlavnou iniciatívou MF SR v tejto oblasti je spoločný program s UNDP Transformative Governance and Finance Facility, ktorý podporuje, rozvíja a pilotuje inovatívne projekty najmä v krajinách západného Balkánu a východnej Európy s cieľom prispievať k zvyšovaniu transparentnosti verejných financií a kvality štátom poskytovaných služieb.

Príkladmi úspešných inovácií, podporených MF SR v rámci programu sú: ● dizajn a realizácia pilotnej schémy investovania so sociálnym dopadom v Arménsku, ● vytvorenie inkubátora BOOST pre riešenia v oblasti sociálnych inovácií.