Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Programové rozpočtovanie územnej samosprávy

Úvod

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 31. júla 2006 uznesením č. 660 Návrh Programového vyhlásenia vlády SR (na roky 2006-2010), ktoré bolo následne 4. augusta 2006 schválené aj Národnou radou Slovenskej republiky. V časti 2.1 Programového vyhlásenia vlády SR – Makroekonomický rámec, verejné financie a dane - sa vláda SR zaviazala, že v oblasti výdavkov verejných financií pristúpi k ich reforme s hlavným dôrazom na dôsledné programové rozpočtovanie. Súčasne si v súvislosti s inštitucionálnou reformou  stanovila cieľ implementovať programové rozpočtovanie na všetkých úrovniach verejnej správy

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. septembra 2007 nadobudla účinnosť parlamentom schválená novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa zavádza programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009 až 2011. 

Pre úspešnú implementáciu programového rozpočtovania v miestnej a regionálnej územnej samospráve Ministerstvo financií SR ako metodickú pomôcku zverejňuje nasledovné dokumenty: (viď prílohy)

Praktický a konkrétny manuál pre tvorbu programových štruktúr na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Prehľad najlepších príkladov rozpočtovania na úrovni miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Zborník obsahujúci príklady správne aj nesprávne formulovaných zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov miestnej a regionálnej územnej samosprávy,

Informačný dokument o programovom rozpočtovaní, jeho výhodách a význame pre zlepšenie rozhodovacieho procesu s príkladmi aplikácie v zahraničí.

Projekt "Pilotnej implementácie programového rozpočtovania územných samospráv s dôrazom na strategické plánovanie"