Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Často kladené otázky

Ako subjekty verejnej správy klasifikujú rozdiel zo zaokrúhľovania pri platbách v hotovosti od 1. 7. 2022? 

 
Zákonom č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2022 zavádza povinné zaokrúhľovanie cien a tovarov pri platbách v hotovosti.

Pri zaokrúhľovaní prijatých platieb v hotovosti za tovar, príp. služby alebo viac kusov toho istého tovaru, ktorý sa klasifikuje v rámci jednej vecnej podpoložky sa výsledná zaokrúhlená suma klasifikuje na vecnej príjmovej podpoložke. Pri zaokrúhľovaní výdavkov pri obstaraní tovaru, príp. služby alebo viac kusov toho istého tovaru sa výsledná zaokrúhlená suma klasifikuje na vecnej výdavkovej podpoložke.

V prípade príjmu platby, ktorá je súčtom cien za rôzne tovary, príp. služby, ktoré sa nedajú klasifikovať v rámci jednej vecnej podpoložky, sa príjem za tovar príp. službu klasifikuje na príslušných príjmových podpoložkách ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že výsledná suma príjmu je zaokrúhlená nahor, potom sa rozdiel zo zaokrúhlenia klasifikuje na vecnej príjmovej podpoložke, na ktorej je najvyššia suma príjmu. Ak je výsledná suma zaokrúhlená nadol, potom sa rozdiel zo zaokrúhlenia zaznamená znížením vecnej príjmovej podpoložky, na ktorej je najvyššia suma príjmu.

Výdavok, ktorý je súčtom cien za tovary, príp. služby, ktoré sa nedajú klasifikovať v rámci jednej vecnej podpoložky, sa klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že výsledná suma výdavku je zaokrúhlená nahor, potom sa rozdiel zo zaokrúhlenia klasifikuje na vecnej výdavkovej podpoložke, na ktorej je najvyššia suma výdavku. Ak je výsledná suma zaokrúhlená nadol, potom sa rozdiel zo zaokrúhlenia zaznamená znížením vecnej výdavkovej podpoložky, na ktorej je najvyššia suma výdavku. 

Ako obce klasifikujú finančné toky súvisiace s príspevkami za ubytovanie odídencov z Ukrajiny? 

 
V súlade s § 36a zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o azyle“) obec vypláca oprávneným osobám príspevok za ubytovanie odídenca. Obec klasifikuje príjem finančných prostriedkov z Ministerstva vnútra SR určených na vyplatenie príspevkov za ubytovanie odídencov na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312001 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, kód zdroja 11UA. Poskytnutie príspevku za ubytovanie sa klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu, kód zdroja 11UA. Ak obec poskytuje finančný príspevok fyzickej osobe, tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi. V prípade, že obec poskytuje finančný príspevok iným oprávneným subjektom – právnickým osobám, potom sa tento výdavok klasifikuje na príslušnej transferovej podpoložke podľa typu subjektu, ktorý poskytuje ubytovanie odídencom.

V prípade, že obec alebo vyšší územný celok sú oprávnenými osobami v súlade so zákonom o azyle a bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi priamo alebo prostredníctvom rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, potom výdavky v súvislosti s ubytovaním odídencov sa klasifikujú na vecne príslušných podpoložkách, kód zdroja 11UA.

Ako sa klasifikuje príjem bankového úveru, ktorý nie je realizovaný prostredníctvom pripísania finančných prostriedkov na účet subjektu verejnej správy?

 
Príjem bankového úveru, ktorý nie je pripísaný na účet subjektu verejnej správy a banka z týchto prostriedkov uhrádza faktúry (záväzky) dodávateľovi sa klasifikuje rovnako ako prijatie bankového úveru pripísaného na účet subjektu verejnej správy, t. j. na položke 513 Bankové úvery, podpoložke 513001 Krátkodobé/513002 Dlhodobé. Subjekt verejnej správy klasifikuje príjem úveru v čase realizácie úhrad faktúr dodávateľom prác. Splácanie istiny bankového úveru sa klasifikuje na položke 821 Splácanie tuzemskej istiny, podpoložke 821004 Z bankových úverov krátkodobých/821005 Z bankových úverov dlhodobých.
Subjekt verejnej správy klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách aj úhrady týchto záväzkov.

Ako sa klasifikujú zábezpeky (v súvislosti s verejným obstarávaním, nájomnými bytmi, dodávateľsko-odberateľskými vzťahmi a pod.)? 

 
Prijatie zábezpeky sa klasifikuje vo finančných operáciách na položke 456 Iné príjmové finančné operácie, podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky a vrátenie zábezpeky sa klasifikuje na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky.

V prípade, že subjekt verejnej správy s výnimkou ŠRO vráti zábezpeku v rozpočtovom roku nasledujúcom po rozpočtovom roku, v ktorom bola zábezpeka prijatá, potom sa príjem týchto prostriedkov opäť klasifikuje na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky. Vrátenie finančných prostriedkov sa klasifikuje na podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky.

V prípade prepadnutia zábezpeky v tom istom rozpočtovom roku, v ktorom bola zábezpeka prijatá, sa vykoná úprava na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky (mínusom) a tieto prostriedky sa klasifikujú v príjmoch na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292027 Iné. Ak zábezpeka prepadne v nasledujúcom roku po roku jej prijatia, potom sa klasifikuje len príjem na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292027 Iné.

Prijatá zábezpeka, ktorá sa stane súčasťou kúpnej ceny majetku, tovarov alebo služieb sa klasifikuje v príjmoch na príslušnej príjmovej podpoložke, pričom ak sa stane súčasťou kúpnej ceny majetku, tovarov alebo služieb v tom istom rozpočtovom roku ako bola prijatá, vykoná sa úprava v príjmovej finančnej operácii na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky (mínusom); ak sa stane súčasťou kúpnej ceny v ďalšom rozpočtovom roku podpoložka 456002 sa neupravuje.

Príjem z vrátenej zábezpeky, ktorej poskytnutie sa klasifikuje podľa vecnosti na príslušnej výdavkovej podpoložke, sa klasifikuje v tom istom rozpočtovom roku na rovnakej výdavkovej podpoložke s mínusovým znamienkom. Príjem z vrátenej zábezpeky v nasledujúcom rozpočtovom roku sa klasifikuje v príjmoch na podpoložke 239002 Z vratiek/292017 Z vratiek. 

Ako klasifikuje subjekt verejnej správy s výnimkou rozpočtovej organizácie nájom veci s právom kúpy prenajatej veci (finančný prenájom – finančný lízing) a obstaranie automobilu formou autokreditu?

 
Subjekt verejnej správy s výnimkou rozpočtovej organizácie klasifikuje splácanie istiny na základe nájomnej zmluvy s právom kúpy prenajatej veci na položke 824 Splácanie finančného prenájmu, a to v prípade „riadneho“ splácania, ako aj pri predčasnom splatení istiny. Na rovnakej položke sa klasifikuje aj kúpna cena majetku po skončení finančného prenájmu ako aj dohodnutá odpredajná cena pri predčasnom ukončení zmluvy o finančnom prenájme. V termíne a vo výške splátky obstarávaného majetku sa klasifikuje príjem z finančného lízingu vo finančných operáciách na položke 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomocí, podpoložke 514001Krátkodobé/514002 Dlhodobé a zároveň sa klasifikuje aj výdavok na príslušných výdavkových podpoložkách. Akontácia (úhrada časti kúpnej ceny majetku) z vlastných prostriedkov sa klasifikuje v kapitálových výdavkoch na príslušnej podpoložke podľa obstarávaného majetku.

Úroky súvisiace s finančným prenájmom sa klasifikujú podľa typu subjektu, ktorému sa splácajú na príslušnej podpoložke položky 651 Splácanie úrokov v tuzemsku. Iné výdavky napr. spracovateľský poplatok pri uzavretí a ukončení zmluvy sa klasifikujú na položke 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom, podpoložke 653001 Manipulačné poplatky. Výdavky sankčného charakteru z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy (napr. zmluvná pokuta, % zo zostatku neuhradenej istiny lízingových splátok ku dňu predčasného ukončenia lízingu) sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637031 Pokuty a penále.

Rovnako sa postupuje pri klasifikovaní obstarania majetku formou autokreditu, pričom akontácia (úhrada časti kúpnej ceny automobilu) z vlastných prostriedkov sa triedi v kapitálových výdavkoch, na položke 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov, podpoložke 714001 Osobných automobilov.

Ako sa klasifikujú finančné toky súvisiace s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine? 

 
Ak subjekt verejnej správy napr. obec, ZMOS (ďalej len „SVS“) organizuje finančnú zbierku/zriadi transparentný účet na humanitárnu pomoc v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, potom SVS finančné prostriedky od prispievateľov, ktorí nie sú v sektore verejnej správy klasifikuje vo finančných operáciách; príjem na položke 456 Iné príjmové finančné operácie, podpoložke 456005 Ostatné príjmové finančné operácie a výdavky v súvislosti s humanitárnou pomocou klasifikuje na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie.

Ak sa z rozpočtu SVS uhrádzajú výdavky pre utečencov z Ukrajiny, potom sa tieto výdavky klasifikujú na výdavkových podpoložkách podľa vecnosti, napr. výdavky na ubytovanie a stravovanie utečencov sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637005 Špeciálne služby, nákup materiálu (deky, prikrývky), zdravotníckych potrieb a liekov sa klasifikuje na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál.

Poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu SVS na transparentný účet iného SVS sa klasifikuje na položke 641 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 641012 Ostatným subjektom verejnej správy.

Poukázanie finančných prostriedkov z rozpočtu SVS na transparentný účet subjektu, ktorý nie je zaradený v sektore verejnej správy sa klasifikuje na príslušnej podpoložke podľa subjektu, ktorej sa pomoc poskytuje, napr. poukázanie prostriedkov nadácii, občianskemu združeniu sa klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642001 Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu; poukázanie finančných prostriedkov neziskovej organizácii sa klasifikuje na podpoložke 642002 Neziskovej organizácii poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Ako sa klasifikujú výdavky zamestnávateľa na úhradu poistného na financovanie podpory v čase skrátenej práce do základného fondu poistenia v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni?

 
V súvislosti s prijatím zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 480/2021 Z. z. a v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov do základného fondu poistenia v nezamestnanosti v Sociálnej poisťovni platí poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľ za zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Výdavky zamestnávateľa, ktorý platí za ustanovený okruh zamestnancov poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, sa klasifikujú na položke 625 Poistné do Sociálnej poisťovne, podpoložke 625005 Na poistenie v nezamestnanosti. 

Ako subjekt verejnej správy klasifikuje výdavky v súvislosti s obstaraním testov a testovaním zamestnancov na COVID -19 ?

 
Výdavky na obstaranie testov sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál.

Výdavky na testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečuje organizácia prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia (MOM), sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637034 Zdravotníckym zariadeniam.

Preplatenie výdavkov na testy a testovanie zamestnancovi sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637006 Náhrady.

Ako sa klasifikujú príjmy a výdavky Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny/úradov práce sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s poskytovaním podpory a vrátením časti podpory/podpory v čase skrátenej práce?

 
V súvislosti s prijatím zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 klasifikuje Sociálna poisťovňa príjem z poistného na financovanie podpory na príslušnej podpoložke v rámci položky 155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti, kód zdroja 71 a poskytnutie finančných prostriedkov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny /úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „poskytovateľ“) na položke 641 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 641006 Rozpočtovej organizácií, kód zdroja 71.

Poskytovateľ klasifikuje príjem finančných prostriedkov zo Sociálnej poisťovne na samostatnom účte na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312009 Zo Sociálnej poisťovne, kód zdroja 11H. Poskytnutie podpory zamestnávateľom klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu na príslušnej podpoložke v rámci položiek 641 Transfery v rámci verejnej správy, 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, 644 Transfery nefinančným subjektom, 647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií, kód zdroja 11H.

Poskytovateľ klasifikuje príjem vrátenej časti podpory/podpory od zamestnávateľa na samostatnom účte na kategórií 930 Príjmová prevodová finančná operácia, následný prevod finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne klasifikuje na kategórií 940 Výdavková prevodová finančná operácia, v obidvoch prípadoch s druhom rozpočtu 211 a kódom zdroja 71.

Sociálna poisťovňa klasifikuje príjem vrátených prostriedkov od poskytovateľa na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292017 Z vratiek, kód zdroja 71.

Ako zamestnávateľ klasifikuje finančný príspevok na stravovanie zamestnancom? 

 
Zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli schválené zmeny týkajúce sa stravovania zamestnancov.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je subjektom verejnej správy poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, potom sa tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi.

Ako subjekt verejnej správy klasifikuje obstaranie rúšok a respirátorov v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie COVID-19?

 

Výdavky zamestnávateľa na obstaranie rúšok pre zamestnancov v súvislosti s ochranou pred COVID -19, ktorí pri výkone práce nie sú priamo vystavení rizikovým faktorom sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál; rovnaká podpoložka sa používa aj pri nákupe rúšok pre obyvateľov obce, obyvateľov zariadení sociálnych služieb a pod. V prípade výroby rúšok dodávateľským spôsobom sa tieto výdavky klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637004 Všeobecné služby. Výdavky na obstaranie respirátorov pre zamestnancov a obyvateľov sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633007 Špeciálny materiál.

V prípade obstarania rúšok a respirátorov pre zamestnancov profesií, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. zdravotnícke povolania), sa tieto výdavky klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.


Ako sa klasifikuje príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca od 1.1.2020?

 

Na základe novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1.2020 nie je príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca súčasťou platu zamestnanca. S účinnosťou od 1.1.2020 je príplatok upravený v osobitnom ustanovení zákona o štátnej službe a klasifikuje sa na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642030 Príplatky a príspevky.

Ako sa klasifikujú príjmy a výdavky subjektov verejnej správy v súvislosti so združením prostriedkov na investície?

 
Účastník združenia klasifikuje poukázanie výdavku na združené prostriedky na investície na účet účastníka združenia povereného správou prostriedkov (ďalej len „správca“) zaradeného v sektore verejnej správy, na príslušnej podpoložke v rámci položky 721 Transfery v rámci verejnej správy.

Ak správca nie je subjektom verejnej správy, účastník klasifikuje poukázanie výdavku na združené prostriedky na investície na položke 719 Ostatné kapitálové výdavky, podpoložke 719001 Na združené prostriedky na investície.

Správca klasifikuje príjem finančných prostriedkov od iného účastníka zaradeného v sektore verejnej správy na príslušnej podpoložke v rámci položky 322 Transfery v rámci verejnej správy; príjem od účastníka, ktorý nie je subjektom verejnej správy klasifikuje na položke 239 Ďalšie kapitálové príjmy, podpoložke 239001 Zo združených investičných prostriedkov.

Správca, ktorým je štátna rozpočtová organizácia klasifikuje svoj podiel na združených prostriedkoch na investície poukázaný z výdavkového účtu na svoj samostatný účet na položke 719 Ostatné kapitálové výdavky, podpoložke 719001 Na združené prostriedky na investície a príjem z prevodu na samostatnom účte klasifikuje na položke 920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery, v obidvoch prípadoch sa použije druh rozpočtu 212.

Ak je správcom iná právnická osoba ako štátna rozpočtová organizácia, prevod svojho podielu na združených prostriedkoch na investície na svoj samostatný účet neklasifikuje.

Správca klasifikuje výdavky na úhradu faktúr na príslušných vecných kapitálových podpoložkách.

Ako subjekt verejnej správy napr. obec - prevádzkovateľ skládky odpadov klasifikuje účelovú finančnú rezervu, ktorú je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov v súlade s § 24 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

 
Odvod finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy na osobitný účet Ministerstva životného prostredia SR sa klasifikuje na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie a príjem týchto prostriedkov prevádzkovateľom skládky za podmienok ustanovených zákonom sa klasifikuje na položke 456 Iné príjmové finančné operácie, podpoložke 456005 Ostatné príjmové finančné operácie. Prevádzkovateľ skládky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách použitie účelovej finančnej rezervy na uzavretie skládky odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Ako klasifikuje obec výdavky za poplatky za uloženie odpadu na skládku odpadov/na odkalisko a príjem z Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov, a to v nadväznosti na zákon č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

 
Obec klasifikuje výdavky za poplatky za uloženie odpadu na skládku odpadov/na odkalisko, ktoré platí prevádzkovateľovi skládky odpadov/odkaliska na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody. Obec, ak má príjem ako prevádzkovateľ skládky odpadov, zaznamená ho na položke 133 Dane za špecifické služby, podpoložke 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; odvod poplatku, ktorý je povinná ako prevádzkovateľ skládky odviesť na Environmentálny fond klasifikuje na podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
Príjem finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu a to z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sa klasifikuje na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312002 Zo štátneho účelového fondu.

Ako sa klasifikujú výdavky na pasportizáciu objektov?

 
K pasportizácii uvádzame, že ak pasportizáciou sa zabezpečuje technická evidencia (napr. miestnych komunikácií), potom výdavky na spracovanie tejto dokumentácie sa klasifikujú na položke 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, podpoložke 711005 Ostatných nehmotných aktív, ak výdavky spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo na podpoložke 637005 Špeciálne služby, ak výdavky nespĺňajú kritériá pre zaradenie do nehmotného majetku. V prípade, že predmetom pasportizácie je dodanie softvéru, prípadne licencií k softvéru, potom sa tieto výdavky klasifikujú na podpoložke 633013 Softvér alebo na podpoložke 711003 Softvéru v závislosti od obstarávacej ceny softvéru.

Ako sa klasifikujú výdavky v súvislosti s vyhotovením loga?

 
Ak predmetom zmluvy je v súlade s autorským zákonom vytvorenie diela (loga) a autorské práva (udelenie licencie na použitie diela), potom výdavok za vytvorenie diela sa triedi na položke 637 Služby, podpoložke 637026 Odmeny a príspevky. Udelenie licencie na použitie diela sa triedi na položke 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, podpoložke 711004 Licencií alebo na položke 633 Materiál, podpoložke 633018 Licencie v závislosti od ceny licencie.

Ako sa klasifikuje príjem a výdavok za zriadenie vecného bremena?

 
Vzhľadom na špecifiká vecných bremien z hľadiska doby ich trvania, spôsobu ich úhrady a pod., vecné bremená sa triedia jednotne bez ohľadu na cenu, a to príjem odplaty za vecné bremeno na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292027 Iné a výdavok v bežných výdavkoch na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642029 Na náhradu.

Ako sa klasifikujú príspevky na rekreácie zamestnancov?

 
Vo všeobecnosti príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ podľa §152a Zákonníka práce sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637006 Náhrady.

Ako sa klasifikujú nákupné poukážky poskytnuté jubilantom, dôchodcom a balíčky deťom?

 
Ak obec poskytuje jubilantom a dôchodcom nákupné poukážky, prípadne balíčky deťom v rámci kultúrnych resp. športových aktivít, tieto výdavky sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637002 Konkurzy a súťaže.

Ako sa klasifikujú výdavky na ubytovanie, stravovanie a dopravu v súvislosti s letným táborom a lyžiarskym výcvikom žiakov?

 
Výdavky za ubytovanie a stravovanie žiakov sa triedia na podpoložke 637007 Cestovné náhrady a výdavky za dopravné na základe faktúry za objednaný autobus sa triedia na položke 634 Dopravné, podpoložke 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov.
V prípade, že preprava žiakov je zabezpečovaná linkami hromadnej dopravy a škola prepláca žiakom lístky hromadnej dopravy, potom sú tieto výdavky považované za náhrady a triedia sa na položke 637 Služby, podpoložke 637007 Cestovné náhrady.

Ako obec klasifikuje správne poplatky, ktorých je platiteľom a odvádza ich do štátneho rozpočtu prostredníctvom integrovaného obslužného miesta?

 
Ak obec prevádzkuje integrované obslužné miesto a je platiteľom správnych poplatkov, ktoré odvádza do štátneho rozpočtu, potom v prípade prevodu finančných prostriedkov z bežného účtu obce na samostatný účet integrovaného obslužného miesta sa výdavok z bežného účtu ani príjem na samostatný účet neklasifikuje, klasifikuje sa až výdavok (úhrada) v prospech štátneho rozpočtu na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
V prípade, že obec uhrádza správny poplatok, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu z bežného účtu, potom výdavok z bežného účtu sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
Správne poplatky a poplatky za výpis z registra trestov, ktoré vyberá prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta (obec) od iných poplatníkov a odvádza do štátneho rozpočtu klasifikuje prostredníctvom finančných operácií; príjem na podpoložke 456005 Ostatné príjmové finančné operácie a odvod do štátneho rozpočtu na podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie.
Poplatok za činnosť obslužného miesta (asistenčný poplatok) sa neodvádza do štátneho rozpočtu a zostáva príjmom (podpoložka 223001) prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.

Ako obce klasifikujú úvery (štátna podpora pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu) zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR na rozvoj bývania?

 
Čerpanie úveru obcou prostredníctvom osobitného úverového účtu ŠFRB, z ktorého prebiehajú úhrady výdavkov priamo dodávateľovi diela je potrebné premietnuť v schválenom (upravenom) rozpočte obce a jeho čerpaní a tieto finančné prostriedky obec klasifikuje vo finančných operáciách na príslušnej podpoložke v rámci položky 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v čase realizácie úhrad faktúr zhotoviteľom stavebných prác s tým, že výdavky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách a splácanie istiny úveru na príslušnej podpoložke v rámci položky 821 Splácanie tuzemskej istiny.
Príjem dotácie na rozvoj bývania, ktoré poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR obci prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, obec klasifikuje na podpoložke 322001 Zo štátneho rozpočtu v čase realizácie úhrad faktúr zhotoviteľom stavebných prác a výdavky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách.

Ako zapájajú územné samosprávy zostatky nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, prostriedky rezervného fondu a ďalších peňažných fondov do rozpočtu?

 
Obec a VÚC používajú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov v prípadoch, ak majú zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov a uvažujú ich použiť v nasledujúcom roku, potom zapojenie týchto prostriedkov sa klasifikuje na položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a ďalších peňažných fondov územných samospráv podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rozpočtu sa klasifikuje na položke 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, podpoložke 454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku, v prípade zapojenia rezervného fondu alebo na podpoložke 454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku v prípade zapojenia iných peňažných fondov územných samospráv do rozpočtu.

Často kladené otázky štátnych rozpočtových organizácií, ktoré sa týkajú pohybov finančných prostriedkov na samostatných účtoch - 07.06.2018