Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Majetok štátu

Majetok, ktorý vlastní Slovenská republika sa označuje za majetok štátu.  Majetkom štátu sú stavby pevne spojené so zemou pevným základom, pozemky, byty a nebytové priestory (ďalej len „nehnuteľný majetok štátu“), dopravné prostriedky, mobilné telefóny, informačné technológie a pod. (ďalej len „hnuteľný majetok štátu“), finančné prostriedky Slovenskej republiky, pohľadávky  a iné majetkové práva Slovenskej republiky (napr. záložné práva, autorské práva, práva z vecných bremien).

Všeobecným predpisom na úseku správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére je zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“). Osobitnou kategóriou majetku štátu sú pohľadávky štátu. Všeobecný predpisom na úseku správy (peňažných) pohľadávok štátu je zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“).

Výkon vlastníckeho práva štátu zabezpečujú správcovia majetku štátu. Správcami podľa zákona o správe majetku štátu sú:

  • štátne rozpočtové organizácie,
  • štátne príspevkové organizácie,
  • štátne fondy,
  • právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond),
  • štátne orgány bez právnej subjektivity, ak na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja).

Nehnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorí užívajú správcovia, je evidovaný v Centrálnej evidencii majetku, ktorá je dostupná na stránke www.majetokstatu.sk.

Evidencia osôb, voči ktorým eviduje Slovenská republika splatné pohľadávky štátu, je v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, dostupnom na stránke www.pohladavkystatu.sk.

Na platnosť vybraných právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva) alebo zriaďovateľa (zmluva o výpožičke). Na platnosť niektorých právnych úkonov pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu je potrebný súhlas zriaďovateľa. Na platnosť vybraných právnych úkonov pri nakladaní s pohľadávkami štátu sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (dohoda o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur, rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur). Zmluvy uzatvárané podľa zákona o správe majetku štátu alebo zákona o pohľadávkach štátu nadobúdajú podľa § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť najskôr deň nasledujúci po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V rámci procesu udeľovania súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky so zmluvami alebo pri žiadosti o vydanie potvrdenia pre potreby katastrálneho konania odporúčame použiť metodické usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah spisovej dokumentácie a metodické usmernenie o obsahových náležitostiach jednotlivých zmlúv. Predmetné metodické usmernenia.