Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027, verzia 1.0

Ministerstvo financií SR ako platobný orgán je v zmysle zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov subjektom zodpovedným za metodické usmerňovanie finančného riadenia EÚ fondov v programovom období 2021 – 2027.

Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 je platobným orgánom vypracovaná v nadväznosti na Rámec implementácie fondov s cieľom bližšie zadefinovať postupy a pravidlá v oblasti finančného riadenia a povinnosti subjektov zapojených do implementácie fondov EÚ.

Materiál upravuje finančné riadenie programov podporovaných z fondov EÚ (Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond plus, Kohézny fond, Fond na spravodlivú transformáciu a Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond) v programovom období 2021 – 2027 a v rámci cieľa Európska územná spolupráca – programy, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR (Program Interreg Slovensko - Česko 2021-2027, Program Interreg Slovensko - Rakúsko 2021-2027).

Materiál obsahuje komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených postupov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie, overovanie a realizácia toku finančných prostriedkov (platby), účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii.

Materiál nadobúda účinnosť 31. decembra 2022.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia implementácie fondov EÚ, ktoré sú metodicky upravené centrálnym koordinačným orgánom, resp. riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom.