Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Hľadanie zdrojov pre zdravotníctvo

6. októbra 2022, odkaz na mediálny blog

Cez aktualizáciu revízie výdavkov sme našli takmer pol miliardy eur, ktorá pomôže zlepšiť stav v zdravotníctve a vo výsledku aj zdravie pacientov.

Slovenské zdravotníctvo patrí medzi prioritné oblasti, na ktoré by sa verejné politiky mali zamerať. Vybavenosť nemocníc, dostupnosť inovatívnych liekov, čakacie lehoty na zákroky či počty a ohodnotenie personálu majú ďaleko od ideálu. Receptom, aj keď nie na všetky problémy, je revízia výdavkov. Cez jej aktualizáciu sme našli takmer pol miliardy eur, ktorá pomôže zlepšiť tento stav a vo výsledku aj zdravie pacientov. Z celkového potenciálu úspor na verejnom zdravotnom poistení je možné presunúť už budúci rok 127 miliónov na riešenie výziev v sektore.

Výdavky na zdravotníctvo rastú rýchlejšie ako slovenská ekonomika. V posledných siedmich rokoch vzrástli o 49 %, kým slovenské HDP v bežných cenách približne o 36 %1. V roku 2022 dá Slovensko na zdravotníctvo takmer 6,3 mld. eur2, čo predstavuje 13 % všetkých verejných výdavkov. Pre porovnanie, v roku 2015 boli výdavky na zdravotníctvo 4,2 mld. eur (11,5 % všetkých verejných výdavkov).

Množstvo financií v zdravotníctve sa však neprejavuje vo výsledkoch. Jeden z hlavných výsledkových indikátorov zdravotníctva predstavuje počet úmrtí odvrátiteľných zdravotnou starostlivosťou. Ide o úmrtia, ktorým sa dalo predísť, ak by bola zdravotná starostlivosť poskytnutá účinne a včas. Patria sem aj priebežné prehliadky a liečba po vypuknutí choroby. V porovnaní s inými krajinami EÚ je u nás tento počet úmrtí výrazne vyšší a na základe dát sa nezdá, že by sme sa v tomto za posledné roky zlepšovali viac. Podobne Slovensko stále zaostáva za priemerom EÚ aj v dojčenskej úmrtnosti a očakávanej dĺžke života pri narodení.

Graf 1: Úmrtnosť odvrátiteľná zdravotnou starostlivosťou (na 100 tis. obyvateľov)

 Zdroj: Eurostat [hlth_cd_apr] 

Ak chceme vidieť lepšie výsledky, efektívnosť vynakladaných prostriedkov treba objektívne posúdiť. Jedným z nástrojov identifikovania oblastí, ktoré nefungujú najlepšie je revízia výdavkov. Ak sa zefektívnením v jednej oblasti uvoľnia zdroje, môžu sa presmerovať do inej, prioritnejšej oblasti, čím sa zvyšuje hodnota za peniaze. Revízia je tak kúskom do skladačky, ktorý dokáže prispieť k pozitívnej zmene.

Zdravotníctvo je jednou z top výziev aj pre štátny rozpočet. Revízie výdavkov sa stali štandardnou súčasťou jeho tvorby. Spolu s Inštitútom zdravotných analýz sme aktualizovali revíziu výdavkov na zdravotníctvo a pripravili menu úsporných a hodnotových opatrení. Väčšina opatrení by sa dala premietnuť do najbližšieho rozpočtu verejnej správy a implementovať už v období rokov 2023 až 2025. Opatrenia smerujú k zvýšeniu efektívnosti vo viacerých oblastiach zdravotníctva. Ak by sa implementovali navrhnuté úsporné opatrenia, uvoľnili by sa zdroje na priority a výzvy, ktorým sektor čelí. Sú to napríklad nedostatok zdravotníckych pracovníkov a ich adekvátne ohodnotenie, podpora inovatívnych liekov či zlepšenie financovania nemocníc vďaka DRG3 v ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Podľa revízie sa z celkového odhadovaného potenciálu úspor takmer 426 mil. eur dá na výdavkoch z verejného zdravotného poistenia budúci rok dosiahnuť takmer tretina (127 mil. eur). Cestou je lepšia nákladová efektívnosť liekov, zníženie nadpočetných alebo duplicitných diagnostických vyšetrení vrátane zrovnania úhrad zdravotných poisťovní za tieto výkony poskytovateľom (napríklad pri magnetickej rezonancii a počítačovej tomografii) či zrovnanie cien zdravotných výkonov medzi zdravotnými poisťovňami. Úspory vo výške 58 mil. eur je možné do roku 2025 dosiahnuť aj efektívnejšími nákupmi pomôcok, materiálov a liekov v nemocniciach.

Niektoré úsporné opatrenia sa z dlhodobého hľadiska nedajú realizovať bez hodnotových opatrení, napríklad bez posilnenia všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Všeobecní lekári by vďaka novým kompetenciám mohli riešiť aj také výkony, kvôli ktorým dnes chodíme k lekárom špecialistom a do nemocníc. Medzi časť agendy, ktorú by mohli prebrať, patria napríklad širšie vyšetrenia a liečba diabetikov, pacientov s ochoreniami štítnej žľazy alebo infekciami ucha. Vo výsledku by sa tak znížil počet návštev u lekárov špecialistov aj odvrátiteľné hospitalizácie v nemocniciach.

Aktualizácia revízie nie je len ďalšia analýza, je neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu verejnej správy a má priamy vplyv na úroveň výdavkov v zdravotníctve. Prvým krokom bude zapracovanie úsporných opatrení do rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025. Nemenej dôležitý však bude implementačný plán pre opatrenia, aby bolo možné ich realizáciu monitorovať a vyhodnocovať.

Celý dokument je zverejnený na stránke https://bit.ly/UHP_revizie.