Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodika a vzorová zmluva o GES

Metodika GES pre verejný sektor

Metodické usmernenie primárne vychádza z Koncepcie a reflektuje novelu zákona o energetickej efektívnosti a ostatných súvisiacich zákonov. 

Metodika sa venuje: (1) systému energetickej služby na Slovensku a možnosti jeho využitia vo verejnej správe, (2) systému analýzy požiadaviek na zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov, technickej asistencii smerujúcej k zvýšeniu energetickej efektívnosti budov štátnej správy a identifikácii vhodných projektov pre GES, (3) procesu a životnému cyklus zmlúv o GES, (4) prehľadu vybraných základných princípov projektov GES, (5) účtovným aspektom súvisiacich s GES, (6) základným právnym aspektom vstupu subjektu verejnej správy do zmlúv o GES (v súlade s účinnou legislatívou) a (7) opisu daňových aspektov pre poskytovateľa GES.

MF SR zároveň v záujme lepšej informovanosti pripravilo pre verejných, ale aj súkromných subjektov vzorový, resp. modelový príklad GES [], ktorý jednoduchou formou opisuje jednotlivé kroky a následný finančný mechanizmus vyplývajúce zo vzorovej zmluvy.


Vzorová zmluva o GES pre verejný sektor

Okrem metodiky sa MF SR iniciatívne rozhodlo pripraviť vzorovú zmluvu o energetickej efektívnosti pre verejný sektor. Oficiálne je zmluva zverejnená na webovej stránke MH SR, aktualizovaná 11.februára 2020.

Vzorová zmluva bola oficiálne konzultovaná s Eurostatom, ktorý posúdil, či sú riziká v tejto zmluve dostatočne prenesené na poskytovateľa GES a či spĺňa podmienky, aby sa záväzky vyplývajúce z takejto zmluvy nezapočítavali do verejného dlhu. Pri príprave vzorovej zmluvy MF SR aktívne spolupracovalo s medzinárodnou advokátskou kanceláriou White & Case

K príprave vzorovej zmluvy so všetkými náležitosťami, ktoré vyplynuli z materiálov od Eurostatu, viedli skúsenosti s PPP projektami, kedy v prípade PPP projektov Eurostat zmluvy posudzuje jednotlivo a rozhoduje, či tieto projekty budú alebo nebudú štatisticky vykazované na súvahe verejnej správy. Výhodou takejto vzorovej zmluvy je aj to, že všetky verejné subjekty ju môžu použiť ako podklad pre VO na poskytovateľa GES a teda nebudú musieť od základov pripravovať zmluvu, ktorá je v súlade s materiálmi od Eurostatu, pomocou vlastných kapacít, čo by bolo v mnohých prípadoch (hlavne pri menších subjektoch, napr. obciach) finančne náročné.

Zároveň, pre lepšie pochopenie platobného mechanizmu vyplývajúceho z tejto zmluvy, MF SR zverejnilo informatívny dokument k platobnému mechanizmu.

Aktualizácia Vzorovej zmluvy o GES pre verejný sektor - 11. februára 2020

V nadväznosti na zverejnenie vzoru zmluvy o energetickej efektívnosti prebehli konzultácie s bankami. Tie nás upozornili na niektoré ustanovenia v zmluve, ktoré by bankám výrazne napomohli v možnosti poskytovať financovanie na takéto typy projektov. Na základe analýzy sa MF SR rozhodlo pozmeniť niektoré ustanovenia v zmluve. Zmeny boli následne prekonzultované aj so Štatistickým úradom SR a Eurostatom. Aktualizovaná verzia zmluvy bola oficiálne zverejnená na webovej stránke MH SR 11. februára 2020.

Pre lepšiu prehľadnosť sú v nasledujúcom súbore vyznačené zmeny aj s odôvodnením priamo v priloženej zmluve v track changes:


Vybrané základné princípy vzorovej zmluvy o GES

 • Dĺžka trvania zmluvy o GES je minimálne 8 rokov
 • Riziko nedosiahnutia energetických úspor nesie v plnej miere poskytovateľ GES. Platí princíp, žiadne úspory = žiadna platba.
 • Financovanie energetického zhodnotenia zabezpečuje poskytovateľ GES. Iné investície, ktorých prvoradým cieľom nebude dosiahnutie energetických úspor, je potrebné oddeliť.
  • Na financovaní investícii sa môže podieľať aj subjekt verejnej správy.  Platí, že výška garantovaných úspor musí byť vyššia/rovná, ako súčet platieb za GES a akéhokoľvek nenávratného vládneho financovania (napr. príspevok na kapitálové výdavky).
  • Kombinácia s EŠIF je najvýhodnejšia.
 • Vybudované energetické zhodnotenie vstupuje do vlastníctva subjektu verejnej správy: v prípade predčasného ukončenia zmluvy vzniká poskytovateľovi GES nárok na kompenzáciu, ktorej výška závisí od dôvodov pre predčasné ukončenie.
 • Subjekt verejnej správy môže meniť účel využitia, previesť alebo inak nakladať s budovou, ktorú energeticky zhodnotil poskytovateľ GES.
 • Poskytovateľ GES má nárok na minimálne 2/3 podiel na úsporách prevyšujúcich garantovanú úroveň. Poskytovateľ GES môže úsporu kombinovať s produkciou energie z obnoviteľných zdrojov, a môže takúto energiu aj predávať. 
 • Poskytovateľ GES môže odpredať práva na platby za GES finančnej inštitúcii, čo ale nemôže mať vplyv na rozdelenie rizík medzi subjektom verejnej správy a poskytovateľom GES.