Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2009

aktualizované dňa: 03. 08. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
01.07.09 02.07.09 03.07.09 06.07.09 07.07.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 680 055 4 692 810 4 708 569 4 719 751 4 741 476
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 773 209 3 784 980 3 792 834 3  802 507 3 817 851
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -73 106 -68 906 -64 115 -56 017 -46 269
daň z príjmov PO 2 454 941 1 225 919 1 229 906 1 231 656 1 232 400 1 233 476

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 91 118 91 259 92 075 92 110 92 388
DPH 4 959 899 1 512 581 1 516 047 1 516 525 1 517 335 1 521 673
spotrebné dane 2 071 933 1 001 329 1 001 302 1 001 317 1 001 269 1 001 268
2. nedaňové 894 195 421 966 422 795 428 160 429 656 433 648
3. granty a transfery 2 335 998 484 880 487 035 487 575 487 588 489 877
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 469 756 469 848 472 331 472 331 472 528
Výdavky spolu 14 125 291 5 910 193 5 982 424 6 007 433 6 059 541 6 103 032
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 442 549 5 508 974 5 532 520 5 554 906 5 590 868
kapitálové výdavky 2 227 155 467 644 473 450 474 913 504 635 512 164
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 230 138 -1 289 614 -1 298 864 -1 339 790 -1 361 556
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
08.07.09 09.07.09 10.07.09 13.07.09 14.07.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 761 236 4 783 877 4 807 620 4 833 214 4 884 122
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 833 817 3 855 029 3 869 130 3 893 159 3 942 837
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -32 365 -12 812 345 16 138 27 193
daň z príjmov PO 2 454 941 1 233 903 1 234 177 1 234 610 1 235 680 1 236 459

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 92 574 92 727 94 256 95 794 96 249
DPH 4 959 899 1 522 994 1 523 740 1 522 665 1 528 251 1 564 581
spotrebné dane 2 071 933 1 001 285 1 001 765 1 001 807 1 001 838 1 002 895
2. nedaňové 894 195 434 727 436 149 437 629 438 577 439 389
3. granty a transfery 2 335 998 492 692 492 699 500 861 501 478 501 896
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 474 203 474 203 482 282 482 760 483 165
Výdavky spolu 14 125 291 6 180 712 6 248 509 6 294 808 6 373 729 6 402 066
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 658 437 5 715 914 5 756 159 5 825 864 5 849 118
kapitálové výdavky 2 227 155 522 275 532 595 538 649 547 865 552 948
Schodok/Prebytok -1 009 422 - 1 419 476 -1 464 632 -1 487 188 -1 540 515 -1 517 944
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
15.07.09 16.07.09 17.07.09 20.07.09 21.07.09
Príjmy spolu 13 115 869 4 904 795 4 926 266 4 925 251 4 834 630 4 856 195
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 951 762 3 966 279 3 959 649 3 868 320 3 888 922
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 33 293 39 312 40 541 -75 041 -72 572
daň z príjmov PO 2 454 941 1 237 140 1 238 998 1 238 158 1 239 546 1 241 231

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 98 721 100 927 101 005 101 039 101 113
DPH 4 959 899 1 564 128 1 566 899 1 559 769 1 582 607 1 598 808
spotrebné dane 2 071 933 1 002 972 1 002 907 1 002 934 1 002 920 1 003 082
2. nedaňové 894 195 450 953 457 825 458 544 459 231 459 847
3. granty a transfery 2 335 998 502 080 502 162 507 058 507 079 507 426
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 483 165 483 165 487 411 487 411 487 687
Výdavky spolu 14 125 291 6 456 084 6 504 243 6 527 303 6 571 039 6 586 339
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 899 371 5 930 340 5 945 593 5 952 166 5 962129
kapitálové výdavky 2 227 155 556 713 573 903 581 710 618 873    624 210
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 551 289 -1 577 977 -1 602 052 -1 736 409 -1 730 144
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
22.07.09 23.07.09 24.07.09 27.07.09 28.07 .09
Príjmy spolu 13 115 869 4 874 994 4 907 443 4 747 494 4 980 681 5 350 662
v tom:
1. daňové 9 885 676 3 904 738 3 935 060 3 770 071 4 000 806 4 366 629
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -71 069 -69 846 -68 726 -67 131 -65 528
daň z príjmov PO 2 454 941 1 241 878 1 243 652 1 242 857 1 250 279 1 267 296

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 101 145 101 161 101 181 101 238 101 327
DPH 4 959 899 1 611 948 1 638 800 1 466 261 1 663 979 1 928 503
spotrebné dane 2 071 933 1 003 570 1 004 016 1 011 211 1 035 149 1 117 704
2. nedaňové 894 195 482 788 464 733 467 254 469 649 471 767
3. granty a transfery 2 335 998 507 468 507 650 510 169 510 226 512 266
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 487 687 487 687 490 203  490 203 492 192
Výdavky spolu 14 125 291 6 592 754 6 616 125 6 628 346 6 638 041 6 652 946
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 5 965 312 5 974 152 5 983 745 5 989 112 5 996 678
kapitálové výdavky 2 227 155 627 442 641 973 644 601 648 929 656 268
Schodok/Prebytok -1 009 422 -1 717 760 -1 708 682 -1 880 852 -1 657 360 -1 302 284
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
29.07.09 30.07.09 31.07.09
Príjmy spolu 13 115 869 5 682 330 5 701 997 5 799 470
v tom:
1. daňové 9 885 676 4 387 791 4 406 193 4 499 903
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -65 128 -63 752 -61 550
daň z príjmov PO 2 454 941 1 272 815 1 282 278 1 368 439

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 101 359 101 437 101 558
DPH 4 959 899 1 943 649 1 951 110 1 956 248
spotrebné dane 2 071 933 1 117 763 1 117 772 1 117 854
2. nedaňové 894 195 480 910 482 050 483 238
3. granty a transfery 2 335 998 813 629 813 754 816 329
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 492 192 492 192 493 845
Výdavky spolu 14 125 291 6 666 313 6 695 880 6 713 906
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 6 001 846 6 028 149 6 033 724
kapitálové výdavky 2 227 155 664 467 667 731 680 182
Schodok/Prebytok -1 009 422 -983 983 -993 883 -914 436
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov