Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základné informácie pre verejnosť

Odborná knižnica je špecializovanou knižnicou. Svojim fondom a službami je orientovaná na informačné požiadavky svojho zriaďovateľa. Od r. 1993 buduje fond domácej a zahraničnej literatúry zameraný na oblasť makroekonómie, mikroekonómie, bankovníctva, peňažníctva, poisťovníctva, účtovníctva, daňovníctva, colníctva, finančného trhu, finančnej kontroly a európskej integrácie. Vo svojej študovni sprístupňuje kompletné ročníky vestníkov Finančný spravodajca (vydávaný MF SR), Finanční zpravodaj (vydávaný MF ČR), periodické prehľady o verejných financiách SR -  štátne rozpočty a štátne záverečné účty MF SR za jednotlivé roky.

Odborná knižnica je otvorená pre verejnosť (verejná knižnica) a poskytuje pripojenie na wifi zdarma.

Výpožičné hodiny: 8:30 – 12:00 hod. (v pracovných dňoch)

Podmienkou vstupu do budovy Ministerstva financií SR je registrácia na vrátnici na základe preukázania totožnosti.

Používateľom odbornej knižnice odporúčame možnosť využívať elektronické zdroje Slovenskej ekonomickej knižnice https://sek.euba.sk/elektronicke-zdroje a tiež Centra vedecko-technických informácií SR http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html

Práva čitateľa

  • prezenčné štúdium publikácií (knihy, odborné periodiká) a neutajovaných materiálov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde,
  • získanie informácií o knižničnom fonde,
  • aktuálne informácie, ktoré sa týkajú pôsobnosti a aktivít MF SR a sú sprístupňované na domovskej stránke.

Povinnosti čitateľa

  • pri vstupe do priestorov odbornej knižnice je každý externý čitateľ povinný zapísať sa do evidenčnej knihy návštev,
  • vypnúť mobilný telefón,
  • odložiť si kabát a tašku na miesto určené pre tento účel.

Zoznam prístupných katalógov

  1. Knižnica Ministerstva financií SR

Kontakt

Ministerstvo financií SR – odborná knižnica
Štefanovičova 5
P.O. Box 85 
817 82 Bratislava 15

tel.: 02/5958 3032 (konzultant)
e-mail: kniznica@mfsr.sk