Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2012

aktualizované dňa: 02. 05. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
02.04.12 03.04.12 04.04.12 05.04.12 10.04.12
Príjmy spolu 13 624 720 2 604 429 2 736 373 2 753 891 2 775 458 2 818 658
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 067 713 2 198 463 2 213 637 2 233 178 2 265 203
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 42 327 62 598 73 102 94 784 113 554
daň z príjmov PO 1 863 529 566 485 665 475 669 004 671 630 672 619

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 59 269 59 559 59 673 60 269 60 384
DPH 4 805 336 926 240 937 441 938 327 932 938 945 220
spotrebné dane 2 061 944 456 097 456 093 456 185 456 211 456 220
2. nedaňové 795 919 148 567 149 504 151 042 152 633 163 785
3. granty a transfery 3 600 843 388 149 388 406 389 212 389 647 389 670
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 382 433 382 571 383 251 383 630 383 630
Výdavky spolu 17 299 980 4 059 162 4 106 919 4 158 008 4 249 835 4 313 620
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 3 761 600 3 804 666 3 850 416 3 938 542 3 993 482
kapitálové výdavky 2 442 425 297 562 302 253 307 592 311 293 320 138
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 454 733 -1 370 546 -1 404 117 -1 474 377 -1 494 962
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
11.04.12 12.04.12 13.04.12 16.04.12 17.04.12
Príjmy spolu 13 624 720 2 848 157 2 870 502 2 738 131 2 775 608 2 819 735
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 288 915 2 307 712 2 140 004 2 169 568 2 212 826
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 126 667 137 898 150 493 160 716 165 071
daň z príjmov PO 1 863 529 673 634 676 103 676 640 677 281 679 103

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 60 673 61 512 64 750 69 658 71 434
DPH 4 805 336 953 871 955 431 771 318 785 043 820 015
spotrebné dane 2 061 944 456 868 456 919 456 956 457 021 457 353
2. nedaňové 795 919 169 501 172 985 173 173 181 083 181 889
3. granty a transfery 3 600 843 389 741 389 805 424 954 424 957 425 020
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 383 659 383 652 417 626 417 626 417 626
Výdavky spolu 17 299 980 4 345 396 4 381 313 4 459 345 4 575 388 4 589 608
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 4 013 242 4 041 508 4 106 792 4 212 019 4 223 259
kapitálové výdavky 2 442 425 332 154 339 805 352 553 363 369 366 349
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 497 239 -1 510 811 -1 721 214 -1 799 780 -1 769 873
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
18.04.12 19.04.12 20.04.12 23.04.12 24.04.12
Príjmy spolu 13 624 720 2 839 966 2 911 455 2 821 816 2 872 450 2 992 090
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 229 795 2 281 189 2 150 813 2 191 596 2 288 079
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 166 919 168 284 20 553 22 674 24 066
daň z príjmov PO 1 863 529 682 621 684 192 685 671 687 347 693 249

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 71 943 72 028 72 401 72 455 72 586
DPH 4 805 336 830 821 879 094 894 508 930 915 1 008 637
spotrebné dane 2 061 944 457 634 457 736 457 824 458 342 469 675
2. nedaňové 795 919 183 323 184 317 185 498 191 018 193 033
3. granty a transfery 3 600 843 426 848 445 949 485 505 489 836 510 978
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 419 381 438 473 478 022 482 345 502 918
Výdavky spolu 17 299 980 4 611 819 4 621 686 4 637 957 4 656 228 4 692 237
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 4 228 840 4 236 123 4 247 607 4 262 793 4 288 656
kapitálové výdavky 2 442 425 382 979 385 563 390 350 393 436 403 581
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 771 853 -1 710 231 -1 816 141 -1 783 778 -1 700 147
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
25.04.12 26.04.12 27.04.12 30.04.12
Príjmy spolu 13 624 720 3 134 380 3 646 274 3 678 040 3 747 894
v tom:
1. daňové 9 227 958 2 421 988 2 919 542 2 936 560 3 002 042
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 24 809 25 572 22 666 19 643
daň z príjmov PO 1 863 529 704 861 717 348 720 892 764 771

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 72 610 73 238 73 302 73 316
DPH 4 805 336 1 095 074 1 455 970 1 472 333 1 496 737
spotrebné dane 2 061 944 504 766 627 543 627 486 627 724
2. nedaňové 795 919 194 903 199 710 212 840 217 148
3. granty a transfery 3 600 843 517 489 527 022 528 640 528 704
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 509 029 518 551 520 095 520 127
Výdavky spolu 17 299 980 4 705 324 4 714 818 4 735 958 4 919 014
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 4 299 272 4 303 579 4 315 917 4 495 803
kapitálové výdavky 2 442 425 406 052 411 239 420 041 423 211
Schodok/Prebytok -3 675 260 -1 570 944 -1 068 544 -1 057 918 -1 171 120
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov