Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Proces schvaľovania rozpočtu EÚ

Ako sa rozhoduje o rozpočte?

Komisia, Parlament a Rada majú pri rozhodovaní o rozpočte rôzne úlohy a právomoci. Ako prvý krok Rada po odsúhlasení väčšinou poslancov Európskeho parlamentu prijíma viacročný finančný rámec. Vo viacročnom finančnom rámci sú stanovené ročné horné limity (známe ako „stropy“) pre jednotlivé výdavkové kapitoly. Tieto stropy sa musia dodržať v ročných rozpočtoch. Zabezpečuje sa tým dlhodobé plánovanie výdavkov, pričom je zároveň zabezpečená flexibilita rozpočtu. Najnovší viacročný finančný rámec sa vzťahuje na sedemročné obdobie od roku 2021 do roku 2027.

Každoročný rozpočtový postup ustanovený Lisabonskou zmluvou trvá od 1. septembra do 31. decembra.

Návrh rozpočtu Komisie

Všetky inštitúcie a orgány EÚ vypracujú do 1. júla v súlade so svojimi internými postupmi vlastné odhady pre návrh rozpočtu. Komisia tieto odhady zjednotí a vypracuje ročný „návrh rozpočtu“ a predloží ho do 1. septembra Rade a Európskemu parlamentu. V praxi sa Komisia usiluje predložiť návrh rozpočtu do konca apríla/začiatku mája.

Čítanie rozpočtu v Rade

Rada prijme stanovisko k návrhu rozpočtu vrátane prípadných zmien a doplnení a do 1. októbra ho predloží Európskemu parlamentu. Rada tiež informuje Európsky parlament o dôvodoch, ktoré ju viedli k prijatiu stanoviska. Schvaľovanie v Rade prebieha kvalifikovanou väčšinou (55% členských štátov reprezentujúcich aspoň 65% celkovej populácie EÚ).

Čítanie v Parlamente

Parlament má potom 42 dní na to, aby rozpočet buď schválil na svojom čítaní v októbri, alebo doručil svoje zmeny a doplnenia späť Rade. Rada môže do 10 dní prijať zmeny a doplnenia a schváliť návrh rozpočtu.

Zmierovací výbor

Ak Rada neprijme zmeny a doplnenia Parlamentu, zriadi sa zmierovací výbor zložený z členov Rady alebo ich zástupcov (27) a rovnakého počtu poslancov zastupujúcich Európsky parlament (27). Zmierovací výbor je povinný predložiť spoločný text do 21 dní. Od dosiahnutia dohody zmierovacieho výboru na spoločnom texte začiatkom novembra má Rada a Parlament 14 dní na jeho schválenie alebo zamietnutie. Parlament môže rozpočet schváliť, aj keď Rada zamietne spoločný text. Ak Rada alebo Parlament zamietne spoločný návrh, zatiaľ čo druhá z týchto inštitúcií nedospeje k rozhodnutiu, rozpočet sa zamietne a Komisia musí predložiť nový návrh rozpočtu.

Ak začiatkom rozpočtového roka ešte nie je rozpočet definitívne schválený (provizórium), každý mesiac sa môže vynaložiť suma, ktorá sa rovná maximálne 1/12 rozpočtových prostriedkov za predchádzajúci rok.

Zdroj: Európska komisia

Podobné postupy sa uplatňujú v prípade návrhov na zmenu a doplnenie návrhu rozpočtu (ktoré sa predkladajú, keď sa pred schválením rozpočtu objavia nové skutočnosti) a opravných rozpočtov (v prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností, ktoré sa vyskytnú po schválení rozpočtu).

Podrobnejšie informácie o časovom pláne rozpočtu EÚ