Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Apríl 2014

aktualizované dňa: 02. 05. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
01.04.14 02.04.14 03.04.14 04.04.14 07.04.14
Príjmy spolu 14 108 312 2 754 409 2 776 569 2 813 035 2 828 085 2 852 584
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 282 539 2 301 641 2 311 199 2 323 160 2 345 653
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 73 236 79 447 84 243 93 221 105 759
daň z príjmov PO 1 434 995 697 706 704 769 706 427 707 119 708 090

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 70 474 70 643 70 739 71 070 71 218
DPH 4 901 752 984 833 990 275 993 412 995 257 1 003 897
spotrebné dane 1 936 957 448 669 448 883 448 743 448 854 449 046
2. nedaňové 1 397 769 406 273 407 068 428 960 430 033 431 812
3. granty a transfery 4 020 005 65 597 67 860 72 876 74 892 75 119
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 60 614 62 648 66 865 68 857 68 857
Výdavky spolu 17 391 917  4 008 744 4 093 251 4 115 384 4 147 886 4 184 094
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 764 270 3 847 323 3 862 715 3 885 867 3 921 724
kapitálové výdavky 2 528 669 244 474 245 928 252 669 262 019 262 370
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 254 335 -1 316 682 -1 302 349 -1 319 801 -1 331 510
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
08.04.14 09.04.14 10.04.14 11.04.14 14.04.14
Príjmy spolu 14 108 312 2 869 898 2 894 543 2 915 821 2 935 198 2 963 574
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 361 724 2 385 106 2 405 264 2 391 697 2 418 928
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 116 961 132 891 146 242 160 228 172 749
daň z príjmov PO 1 434 995 707 354 708 233 708 279 708 664 709 361

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 71 381 71 687 73 389 74 838 75 832 
DPH 4 901 752 1 009 368 1 015 556 1 022 041 990 127 1 003 148
spotrebné dane 1 936 957 449 014 449 091 447 662 447 779 447 774
2. nedaňové 1 397 769 432 969 434 044 434 972 441 017 442 041
3. granty a transfery 4 020 005 75 205 75 393 75 585 102 484 102 605
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 68 857 68 857 68 857 95 709 95 760
Výdavky spolu 17 391 917 4 219 347 4 315 173 4 342 779 4 362 579 4 394 731
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 3 953 551 4 048 966 4 075 211 4 091 020 4 118 221
kapitálové výdavky 2 528 669 265 796 266 207 267 568 271 559 276 510
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 349 449 -1 420 630 -1 426 958 -1 427 381 -1 431 157
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
15.04.14 16.04.14 17.04.14 22.04.14 23.04.14
Príjmy spolu 14 108 312 3 027 951 3 042 006 2 833 784 2 870 165 2 860 402
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 434 900 2 444 765 2 233 495 2 255 706 2 243 125
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 179 533 183 290 12 674 11 573 10 051
daň z príjmov PO 1 434 995 704 312 699 767 683 523 673 186 662 246

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 78 037 79 476 79 540 79 567 79 602
DPH 4 901 752 1 015 120 1 024 176 999 401 1 032 901 1 032 285
spotrebné dane 1 936 957 447 834 447 986 448 283 448 401 448 859
2. nedaňové 1 397 769 490 417 492 264 495 187 508 982 511 425
3. granty a transfery 4 020 005 102 634 104 977 105 102 105 477 105 852
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 95 760 98 064 98 092 98 205 98 468
Výdavky spolu 17 391 917 4 474 429 4 564 084 4 586 309 4 599 709 4 614 783
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 4 194 926 4 274 819 4 285 656 4 293 713 4 304 131
kapitálové výdavky 2 528 669 279 503 289 265 300 653 305 996 310 652
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 446 478 -1 522 078 -1 752 525 -1 729 544 -1 754 381
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
24.04.14 25.04.14 28.04.14 29.04.14 30.04.14
Príjmy spolu 14 108 312 2 716 994 2 923 784 3 379 143 3 404 376 3 457 684
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 88 448 2 291 561 2 739 647 2 755 957 2 786 327
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 5 822 -95 -4 386 -8 802 -24 356
daň z príjmov PO 1 434 995 653 331 636 656 622 284 619 212 651 419

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 79 857 80 415 80 861 80 882 80 957
DPH 4 901 752 879 978 1 076 262 1 423 885 1 445 482 1 458 825
spotrebné dane 1 936 957 459 374 488 234 606 900 609 071 609 361
2. nedaňové 1 397 769 514 680 517 468 522 853 531 476 554 374
3. granty a transfery 4 020 005 113 866 114 755 116 643 116 943 116 983
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 106 466 107 339 109 192 109 369 109 369
Výdavky spolu 17 391 917 4 636 165 4 659 636 4 675 706 4 685 742 4 973 932
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 4 324 219 4 342 670 4 354 206 4 358 617 4 642 363
kapitálové výdavky 2 528 669 311 946 316 966 321 500 327 125 331 569
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 919 171 -1 735 852 -1 296 563 -1 281 365 -1 516 248
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov