Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Súhrnná účtovná závierka

Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa zostavuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Primerane sa využívajú aj ustanovenia Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe, a to v oblasti použitých metód konsolidácie a postupu konsolidácie.

Súhrnná účtovná závierka predstavuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky zostavené na základe princípu konsolidácie uplatňovaného v Medzinárodných účtovných štandardoch pre verejnú správu (IPSAS). Na rozdiel od agregovaných dát za verejnú správu neobsahuje niektoré vzájomné vzťahy, ktoré boli identifikované medzi subjektmi tvoriacimi súhrnný celok.

Účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky tvoria tzv. súhrnný celok. Dôvodom pre tento názov je zostavovanie súhrnnej účtovnej závierky ako účtovného dokumentu na základe účtovných štandardov. Keďže nedochádza k naplneniu zásady kontroly jednej účtovnej jednotky nad ostatnými (Ministerstvo financií SR nevlastní subjekty územnej samosprávy a podobne), nemôže byť závierka nazvaná ako konsolidovaná účtovná závierka*, ale ako súhrnná účtovná závierka.

Súhrnná účtovná závierka sa spracováva na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy, konsolidovaných účtovných závierok obcí, konsolidovaných účtovných závierok vyšších územných celkov, individuálnych účtovných závierok obcí, ktoré nezostavili konsolidovanú účtovnú závierku a individuálnych účtovných závierok ostatných subjektov verejnej správy a právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov.

Súhrnná účtovná závierka je uložená v Registri účtovných závierok na stránke http://www.registeruz.sk, pod IČO Ministerstva financií SR.