Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Január 2018

aktualizované dňa: 01. 02. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
2.1.2018 3.1.2018 4.1.2018 5.1.2018 8.1.2018
Príjmy spolu 13 982 810 54 176 79 524 98 069 122 643 152 279
v tom:
1. daňové 11 361 518 53 859 78 810 97 108 121 276 149 734
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 6 926 13 929 24 904 41 708 57 700
daň z príjmov PO 2 472 622 24 020 31 010 32 251 33 164 34 231

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 8 845 9 142 9 220 9 688 10 155
DPH 6 079 178 11 055 19 904 25 682 30 747 41 211
spotrebné dane 2 335 690 927 1 155 1 203 1 257 1 329
2. nedaňové 1 208 819 317 714 960 1 366 2 544
3. granty a transfery 1 412 473 0 0 1 1 1
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 15 955 715 111 916 172 811 184 919 216 115 286 229
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 111 838 172 671 184 587 215 772 285 886
kapitálové výdavky 1 331 416 78 140 332 343 343
Schodok/Prebytok -1 972 905 -57 740 -93 287 -86 850 -93 472 -133 950
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
9.1.2018 10.1.2018 11.1.2018 12.1.2018 15.1.2018
Príjmy spolu 13 982 810 194 025 230 088 293 763 345 061 363 866
v tom:
1. daňové 11 361 518 190 860 225 528 286 478 336 489 352 964
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 87 573 116 775 141 316 171 180 194 739
daň z príjmov PO 2 472 622 34 625 36 329 37 567 38 989 39 581

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 10 832 11 176 13 045 23 623 28 939
DPH 6 079 178 50 830 53 519 86 213 92 163 78 407
spotrebné dane 2 335 690 1 512 1 795 1 898 1 988 2 143
2. nedaňové 1 208 819 3 165 4 551 7 267 8 554 10 884
3. granty a transfery 1 412 473 0 9 18 18 18
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 15 955 715 303 145 311 308 323 127 361 453 398 717
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 302 796 310 959 322 778 356 073 393 292
kapitálové výdavky 1 331 416 349 349 349 5 380 5 425
Schodok/Prebytok -1 972 905 -109 120 -81 220 -29 364 -16 392 -34 851
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
16.1.2018 17.1.2018 18.1.2018 19.1.2018 22.1.2018
Príjmy spolu 13 982 810 392 961 397 347 393 815 -146 031 -101 113
v tom:
1. daňové 11 361 518 381 262 384 840 378 182 -166 253 -139 439
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 207 800 214 229 217 696 -79 355 -75 898
daň z príjmov PO 2 472 622 40 363 42 375 44 247 47 607 49 994

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 30 763 30 906 31 087 31 148 31 258
DPH 6 079 178 90 159 84 169 71 052 -180 849 -161 799
spotrebné dane 2 335 690 2 242 2 575 2 604 2 914 3 238
2. nedaňové 1 208 819 11 663 12 469 15 597 20 186 38 273
3. granty a transfery 1 412 473 36 38 36 36 53
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 15 955 715 463 598 482 609 488 362 566 001 588 193
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 457 987 476 274 482 027 558 558 566 301
kapitálové výdavky 1 331 416 5 611 6 335 6 335 7 443 21 892
Schodok/Prebytok -1 972 905 -70 637 -85 262 -94 547 -712 032 -689 306
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
23.1.2018 24.1.2018 25.1.2018 26.1.2018 29.1.2018
Príjmy spolu 13 982 810 -18 793 71 083 437 536 892 435 948 908
v tom:
1. daňové 11 361 518 -58 906 26 205 392 311 846 753 902 354
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -73 274 -70 902 -67 509 -65 062 -61 441
daň z príjmov PO 2 472 622 53 454 60 063 70 628 90 623 102 773

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 59 806 61 105 61 456 62 002 62 207
DPH 6 079 178 -120 273 -57 690 189 629 551 921 586 126
spotrebné dane 2 335 690 5 855 15 962 118 081 183 741 185 345
2. nedaňové 1 208 819 40 050 40 580 40 912 41 367 42 243
3. granty a transfery 1 412 473 63 4 298 4 313 4 315 4 311
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 0 4 234 4 243 4 243 4 243
Výdavky spolu 15 955 715 616 610 651 231 680 456 690 369 717 187
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 593 715 618 904 636 850 646 689 673 404
kapitálové výdavky 1 331 416 22 895 32 327 43 606 43 680 43 783
Schodok/Prebytok -1 972 905 -635 403 -580 148 -242 920 202 066 231 721
 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
30.1.2018 31.1.2018
Príjmy spolu 13 982 810 1 010 426 1 096 089
v tom:
1. daňové 11 361 518 961 396 1 044 043
z toho:
daň z príjmov FO 3 518 -57 297 -50 209
daň z príjmov PO 2 472 622 132 456 186 175

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 62 509 63 007
DPH 6 079 178 601 828 610 228
spotrebné dane 2 335 690 186 782 189 272
2. nedaňové 1 208 819 44 719 47 736
3. granty a transfery 1 412 473 4 311 4 310
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 4 243 4 243
Výdavky spolu 15 955 715 735 729 949 220
v tom:
bežné výdavky 14 624 299 687 871 900 997
kapitálové výdavky 1 331 416 47 858 48 223
Schodok/Prebytok -1 972 905 274 697 146 869
 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov