Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Základné informácie pre subjekt zaradený do verejnej správy o povinnostiach v oblasti finančného výkazníctva

Zaradenie subjektu – organizácie do sektora verejnej správy vykonáva Štatistický úrad SR v súlade s pravidlami metodiky ESA 2010 platnými v Európskej únii pre sektorovú klasifikáciu subjektov v systéme národných účtov (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii). Ak Štatistický úrad SR klasifikoval organizáciu ako subjekt verejnej správy, na  základe § 21 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov Štatistický úrad SR oznamuje zaradenie do verejnej správy konkrétnemu subjektu oznámením do 30 dní od vykonania zmeny v registri organizácií.

Z uvedeného vyplýva, že do verejnej správy je možné zaradiť novovzniknutú organizáciu (založenú/zriadenú v aktuálnom roku), ale aj organizáciu, ktorá vznikla v predchádzajúcom období. Rozhodujúci je ,,moment" splnenia podmienok pre zaradenie do verejnej správy, ktoré Štatistický úrad SR hodnotí na základe dostupných informácií o činnosti subjektu (účel založenia/zriadenia, kto je zakladateľom resp. zriaďovateľom, predmet činnosti, súvisiaca legislatíva a pod.). 

 Zaradením do verejnej správy vznikajú subjektu určité povinnosti v oblasti finančného výkazníctva – t. j. predkladať údaje z účtovníctva resp. údaje za účelom hodnotenia plnenia rozpočtu subjektu verejnej správy v predpísanom rozsahu, formáte, spôsobom a v termínoch určených Ministerstvom financií SR.

  Tieto základné informácie slúžiace ako ,,rýchla pomoc“ v zorientovaní sa v novej oblasti sú určené prioritne pre ,,novo-zaradené“ subjekty do verejnej správy, bez predchádzajúcich skúseností s finančným výkazníctvom verejnej správy.   

Súvisiaca legislatíva určujúca tieto povinnosti:

 1. Ak ste subjekt ústrednej správy (kód sektora 13110 Ústredná štátna správa) 

 • štátna rozpočtová a príspevková organizácia, zdravotnícke zariadenie (SK NACE 86-Zdravotníctvo) a ostatné subjekty verejnej správy zaradené v sektore ústrednej štátnej správy (napr. verejné vysoké školy, nezisková organizácia, obchodná spoločnosť štátu, štátny podnik a pod.)

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) č. 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú (nahrávajú) do Centrálneho konsolidačného systému (CKS) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku spracovania FIN výkazov je nutné komunikovať s dodávateľom účtovného softvéru Vašej organizácie. Spôsob predkladania výkazov je uvedený v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

 2. Ak ste subjekt miestnej samosprávy (kód sektora 13130 Miestna samospráva) 

a) Obce a nimi zriadené RO a PO 

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04. Finančný výkaz 6-04 predkladajú iba obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • výkazy sa technicky ukladajú do systému Datacentra (RISSAM.výkazy) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

b) VÚC a nimi zriadené RO a PO 

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04. Finančný výkaz 6-04 predkladajú iba VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie;

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú do Centrálneho konsolidačného systému (CKS) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

c) Zdravotnícke zariadenie (zaradené v registri organizácií pod SK NACE 86 - Zdravotníctvo

 c1)  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce                                                                                                                                       

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04.

 • V prípade právnej formy ,,rozpočtová organizácia“ sa predkladá aj výkaz FIN 6-04.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú do systému Datacentra (RISSAM.výkazy) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

  c2)  v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04.

 • V prípade právnej formy ,,rozpočtová organizácia“ sa predkladá aj výkaz FIN 6-04.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú do Centrálneho konsolidačného systému (CKS) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

c3)  v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú do Centrálneho konsolidačného systému (CKS) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

 d) Dopravný podnik (zaradený v registri organizácií pod SK NACE 49310 - Mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava)

 • Máte povinnosť predkladať finančné výkazy (FIN) číslo 1-12, 2-04, 3-04, 4-04, 5-04.

 • Vzory a termíny predkladania jednotlivých FIN výkazov ustanovuje opatrenie.

 • Výkazy sa technicky ukladajú do systému Datacentra (RISSAM.výkazy) vo formáte CSV (Comma Separated Value). To znamená, že sa nepredkladajú vo worde, exceli, pdf ani v iných formátoch. Technickú stránku FIN výkazov si prejdite s dodávateľom účtovného softvéru. Spôsob a termíny predkladania výkazov sú uvedené v Metodickom usmernení.

 • Finančné výkazy je potrebné začať predkladať s údajmi za obdobie od zaradenia do sektora verejnej správy (uvedené v Oznámení Štatistického úradu SR) ku dňu, ku ktorému sa aktuálne výkazy predkladajú. Údaje vo všetkých FIN výkazoch sa predkladajú kumulatívne (t. j. ak sa predkladá výkaz za mesiac marec 2023, predkladajú sa údaje od januára do marca 2023, nie iba údaje za marec 2023). Podrobný výklad k obsahovej náplni jednotlivých FIN výkazov nájdete v Príručke MF SR.

e) Ostatné subjekty miestnej samosprávy (napr. neziskové organizácie, obchodné spoločnosti mimo vyššie uvedených bodov) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo VÚC)

 • Podľa § 2 ods. 3 písm. a) až h) opatrenia MF SR k finančným výkazom nemáte povinnosť predkladať mesačné a kvartálne finančné výkazy - FIN 

 • Máte povinnosť predkladať individuálnu účtovnú závierku v zmysle zákona o účtovníctve:

 • - prostredníctvom systému RISSAM.výkazy ak ste v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 • - prostredníctvom systému Centrálneho konsolidačného systému (CKS) ak ste v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

 • Bližšie informácie nájdete na stránke MF SR-Financie / Štátne výkazníctvo / legislatíva / Metodické usmernenie pre ostatné subjekty VS

 Krátke zhrnutie k obsahovej náplni FIN výkazov: 

FIN 1-12

Výkaz poskytuje údaje o všetkých príjmoch (hotovostných a bezhotovostných) v časti I. resp. o finančných operáciách v časti II., realizovaných na všetkých účtoch subjektu verejnej správy (ak nie je povedané inak, napríklad v prípade účtu sociálneho fondu). Každý príjem, výdavok a finančná operácia sa klasifikuje len raz, obraty medzi účtami tej istej organizácie sa do výkazu neuvádzajú ani neklasifikujú (uvedené sa netýka štátnych RO).

K triedeniu príjmov a výdavkov a finančných operácií sa viažu tieto klasifikácie („číselníky“):

- Zdroj – kódy sú uvedené v Príručke na zostavenie rozpočtu verejnej správy – aktuálne znenie vrátane dodatkov nájdete na stránke MFSR v sekcii FINANCIE/Finančný spravodajca. Sekcia rozpočtovej politiky môže podľa aktuálnych potrieb dopĺňať nové kódy zdrojov, vysvetlivky a pod. vo forme dodatkov k príručke, ktoré zverejňuje vo Finančnom spravodajcovi. Napr. pre rok 2023 nájdete príručku pod príspevkom č. 7 na tomto odkaze Príspevok č. 7. a Dodatok č. 1 k príručke pre rok 2023 pod Príspevkom č. 8.

 

- Ekonomická klasifikácia (EKRK) – Ak nemá účtovná jednotka príjmy v podobe daní (t.j. ŠR, obce, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne), tak používa pre príjmy EKRK 200 a 300, pri finančných operáciách (prijaté úvery, zábezpeky a iné návratné zdroje) 400 a 500. Pri výdavkoch sa používa EKRK 600 (bežné výdavky) a 700 (kapitálové výdavky), pri výdavkových fin. operáciách (splátka úveru, pôžičky, vrátenie zábezpeky..) 800. Odporúčame používať Úplne znenie metodického usmernenia vrátane vysvetliviek, kde sú uvedené aj príklady ku konkrétnym EKRK. Aktuálne znenia sa zverejňujú na stránke MFSR v sekcii FINANCIE/Finančný spravodajca resp. v časti FINANCIE/Verejné financie/Regulačný komplex právnych noriem a metodických postupov z oblasti rozpočtového procesu/ Rozpočtová klasifikácia.

- COFOG – funkčnú klasifikáciu vydáva ŠU SR. Touto klasifikáciou sa triedia len výdavky a výdavkové finančné operácie subjektu verejnej správy podľa funkcie, na ktorú sú určené a nie v akej oblasti organizácia pôsobí. (Napríklad obec vyšle zamestnanca na školenie. Takéto výdavky sa budú klasifikovať v oddiele
09 - Vzdelávanie a nie v 01 - Všeobecné verejné služby.)

FIN 2-04

Výkaz reportuje údaje o vybraných údajoch z aktív a z pasív k poslednému dňu príslušného štvrťroka. Obsahovú náplň vybraných aktív a pasív podľa syntetických účtov z účtovej osnovy nájdete v Príručke MF SR k obsahovej náplni finančných výkazov. Ide o zabezpečenie rovnakej štruktúry aktív a pasív za všetky subjekty verejnej správy, pričom niektoré položky sú zoskupené inak ako v účtovnej závierke a niektoré položky predstavujú analytické členenie k syntetickým účtom.  

FIN 3-04 a 4-04

Vo výkazoch sa uplatňuje klasifikácia vybraných aktív a pasív podľa sektorov, ktorá vyplýva z Registra organizácií ŠU SR, kde po zadaní IČO dodávateľa alebo odberateľa (resp. organizácie) a vložení kontrolného kódu uvidíte v detailných informáciách Inštitucionálny sektor. Podľa tohto sa finančné aktíva (vo FIN 3-04) a finančné pasíva (vo FIN 4-04) uvádzajú do jednotlivých stĺpcov a riadkov. Napríklad transakcie voči bankám sa uvádzajú v sektore finančných korporácií, transakcie voči dodávateľom tovarov a služieb v rámci prevádzky napr. voči nefinančným korporáciám a podobne. Pre bližšie informácie odporúčame materiál NBS https://www.nbs.sk/_img/Documents/STATIST/MET/sekt_man.pdf

FIN 5-04

Vo výkaze sa uvádzajú dlhové nástroje (napr. bankové úvery, finančný prenájom, prijaté zábezpeky, nebankové pôžičky atď.) vo výške nesplatenej menovitej hodnoty v podobe istiny ako aj hodnota nesplatených úrokov, a to v členení aj voči zahraničným veriteľom. Dôležité je správne analytické členenie niektorých záväzkov, ktoré z pohľadu účtovníctva môžu byť zaúčtované na rovnakých syntetických účtoch z účtovej osnovy.

FIN 6-04

Výkaz prezentuje údaje za časť územnej samosprávy, a to za VÚC, obce a ich rozpočtové organizácie. Na základe údajov sa hodnotí finančná situácia jednotlivých samospráv, dodržiavanie rozpočtových pravidiel v oblasti prijímania návratných finančných zdrojov, uplatňovania nútenej správy, ozdravného režimu a pravidiel povolenej zadlženosti. 

 

 HELPDESK (technická a metodická podpora používateľov CKS a RISSAM):

Ak máte akékoľvek dotazy, problémy pri nahrávaní výkazov alebo riešite chyby z výkazových a medzivýkazových kontrol, obráťte sa na nižšie uvedené kontakty:

1) Používatelia systému CKS:

Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, vyššie územné celky (a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, neziskové organizácie), verejné vysoké školy, Sociálna poisťovňa, štátne účelové fondy, subjekty založené zákonom a ostatné subjekty ústrednej správy.

centrum podpory používateľov na Datacentre (CPU):

2) Používatelia systému RISSAM.výkazy:

Obce a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, neziskové organizácie a obchodné spoločnosti.

 • Kontakt na metodika/metodičku obce na miestne príslušnom daňovom úrade,
 • centrum podpory používateľov na Datacentre (CPU):
 • web aplikácia: http://www.cpu.datacentrum.sk/
 • tel.: 0850 123 344
 • email: cpu@datacentrum.sk

Ak potrebujete metodickú podporu, obráťte sa na nasledovné kontakty: 

 • dotazy k finančným výkazom - kontaktujte centrum podpory užívateľom Datacentra (CPU) prostredníctvom hlásenia http://www.cpu.datacentrum.sk/, kde bude hlásenie presmerované na príslušný odbor na MF SR,

 • dotazy ku COFOG klasifikácií – kontaktujte príslušný odbor ŠU SR e-mailom na adrese cofog@statistics.sk

 • dotazy k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie, zdrojom príjmov a výdavkov, rozpočtu alebo programovému rozpočtovaniu – kontaktuje Sekciu rozpočtovej politiky, resp. prostredníctvom hlásenia http://www.cpu.datacentrum.sk/, kde bude hlásenie presmerované na príslušný odbor na MFSR

Užitočné linky:

Legislatíva pre FIN výkazy, IUZ, postupy účtovania pre ROPO, obce, VÚC a štátne účelové fondy, KUZ vo verejnej správe

https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/vykaznictvo-subjektov-verejnej-spravy-vykazy-fin-1-12-az-fin-6-04/

Kontakt pre metodickú a technickú podporu subjektom verejnej správy

https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/metodicka-technicka-podpora-subjektom-verejnej-spravy/

CPU DataCentra

https://cpu.datacentrum.sk/podpora/podpora-pouzivatelov-is

https://helpdesk.datacentrum.sk/index.do

Pre obce a ich organizácie na stránke https://login.rissam.sk/vpn/login.html po prihlásení sa do systému RISSAM.