Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Metodické usmernenie pre ostatné subjekty VS (verejné vysoké školy, Slovenský pozemkový fond...) k ukladaniu IUZ do registra

7.12.2021 bola zverejnená aktualizovaná štruktúra súborov pre podnikateľov a neziskové organizácie predkladajúce účtovné závierky do systému RISSAM.výkazy. V štruktúre NUJ ide o zmenu na základe Opatrenia MF SR z 3. novembra 2021 č. MF/011079/2021-74.   

Dňa 14.1.2021 bolo zverejnené nové Metodické usmernenie MF SR k spôsobu ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok za  neziskové organizácie, podnikateľské subjekty a účtovné jednotky založené zákonom, ak sú subjektmi verejnej správy. Novým usmernením sa ruší možnosť predkladania dokumentov cez e-mail dokumentyruz@mfsr.sk. Ďalšie informácie sú zverejnené aj v Metodickom pokyne MF SR na stránke Registra účtovných závierok, v časti FAQ.

Metdické usmernenie sa týka subjektov verejnej správy, ktorými sú Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Ústav pamäti národa, Tlačová agentúra SR, Danubiana -Centrum moderného umenia, n.o., Rozhlas a televízia Slovenska, Audiovizuálny fond, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Agentúra pre núdzové zásoby ropy, Exportno-importná banka Slovenska, Fond na podporu umenia, Fond na podporu vzdelávania, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Fond na ochranu vkladov, Garančný fond investícií, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, verejné vysoké školy, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie územnej samosprávy zaradené do verejnej správy a obchodné spoločnosti ústrednej správy zaradené do verejnej správy.

Subjekty ústrednej správy používajú na ukladanie dokumentov podľa §23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - Centrálny konsolidačný systém.

Subjekty územnej samosprávy - s výnimkou VÚC a ich rozpočtových, príspevkových organizácií resp. iných subjetkov verejnej správy pod VÚC - používajú na ukladanie dokumentov podľa §23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - rozpočtový informačný systém RISSAM.vykazy.