Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Inovatívna ekonomika, moderný štát, zdravá krajina

8. marca 2021

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je súčasťou spoločnej reakcie krajín EÚ na silný pokles hospodárstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Slovenská ekonomika klesla v roku 2020 o 5,2 percenta. Približne 50-tisíc ľudí prišlo o prácu. Slovensko zároveň musí riešiť dlhodobú výzvu ako zabrániť stagnácii životnej úrovne. Kombinácia investícií, reforiem a efektívnych verejných politík umožní krajine opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ a dosiahnuť zlepšenie v kľúčových oblastiach ovplyvňujúcich kvalitu života na Slovensku.

Slovensko v poslednej dekáde stagnuje. Rýchle dobiehanie vyspelých ekonomík z rokov 2003 až 2008 je minulosťou. Ekonomický model založený na lacnej pracovnej sile a zahraničných investíciách sa vyčerpal. Slovensko má v porovnaní s priemerom EÚ o štvrtinu nižšiu životnú úroveň. Zaostáva hlavne v oblastiach ako je zdravotná starostlivosť či školstvo. Slovenskí žiaci majú horšie výsledky, slovenskí podnikatelia čelia zložitejšej regulácii pri podnikaní a počet úmrtí, ktorým sa dalo predísť lepšou a efektívnou liečbou, je vyšší ako priemer v EÚ.

 

Hlavnou výzvou je znovu naštartovať proces dobiehania vyspelých krajín EÚ. Opatrenia v pláne obnovy sú kombináciou reforiem a investícii. Slovensko sa zaväzuje, že do roku 2026 príjme desiatky kľúčových reforiem, ktoré zvýšia kvalitu života. Zahŕňajú riešenia, ktoré dlhodobo odporúča Európska komisia: reformu dôchodkového systému; inklúziu v predškolskom vzdelávaní; obsahovú reformu v školstve; zmenu siete nemocníc; reformu riadenia vedy a výskumu; reformy, ktoré znižujú emisie a zlepšujú životné prostredie. Záväzkom vlády SR je zvýšiť životnú úroveň do roku 2030 na 92 % priemeru EÚ (v súčasnosti HDP na obyvateľa 74 %).

 

 Tri piliere plánu odolnosti

Opatrenia v pláne obnovy a odolnosti stoja na troch pilieroch. Sú odpoveďou na bezprostredné dôsledky krízy aj systémové nedostatky slovenskej ekonomiky. Pôsobením na všetky tri piliere môže Plán obnovy a odolnosti významne prispieť k opätovnému naštartovaniu rýchleho a udržateľného rastu hospodárstva aj kvality života na Slovensku:

  • Inovatívna ekonomika je motorom udržateľného rastu životnej úrovne založenom na investíciách do vedy a výskumu a využívaní nových poznatkov a technológii vo všetkých aspektoch života. Okrem podpory konvergencie k vyspelejším krajinám inovatívna ekonomika vďaka rastu produktivity práce tlmí negatívne vplyvy demografických zmien a zamestnancom poskytuje dostatočné zručností a know-how, aby vedeli reagovať na súčasné zmeny na trhu práce akými sú automatizácia a digitalizácia.  

  • Moderný štát, ktorý účinne chráni práva a záujmy svojich občanov, dôsledne potláča korupciu a inú trestnú činnosť a poskytuje kvalitné verejné služby v súlade s princípom hodnoty za peniaze, je kľúčovou podmienkou pre kvalitný život a inovatívne podnikateľské prostredie. Plán obnovy predstavuje nástroj, ktorým možno odstrániť transformačný dlh deliaci tento ideál od aktuálnej reality.

  •  Zdravá krajina vytvára predpoklady na plnohodnotné využívanie ľudského a prírodného potenciálu počas celého života a naprieč generáciami. Popri ekonomickom raste, ktorý vytvára nevyhnutné materiálne podmienky a zdroje, je zdravie ľudí, verejného priestoru a životného prostredia neoddeliteľnou súčasťou kvality života.

Plán obnovy a odolnosti je kapitálová injekcia, vďaka ktorej môže krajina v najbližších rokoch viac investovať (ročne o štvrtinu viac v porovnaní so súčasnosťou). Na obnovu Slovenska musíme vyčerpať každé euro veľmi efektívne a rýchlo. Skutočná pomoc ekonomike a dlhodobý rast bude však závisieť od toho, aké reformy spolu s investíciami Slovensko urobí. Plán obnovy nám zaplatí budovy, siete a káble. Ale to, ako sa bude v tých budovách učiť alebo liečiť, bude závisieť od dobrých politických rozhodnutí podporených kvalitnými analýzami.

 

Reformy v pláne obnovy ovplyvnia ekonomickú výkonnosť Slovenska v dlhodobom horizonte. Do roku 2040 dosiahne vplyv minimálne 5,3 % HDP. Najväčší prínos budú mať reformy v oblasti vzdelávania a zmeny vo vede, výskume a inováciách. Reformy zamerané na ľudský kapitál vytvoria dokopy približne tri štvrtiny ekonomických prínosov. Štvrtinu prinesú ostatné opatrenia, najmä reformy zamerané na nekorupčné, predvídateľné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie, podporu stabilného rastu investícií a sektor malých a stredných podnikov. Do roku 2026 sa vďaka investíciám z fondu obnovy slovenská ekonomika oživí rýchlejšie a vznikne približne 30-tisíc pracovných miest 

Z Plánu obnovy a odolnosti môže Slovensko čerpať vyše 6 mld. €. K dispozícii má aj 8 mld. € nevyčerpaných eurofondov a ďalších 13 mld. € z nového programovacieho obdobia. Verejné investície z domácich zdrojov do roku 2026 dosiahnu 21 mld. €.

Päť cieľových oblastí plánu obnovy 

Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov oproti priemeru EÚ, a spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko najviac zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie a kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu.

 

 Celý sumár Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky nájdete tu: