Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Adresa:
IČO:
Tel.:
E-mail:
Internet:
Štatutárny zástupca:

Križkova 949/9, 811 04  Bratislava
52265021
02/4821 1823 
podatelna@urhh.sk
www.urhh.sk
Mgr. Martin Bohoš, generálny riaditeľ

Základné údaje

Úrad pre reguláciu hazardných hier vznikol 1. marca 2019 na základe zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. júna 2019 prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier z Ministerstva financií Slovenskej republiky, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov na Úrad pre reguláciu hazardných hier.

Úrad pre reguláciu hazardných hier je rozpočtovou organizáciou zapojenou svojimi príjmami a výdavkami na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky. Sídlom Úradu pre reguláciu hazardných hier je Bratislava. Od 1. júna 2019 za účelom vykonávania dozoru zriadil Úrad pre reguláciu hazardných hier so súhlasom ministra financií Slovenskej republiky 6 pracovísk, ktoré majú postavenie oddelení v rámci odboru dozoru a kontroly. Pracoviská Úradu pre reguláciu hazardných hier majú sídlo v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.

Hlavným poslaním Úradu pre reguláciu hazardných hier je vytvoriť podmienky na ochranu verejného poriadku pri prevádzkovaní hazardných hier a zabezpečiť spoločenskú kompenzáciu rizík vyplývajúcich z prevádzkovania hazardných hier a účasti na nich.

Pôsobnosť organizácie

Úrad pre reguláciu hazardných hier v súlade so zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“):

 1. vydáva všeobecnú licenciu a rozhoduje o udelení a odňatí individuálnej licencie podľa zákona; po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení individuálnej licencie úrad zašle bezodkladne toto rozhodnutie obci, na území ktorej bolo rozhodnutím povolené prevádzkovanie hazardných hier,
 2. rozhoduje o vydaní poverenia na odborné posudzovanie s uvedením jeho rozsahu,
 3. vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu nad dodržiavaním zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov poverenými skúšobňami podľa § 87 ods. 1 a 2 zákona a obcami,
 4. vydáva metodické usmernenia v oblasti hazardných hier,
 5. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, podmienok prevádzkovania hazardných hier ustanovených v zákone a určených v individuálnej licencii alebo všeobecnej licencii a povinností podľa schváleného herného plánu vrátane pravidiel hazardnej hry, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. a) až c) zákona alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
 6. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. d) až j) zákona alebo na ich činnosti, a to formou dozoru na mieste, dozoru na diaľku a vyhľadávacej činnosti,
 7. vykonáva dozor nad poskytovaním zakázaných ponúk,
 8. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností podľa § 85 ods. 8 zákona a osobitných predpisov, ktoré súvisia s poskytovaním zakázaných ponúk a ktoré sa vzťahujú na dozorované subjekty uvedené v § 80 písm. k) zákona, a to formou dozoru na mieste a dozoru na diaľku,
 9. vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu,
 10. spolupracuje s Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v oblasti hazardných hier,
 11. ukladá sankcie podľa zákona,
 12. vykonáva činnosti prevádzkovateľa informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier,
 13. vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia herní,
 14. je správcom registra vylúčených osôb,
 15. poskytuje ministerstvu financií údaje z informačného systému v oblasti prevádzkovania hazardných hier na účel ustanovený osobitným predpisom v rozsahu a spôsobom, ktorý písomne určí Ministerstvo financií SR,
 16. vydáva poverenia na výkon dozoru pre zamestnancov poverenej skúšobne, ak je súčasťou dozoru technická kontrola a posúdenie technických zariadení podľa § 86 ods. 6 zákona,
 17. môže na návrh národného športového zväzu príslušného športu a národného športového zväzu príslušnej športovej organizácie obmedziť prijímanie stávok na súťaž v príslušnom športe, ktoré považuje za nevhodné, a to bez obmedzenia územia, na ktorom sa súťaž koná; takúto informáciu zverejní na svojom webovom sídle,
 18. zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o prijatí, zmene alebo zrušení všeobecne záväzného nariadenia prijatého obcou podľa § 79 ods. 3, 4 a 6 zákona; informáciu o prijatí, všeobecne záväzného nariadenia podľa § 79 ods. 7 zákona zverejní do 10. novembra,
 19. môže prispievať finančnou sumou na fungovanie linky pomoci špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,
 20. rozhoduje o zápise do zoznamu zastúpení, vyčiarknutí zo zoznamu zastúpení a zapisuje zmeny údajov zapísaných v zozname zastúpení.

Štatutárnym orgánom Úradu pre reguláciu hazardných hier je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky. Odvolacím orgánom úradu je rada úradu, ktorá má päť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister financií Slovenskej republiky.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

 1. Ministerstvo
 2. Organizácie s pôsobnosťou MF SR
 3. Organizácie kapitoly MF SR
 4. Úrad pre reguláciu hazardných hier

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.